OCP 247: 25 maart 2009

Dagorde van het onderhandelingscomité 247

1. Stakingsaanzegging in gemeenschappelijk vakbondsfront :PZ 5455 Ledegem/Menen/Wevelgem
2. Stakingsaanzegging VSOA : PZ 5303 Namen (Staking gevangenispersoneel)
3. Werking medische dienst : mededeling (vervolg OCP 246)
4. OKB Overgang Ops – CALog (vervolg OCP 217 + 222 + 246)
5. Overdracht jaarlijks vakantieverlof (aanvraag VSOA)
6. Verbintenistoelage basiskader Brussel (aanvraag VSOA)
7. Beeldschermwerk : mededeling
8. Interne controle federale politie (aanvraag VSOA)
9. Borstvoedingspauzes en –verlof
10. Ontwerp-wetsartikelen ingevolge vernietigingsarresten Raad van State
11. Invloed zwangerschapsverlof contractuelen op competentieontwikkelingstoelage : mededeling
12. Keuring voertuigen federale politie

Stakingsaanzegging in gemeenschappelijk vakbondsfront :PZ 5455
Ledegem/Menen/Wevelgem

De vakbonden hekelen het niet toekennen van de meertaligheids vergoeding (nuttige taaltoelage) aan de leden van het van het Calog personeel. Het betreft hier namelijk maar 3 personeelsleden. Het plaatselijk overleg bood geen oplossingen dus werd er beslist om een stakingaanzegging in te dienen.
Het Calog personeel komt in contact met het publiek en moet de Franse taal gebruiken om te communiceren met de klanten, de zone ligt namelijk op de grens met Frankrijk en veel Franstalige toeristen doen de gemeente aan. In gemeenschappelijk vakbondsfront eisen de vakorganisaties dus de nuttige taalvergoeding voor deze Calog personeelsleden.
De overheid wil de taalproblematiek uit de gemeenten weren. De plaatselijke overheid wenst geen taaltoelagen toe te kennen aan het loketpersoneel van de gemeenten. En dus ook niet aan het loket( Calog)personeel van de politie. De burgemeester vraagt de tijd oplossingen te vinden en duidelijkheid te bekomen.
De vakbonden stellen dat deze nuttige taalpremie geen tweetaligheidpremie is. Het politiestatuut moet gerespecteerd worden. Het argument wordt aangebracht dat deze grenszone een samenwerkingsakkoord met de Franse politie heeft, dus onze Belgische politie mensen en Calog personeel moet de Franse collega’s in hun taal te woord staan.
Voor de vakbonden gaat het hier om een probleem van gelijkheid tussen de personeelsleden.
De overheid vreest een overtreding van de taalwetgeving. De plaatselijke overheid wil een duidelijke richtlijn van de federale overheid.
De vakbonden vragen aan de burgemeester, voorzitter van het politiecollege duidelijkheid of het spreken van de Franse taal binnen de zone nuttig is of niet.
De overheid zal de commissie van taaltoezicht raadplegen om een advies te bekomen. De vakbonden VSOA vragen enkel het correct toepassen van het statuut.
De overheid stelt dat indien zij een positief advies krijgt van de taalcommissie deze vergoedingen aan het Calog personeel zullen worden betaald, zelfs met retroactieve kracht.
Stakingsaanzegging: Aan de Min BIZ wordt bij hoogdringendheid het advies gevraagd, voor 08 april.
Gemeenschappelijk vakbondsfront: De stakingsaanzegging wordt opgeschort tot 07 april 2009.

Stakingsaanzegging VSOA : PZ 5303 Namen (Staking gevangenispersoneel)

