OCP 282 : 27 april 2011

Dagorde van het onderhandelingscomité 282

1. Stakingsaanzegging NSPV “Absenteïsmebeleid”;
2. Stakingsaanzegging ACOD “FGP Antwerpen en CSD Antwerpen’
3. Onderhoud en reiniging functiekledij (vraag VSOA);
4. GeoFleetLogger (vraag VSOA);
5. Dienstplanning DGA/DAR/GIS (vraag VSOA);
6. Terugbetaling brillen (vraag ACV-OD+VSOA);
7. Portalis (vraag ACOD-politie);
8. SER: dienst tijdens het weekend (vraag NSPV);
9. Mededelingen vanwege de overheid;
a) Stresstest (vervolg vraag NSPV);
b) Betaling van vergoeding voor buitenlandse opdrachten (vervolg vraag NSPV);
c) Evolutie van dossier “AA4 et A4A (vraag ACOD);
d) Gebrek aan uitrusting voor politieambtenaren (beschermingskledij) (vraag VSOA);
e) Rechten en plichten voor de testafnemers van de paritaire CEM (vraag VSOA);
f) Opleiding AMOK (vraag VSOA);
g) Levering van kogelvrije vesten (vraag VSOA);
h) Gebruiken van dienstvoortuigen met striping (vraag VSOA);
i) Voorval van 24-03-2011: Keuze van eenheden Hycap en uitrusting (vraag VSOA);
10. Varia
a) Snijwerende handschoenen (vervolg vraag VSOA);
b) ATO SPN (vervolg vraag VSOA).

Mededeling : wegens een administratieve vergissing was er geen vertaaldienst aanwezig!

1. De stakingsaanzegging betreft een reactie op de tijdelijke nota van de FGP ANTWERPEN die tot doel heeft het absenteïsme aan te pakken. Het VSOA wijst op de principes vermeld in de GPI 8 (nooit verschenen…). Overheid zal de nota opnieuw bekijken. De stakingsaanzegging wordt opgeschort (in gemeenschappelijk vakbondsfront). Het punt wordt verder behandeld in het BOC van 8 mei.
2. Nadat het ACOD garanties had gekregen van de overheid, trekt het de stakingsaanzegging in.
3. Een éénvormig systeem voor het reinigen van de functionele kledij (naar analogie van bv. WPR.
Het VSOA ,gesteund door de andere vakbonden, herinnert de overheid aan de wettelijke verplichtingen (zoals bijvoorbeeld PBM) en vraagt een opheldering/oplossing van de overheid.
De overheid zal terug komen met voorstellen en concrete antwoorden.
4. Overheid merkt op dat er een verschil moet gemaakt worden tussen twee systemen nml : GeoFleetLogger (met localisatie) en FleetLogger (zonder localisatie.) : zwarte doos ingebouwd in de voertuigen.
Op de vraag of de wetgeving terzake (aanmelding, verwerking, contrôle, finaliteit, …) werd gerespecteerd, moest de overheid het antwoord schuldig blijven. Het niet respecteren van bovenvermelde wetgeving, het niet aanmelden van het systeem bij de privacycommissie, de drie groene lichte procedure en de uitvoeringsbesluiten met betrekking tot de werking van de comités, maakt dat het gebruikt van het systeem voor tuchtprocedures illegaal is.
5. Planning DAR GIS- Overheid blijft bij zijn standpunt.
Het VSOA dreigt er mee procedures op te starten wegens de constante overtredingen op de arbeidstijdorganisatie. De bewijzen daarvan en analyse worden door de afgevaardigden getoond aan de overheid. 510 X overschrijden van de maximum 50 uur/week sinds het begin van het jaar.

Voor het einde van Mei eist het VSOA een duidelijke en definitieve positie van zowel de adminitratieve als politieke overheid
Minimale normen DGA : het document dat door de overheid werd bezorgd aan de gestructureerde sectie is nooit overlegd geweest, bijgevolg illegaal. document reçu par notre section locale n’a jamais été concerté et donc illégal. De voorzitter van VSOA Hoofdstedelijk gewest vraagt met aandrang dat dit punt (welke werd ingediend door onze organisatie) wel degelijk zou worden besproken op het BOC 197, en dat de bevoegde overheid of gemandateerde zou aanwezig zijn.
6. He”t surk van de retroactiviteit werd door de raad van state vernietigd. Overheid blijft op zijn standpunt en hun principes toepassen. Zij wachten een eventuele uitspraak van de rechtbank af. (verwacht eind november)
7. Portalis : De vertegenwoordiger van Justitie licht ons de stand van zaken toe :

– Reiniging cellen : contract werd afgesloten met gespecialiseerde firma (na akkoord van de Inspecteur van Financiën), Voorzien grondige reiniging tweewekelijks (contract 26 beurten) of telkens het nodig is, in aanvulling van het dagelijks normaal onderhoud (personeel justitie). Tweewekelijks is voor ons onvoldoende en vragen ons af op basis van welke studie dit werd bepaald ?
– Bijkomende verlichting voorzien (deadline eind mei)
– Luchtkwaliteit : er is een nieuwe audit bezig door een onafhankelijke firma.
– Er is een werkplaatsbezoek geweest door de Arbeidsinspectie (31 maart). Het rapport wordt in juni verwacht. Overleg is gepland samen met drie preventieadviseurs van de betrokken overheden (BXL, Fed Pol, Justitie)
– Evacuatieplan : niet conform. Het toeval wil dat er zich een incident klasse 4 heeft voorgedaan.

