OCP 96 : 05 februari 2003

1) Ontwerp koninklijk besluit verloven (harmonisatie met het Openbaar Ambt)
2) Definitie werkdag
3) Lineaire verhoging van 1% van de baremische loonschalen van de overgeplaatste militairen in analogie met het KB van 09-12-2002 van toepassing op het militair personeel van de krijgsmacht
4) Inschaling van de contractuele personeelsleden bekleed met de graad van directiesecretaris en boekhouder tijdens de statutarisering
5) Problematiek van de staatswoningen

1. Ontwerp koninklijk besluit verloven (harmonisatie met het Openbaar Ambt).
Wat betreft de brugdagen en het recht op pauzes voor het geven van borstvoeding, vraagt de overheid een beetje tijd om een juridische analyse te verrichten.2. Definitie werkdag.
Dit punt is een gevolg van de vorige OCP ( OCP 92 en 93). De overheid had aan de organisaties gevraagd om een gezamenlijke analyse uit te voeren (ontwikkeling zie het PV van OCP 93 van 18/12/02). De organisaties geven zich de tijd tot eind februari om opmerkingen over te maken.

3. Lineaire verhoging van 1% van de baremische loonschalen van de overgeplaatste militairen in analogie met het KB van 09/12/2002 van toepassing op het militair personeel van de krijgsmacht.
Dit punt wordt goedgekeurd met terugwerkende kracht.

4. Inschaling van de contractuele personeelsleden bekleed met de graad van directiesecretaris en boekhouder tijdens de statutarisering.
Dit punt wordt op volgende wijze gemotiveerd:
Het aangeworven contractueel personeel (hier de directiesecretaris(-esse) geniet de weddenschaal 26B (gemeenschappelijke graad – art. II.III.1.2° PJPol). Art. II.III.6 voorziet dat deze personeelsleden het voorwerp uitmaken van een specifieke graad en genieten van de schalen B1A tot B4A.
Het contractueel personeel (hier de boekhouder (-ster) van de ex-rijkswacht geniet de weddenschaal 26E (gemeenschappelijke graad – art. II.III.1.2° PJPol). Art. II.III.9 voorziet de toekenning van de schalen B1D tot B4D.
Hun inschaling zal dus gebeuren in het kader van de statutarisatie in een specifieke graad die de hunne niet is. De inschaling van de thans aangeworven boekhouders gebeurt echter zoals voorgeschreven in PJPol.
De overheid wordt dus verzocht een einde te stellen aan deze afwijking door middel van een aanhangsel aan de arbeidsovereenkomst en deze mensen te laten overgaan van schaal 26B naar de schaal 26A wat betreft de directiesecretarissen (-esses) en van 26E naar 26F wat betreft de boekhouders van de ex rijkswacht.
De overheid is zich bewust van het probleem en vraagt de steun van alle organisaties om een bijlage aan de arbeidsovereenkomst van deze leden te kunnen opstellen en dit voor 1 april 2001. De overheid stelt dat zij al het mogelijke zal doen. De organisaties ondersteunen het initiatief van de overheid.
Vraag van het VSOA:
Wat betreft de leden van het CALOG die hebben deelgenomen aan de statutariseringsexamens , wordt vastgesteld dat sommigen gerangschikt werden in groep Y en anderen in groep X. Enkelen onder hen die eerst in groep X ingedeeld werden achteraf ingedeeld in groep Y (enkel diegenen die in overtal waren in hun functie).
Er wordt aan de overheid gevraagd om haar woord te houden: dat de leden die eerst ingedeeld werden in X ook zouden gestatutariseerd worden zoals de anderen in groep X.
De overheid zal zich over de vraag beraden.

5. Problematiek van de staatswoningen.
Het probleem stelt zich voor het personeelslid die niet meer kan genieten van een staatslogement ( voor zekere leden van de ex rijkswacht die overgegaan zijn naar de lokale politie).
Het NSPV en het VSOA merken op dat de overgangsmaatregelen niet nageleefd worden.
Wat betreft het VSOA moet het lid kunnen blijven genieten van deze mogelijkheid.
DGP zal deze problematiek voorleggen aan de ministerraad en dit bij hoogdringendheid
Einde van het comité om 12.00 uur.

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.