OCP 289 : 28 september 2011

Onderhandelingscomité 289 dd 28 september 2011

Dagorde :

1.Stakingsaanzegging personeelsleden federale gerechtelijke politie ACOD
juni 2011 GES blijft obscuur, weinig gedocumenteerd, vaag of geen antwoord naar inhoud en budget, enig antwoord van overheid : GES wordt voorlopig geschorst en midden augustus 2011 een mail met “GES blijft gehandhaafd”.

Standpunt VSOA :
Er is een verandering van werkwijze op handen en de syndicaten zijn niet geraadpleegd : minachting voor de prerogatieven van de syndicaten !

Er wordt een kunstmatige nood opgelost met GES.
Enkel slechte echo’s van GES want opgelegd zonder raadpleging eindgebruikers.

Het programma deugt niet voor het onderzoek van alle disciplines : te omslachtig.

Het programma werd ons als aanvullend maar niet noodzakelijk voorgesteld, nu blijkt de opheffing de operationaliteit in het gedrang te brengen.

Besluit overheid :

ØDoelstelling van het systeem wordt niet in vraag gesteld

ØLink galop on hold (dubbele vatting van uren)

ØBijkomende opleiding voorzien worden

ØDoelstellingen bijgesteld en getoetst aan wettelijkheid

ØAsap (morgen) technische werkgroep met evaluatie en hernemen punt in OCP oktober 2011.

ØDe procedures zijn niet gevolgd en in de toekomst zal de overheid zich beter bezinnen

Besluit syndicaten :

ØWij behouden de stakingsaanzegging zolang het systeem niet opgeschort wordt

ØWe willen terug naar het oude systeem (dos terug naar Fedis)

ØSysteem herbekijken mét syndicaten in werkgroepen en volggroepen.

2.Functionele opleiding gerechtelijke politie – VSOA
1,5 jaar geleden reeds problemen, nu dezelfde problemen :
beantwoordt deze opleiding aan de noden van de cursist ?
problemen bij de uitrusting van de studenten en leslokalen
lesverantwoordelijken zijn niet gekwalificeerd als lesgevers (geen pedagogische bagage)
Besluit overheid :
Uw opmerkingen zijn terecht en we blijven de problemen wegwerken.

3.MB 22-10-2002 – Algemeen studiereglement betreffende de basisopleidingen van de personeelsleden van het Ops kader van de politiediensten – VSOA
Legale basis van toekennen van punten (verschillende interpretaties in verschillende scholen) Vanuit DSE (Mahaux) een onderzoek uitvoeren
Besluiten overheid :

ØIdenticiteit is onmogelijk, we hebben een werkgroep eind 2009 ingesteld om een eenheid in afgeleverd product te verzekeren (minima bereiken)

ØPersmededeling van werkgroep zal aan de syndicaten overhandigd worden

ØDe nieuwe erkenningsdossiers worden OCP voorgelegd.

ØDe overheid engageert zich om de normen zo gesloten mogelijk te houden

4.Opleiding LPA – NSPV
Geruchten cursus luchtvaartpolitie : hoe, wie, wat, waar, wanneer, inhoud, gevolgen ?
Grotere bezorgdheid : actueel ? welke/nieuwe bevoegdheden ? vip ? drugs ? vreemdelingenwetgeving ? VVI ? GPI 48 ?
Discussie vanuit mei 2011 luchtvaartbrevet ?
Besluit overheid :

ØAgenderen op OCP 19 oktober 2011 want te complex

ØVoorleggen van de erkenningsdossiers op OCP

5.Niet slagen voor de opleiding agent bij Erip – ACOD
25 kandidaat Agenten 14 falen in eerste zit en 1 moet zijn stage herdoen, na bijwerken slagen 13 , 3 volledig afgewezen en 1 voorstel herbeginnen en 1 in VVD.
Besluit overheid :

ØDSR : reeds laag niveau reeds bij selectie

ØOpvolging tijdens opleiding gebeurt volgens alle regels van de kunst

ØAls we cijfers vergelijken met het verleden, stellen we een buitengewoon zwakke prestatie vast.

6.Motiveren van beslissingen tot ongeschiktheid in het raam van sociale promotieprocedures Ops – VSOA
Bij niet slagen is er een feedback voorzien, in ons geval stellen we vast dat het niet gebeurt
Andere syndicaten :
3 maanden te lang (procedure RvS)
Op de vragenlijst staat o.a. “Hebt U in het verleden een tuchtstraf opgelopen ?” Ongepast ! Besluit overheid :

ØFeedback bestaat (binnen 3 maanden) maar hier blijkbaar niet toegepast.

ØVraag op vragenlijst wordt geschrapt

7.Alcoholcontroles – VSOA
Alcohol controles met 60 % naar omhoog. Jammer vernomen via pers, beter in overleg
Mammoet nu al niet haalbaar met huidige werkdruk. Niet enkel uitvoeren ctl, ook navolgend afhandelen wijkagent, WPR holt van ene accident naar andere (5 Ops Pers/post minder dan voor de hervorming) Fed Pol : meer Offr-kader dan Basiskader
Wat gaat men nu concreet voorzien ?
Wie van Fed Pol zit in Staten Generaal ? Waar is haalbaarheidsrapport ?