– De verschillende organisaties vragen om deze vooruitgang ook schriftelijk te verspreiden. Tevens wordt een duidelijke planning/actieplan gevraagd van alle zaken die zullen aangepakt worden. Er wordt verder voorgesteld om dit verder te behandelen op niveau HOC gezien er verschillende BOC’s in betrokken zijn.

8. Het NSPV heeft de info reeds gekregen die zij hadden gevraagd. Het betrof de lijst van contacteerbaar/terugroepbaar voor de provincie Naman.

9. a- stress test : De risicoanalyse wordt uitgedeeld. Er zal een studie worden uitgevoerd mbt haalbaarheid in andere politiescholen. De vakorganisaties betreuren de gevolgde procedure en betwisten de bevoegdheid van de preventieadviseur (gezien de leerlingen werknemer zijn van de Fed Pol moet dit gebeuren door DSW)
b-Vergoeding buitenlandse opdrachten : Betreft problematiek dubbele vergoeding.double indemnités étranger – vertraging in de uitbetaling 2010 et 1er trimester 2011. Betaling voorzien deze week.
c- AA4-A4A :herinnering van de vertraging op de uitvoering van de akkoorden. De overheid verstopt zich opnieuw achter de lopende zaken, maar zal toch een nieuwe vraag richten aan “openbaar ambt”.
d-Gebrekking Materiaal (zie ook punt i) : ontbreken van beschermingsmateriaal HHOO. (vooral Hycap) Het VSOA is bezorgd over de bescherming van de personeelsleden. Het statutaire aspect is daarbij steeds niet ver weg van het operationele. Er dienen dringend normen bepaald te worden voor het HYCAP materiaal. De zones krijgen er tenslotte toch financiële middelen voor. De normen dienen bepaald te worden, rekening houdende met de Risicoanalyse.
e-rechten en plichten van testers CEM: Betreft een vervolg van de overeenkomst tussen de vakbonden en de overheid mbt de CEM. Er is een juridische leegte. Rol van de testers, vertrouwelijkheid, rol waarnemers, … Een soort ROI kan een oplossing bieden.
f-Vorming Amok : Wij maken ons zorgen omtrent de wettelijke bescherming van de tussenkomende agenten in geval van « amok ». Wij wensen, ook los van het aspect “amok” een debat voeren omtrent een reële bijstand dewelke verder gaat dan het artikel 52 WPA (methode, wie doet wat, hoelang, hoe, enz…) De overheid wil beide dossiers opsplitsen om een “over specialisatie” te vermijden.Wij zullen met onze concrete voorstellen terug komen.

g- Levering Kogelwerende vesten : schriftelijk antwoord ontvangen. De vaste commissie werd ingelicht van de leveringen.
Vervolgens wordt herinnerd aan de gemaakte akkoorden omtrent het niveau van de vesten voor diegenen die werken in burger en geuniformiseerden. Blijkt uit een aankoop dat DGA deze akkoorden niet respecteert. Wij vragen dat Binnenlandse zaken dit verder zou onderzoeken en het nodige zou doen.
h- Gebruik gestripte voertuigen : door anderen dan operationelen. (vb veiligheidskorps). Er werd ons een schriftelijk antwoord bezorgd.
VARIA :
a- snijwerende handschoenen :bijkomende documentatie werd ons door de overheid bezorgd hetgeen voor opheldering zorgt. Unaniem akkoord over de technische normen.
b- ATO SPN : schriftelijk antwoord dat gisteren door de betrokken overheid werd verzonden. DSJ bevestigt deze interpretatie. Wij kunnen ons niet vinden in deze visie en vragen ons af wat het begrip „ maaltijd tijdens de pauze “: betekent ? Wat is voor de overheid “vrij”.
c-evaluatie van het personeel : status quo niettegenstaande het arrest. Geen wijziging indien geen procedure RvSt.Blijft de problematiek van retroactiviteit en eventuele burgerlijke procedures.

d-Rechten en plichten « clienten » Comité P en AIG : het antwoord die we ontvingen is absoluut onvoldoende. Het VSOA Vraagt dan ook dat de vraag opnieuw zou gesteld worden aan de betrokken diensten met het oog op een meer gedetailleerde uitleg, (tevens rekening houdende met de wetswijziging ons in extremis overgemaakt door een afgevaardigden- dit laatste zal verder worden onderzocht ism onze jur dst).
e- Veiligheidskorps/tekort aan personeel (mbt zones met gevangenis) : Zeer laconiek schrijven dewelke stelt dat men er niet wil over debatteren gezien de lopende zaken …
f- Kogelwerende vesten : Herhaling van de procedures en normen. Overheis zal nazicht doen, wij vragendwingende maatregelen.
h-Onderwijsvergoeding : Wij vragen een tussenkomst van de Minister.

Erkenningsdossiers : wie beslist er ? Welk niveau ? wij vragen een volledige lijst, dewelke ons zal overgemaakt worden.

i- check-list gevangenissen –nog steeds niets ontvangen.

Redactie
Jean-Pierre HARMEGNIES – Vincent HOUSSIN

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.