De notie “niet dwingend referentiekader” verpreiden naar alle niveaus
Besluit overheid :

ØQuotum is beslissing Staten Generaal dat evolutief moet bereikt worden met begeleidende maatregelen. (beleidsoptie waar wij geen greep op hebben)

ØNiet enkel verhogen capaciteit, ook vereenvoudiging van procedures en technische vooruitgang worden in rekening gebracht

ØHaalbaarheidsstudie is niet bekend.

ØNiet dwingend referentiekader : zones stappen in naargelang de mogelijkheden

ØLopende zaken laat niet toe meer volk aan te trekken.

ØWe zullen een nota opstellen voor de CG met de notie “niet dwingend referentiekader”

8.Personeelsleden in bovental bij CSD ANTWERPEN – VSOA
Antwoord wordt schriftelijk overgemaakt en zo nodig besproken OCP oktober 2011.

9.Project Fall – VSOA
Fusion avant la lettre : samentrekken van verschillende diensten, CSD Tongeren en Hasselt, zonder wettelijk kader te respecteren. Wettelijk kader wordt opgesteld voor samensmelten van politiezones, hier springt men ook op wagen voor diensten.
Besluit overheid :

ØWe nodigen de juiste personen uit om uitleg te verschaffen over deze operatie op OCP oktober 2011

10.Gevolgen van de wet dd 13-08-2011 (Salduz) – ACOD
Salduz is gepubliceerd maar moet nog aangevuld met KB. De verschillende balies hebben een Salduz-gedragscode opgesteld waarin opgeroepen worden dat advocaten agressief moeten optreden. Opleidingen binnen orde in die zin. Wat is het standpunt MBZ, MvJ ? Er bestaat nog geen opleiding bij politie. Hoe, wat, wanneer ?
Besluit overheid :

ØBehandeld op vergadering op 30 september 2011 in samenspraak met advocatuur

ØEind maart 2012 wordt Salduz geherevalueerd door alle mogelijke actoren

ØDe overheid is eveneens bezorgd over de opleiding

ØAgenderen op OCP oktober 2011

11.Toelatingsattest tot opleiding AINP – NSPV
twee jaar geldigheid van behaalde attesten
Besluit overheid :

ØDe geldigheid uitbereiden lijkt niet opportuun ; je kan inschrijven in bijzondere programma’s, verschillende scholen…

ØAgendapunt op volgend OCP

12.Richtlijn betreffende de organisatie van de arbeidstijd bij een doorlopende dienst – VSOA
Een politiezone kan overgaan in doorlopende dienst maar het ontbreekt hen aan 1 nota van de federale politie. Ze werd reeds bediscussieerd in het BOC. Onze vraag is de publicatie er van.
Besluit overheid :

ØOp het statutair niveau ontbreken nog enkele elementen die de publicatie verhinderde

ØHet document wordt afgewerkt op volgende OCP

13.Project hervorming pensioenen van lokale ambtenaren (politie) – VSOA
Lokale Politiepersoneel en CALog zijn niet op de hoogte van de wetsvoorstellen waar hun geldelijk statuut wordt bepaald op gemeentelijk niveau. Wij vragen om uitleg door betrokken diensten hier op het OPC.
Besluit overheid :

ØWe zullen u trachten juist in te lichten

Varia

1.OCP 270 onthaaltenue CALog

Overheid : Er komt geen omzendbrief

2.OCP 273 stappenplan van SPC : uitgesteld

3.OCP 275 maaltijdvergoeding alle stukken nog niet binnen : uitgesteld

4.OCP 275 richtlijn – procedure artikel 52 : uitgesteld

5.OCP 276 recrutering militairen
relatief succes : 77 kandidaten waarvan 62 afvielen en dus 15 weerhouden

6.OCP 280 anciënniteit niveau A en B : principe aanvaard, afwachten

7.OCP 282 onderhoud en reiniging functiekledij :
Besluit overheid :

Øwerkgroep oprichten met vakbonden dd 05 09:00 oktober 2011 SAT

Øtekst met concept wordt nog toegestuurd aan de vakbonden

8.OCP 282 opleiding AMOK + globale bijstand voor personeelsleden : volgende OCP

9.OCP 287 voorstelling van de vakbonden in de politiescholen
De scholen vragen een plan van de noden aan syndicaten ;
VSOA : de scholen moeten organiseren (niet de vakbonden)
Voorstel vakbonden :

Øop 1 dag

Øelke vakbond 45 min

Øaansluiten pas nadat alle kandidaten gepasseerd zijn

Øjaarlijks trekking volgorde in DSE

Overheid : De voorzitter bevestigt deze regeling.

10.OCP 287 baremische opleiding van de syndicale afgevaardigden
de permanenten behoren niet meer tot de politieorganisatie en zijn niet meer onderworpen aan baremische opleiding, mogen zij andere opleidingen volgen ?
Besluit overheid :

ØZelf opleidingen volgen/geven en voorleggen aan DSE die er een erkenningsdossier aan hecht zodat deze telt als baremische opleiding

ØOp OCP oktober 2011 voorstel opentrekken naar alle afgevaardigden

11.Verviers : 130 gedetineerden en 200 cipiers moeten verhuisd.
betreurenswaardig : de procedures waren niet gerespecteerd
het scenario werkt zeer goed

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.