Het VSOA hekelt het herhaaldelijk invallen van de lokale politiediensten in de gevangenissen bij staking van de cipiers. Dit is een wederkerende problematiek.
Het VSOA stelt vragen bij de houding van de cipiers, zij gaan namelijk staken omdat er een gevaarlijke gangster in de gevangenis wordt opgenomen. Het bewaken van de gevangen is geen taak van de politie. Dit alles moet geregeld worden zonder afbreuk te doen aan het stakingsrecht van de cipiers.
Wat betreft de politie van Namen, deze levert geen personeel meer aan de gevangenis maar de bewaking van de gevangenis van namen wordt ondertussen waargenomen door de federale politie.
Als de bewaking een gevaar betekent voor de cipiers, is deze bewaking ook gevaarlijk voor de politiemensen. De politiemensen moeten geen gevaar lopen in plaats van de cipiers.
De Minister van justitie stelt dat de beslissing tot overplaatsing een operationele beslissing is. Het directoraat generaal van het gevangeniswezen heeft het advies gegeven dat de overplaatsing van “Farid le fou” mogelijk is naar de gevangenis van Namen. De overheid stelt dat de sociale vrede binnen de gevangenissen wordt nagestreefd. Gezien het aantal van 10350 gevangenen in België is de toestand explosief, maar de overheid staat op de rand van een akkoord met het gevangenispersoneel en vraagt medewerking van het politiepersoneel. Volgens sommige vakorganisaties moet er een minimum bezetting komen voor de cipiers bij staking.
De vertegenwoordigers van justitie vragen medewerking van de politievakbonden om het overleg bij de cipiers een kans te geven.
De staking in de gevangenis van Namen is gestart op 12/03/09 en op 25/03/09 nog steeds gaande. Volgens de laatste info gaat de staking verder. Volgens de Naamse overheid levert de steun geen noemenswaardige problemen op wel organisatorische. De kost voor de zone van deze 621geprseteerde uren wordt geraamd tot op 23/03 op 21000 euro.
De burgemeester van Namen heeft aan de minister van justitie gevraagd om het dossier van de minimale dienstverlening terug op tafel te brengen.
Burgemeester heeft ondertussen de beslissing genomen om geen lokale politiemensen meer te leveren voor de bewaking aan de binnenkant van de gevangenis.
De vakorganisaties vragen of de federale politie of andere politiezones nu moeten gaan tussenkomen in Namen. De overheid stelt dat in de WPA, WGP en de MFO1-de opdracht van de lokale politie erin bestaat, dat de plaatselijke gevangenis directeur, de lokale overheden kan vorderen.
Voor het VSOA wordt de stakingsaanzegging opgeschort voor Namen, maar indien de veiligheid van het personeel in het gedrang komt en er andere politiediensten worden bij betrokken gaat onze organisatie opnieuw een stakingsaanzegging indienen.
De finaliteit is dat de staking van de cipiers onze organisatie en sociale verworvenheden niet in gevaar mogen brengen.

Werking medische dienst : mededeling (vervolg OCP 246)

De overheid geeft een toestand van de feiten en heeft een Audit aan de AIG gevraagd.
De overheid vraagt de stakingsaanzegging op te schorten in afwachting van de audit.
Het VSOA heeft van de overheid een brief ontvangen op 19/03 waarin gesteld wordt dat zij van een andere vakorganisatie een schrijven heeft ontvangen dat een ander licht zou werpen op deze problematiek. Het VSOA verduidelijkt dat zij op 11 maart een brief overhandigde aan de overheid en aan alle syndicale organisaties betreffende deze problematiek. Het VSOA is niet in het bezit van de laatste brief gericht aan de overheid en vraag bij monde van zijn voorzitter in het bezit te worden gesteld van het schrijven van de andere syndicale organisaties betreffende deze problematiek.
Het VSOA maakte de stakingsaanzegging overgemaakt aan de minister DE PADT. Maar de begeleidende brief van het VSOA is een andere brief, en is een verduidelijking van de inhoud van de stakingsaanzegging.
De heer Van Hamme voorzitter van het NSPV stelt dat hij deze brief heeft verstuurd.
Het VSOA vraagt nogmaals aan de overheid om in het bezit te worden gesteld van deze brief, deze zou een ander licht werpen op de stakingsaanzegging ingediend door het VSOA en dus heeft volgens het VSOA deze brief een invloed op de stakingsaanzegging.
VSOA stelt nogmaals dat zij een stakingsaanzegging heeft verstuurd aan de minister van BinZ , en dat er een begeleidend schrijven werd overhandigd aan alle partijen tijdens de voorgaande onderhandelingen.
De voorzitter van het VSOA vraagt of hij persoonlijk wordt vernoemd in het schrijven van het NSPV naar de minister van BinZ.
Volgens de voorzitter van het NSPV staat de naam van de voorzitter van het VSOA niet in de brief, dit wordt meermaals herhaald door de heer Van Hamme. Onze voorzitter vraagt dit te notuleren.
Het VSOA schorst de stakingsaanzegging in afwachting van de audit.

OKB Overgang Ops – CALog (vervolg OCP 217 + 222 + 246)

Een ontwerp van Koninklijk besluit wordt overgemaakt.
Het betreft hier de modaliteiten voor de vrijwillige overgang van OPS personeel naar het Calog statuut bij wijze van medische noodzaak.
ACOD: akkoord
VSOA: akkoord
NSPV: akkoord
ACVOD: akkoord met bemerking

Overdracht jaarlijks vakantieverlof (aanvraag VSOA)

Volgens het VSOA moet het mogelijk zijn het vakantieverlof nog verder over te dragen voor de mensen die ziek of in arbeidsongeval waren tijdens het vorige jaar. Dit in analogie met de teksten waar naar verwezen wordt in de GPI 64, en een arrest van het Europees Hof.
De overheid stelt, men heeft 4 weken gewaarborgd vakantieverlof, er zal aan de minister van ambtenarenzaken een advies worden gevraagd.
Onze vakantieregeling is niet geheel gelijk aan het openbaar ambt maar vertoont er gelijkenissen mee.
De overheid gaat een advies vragen aan het openbaar ambt.
Het Vsoa zal als vakorganisatie de overheid aanschrijven om ook een advies te bekomen. Het VSOA zal deze problematiek niet laten rusten, volgens onze organisatie moet de Europese richtlijn van 4 weken gewaarborgd verlof te allen tijde worden nageleefd.

Verbintenistoelage basiskader Brussel (aanvraag VSOA)

Het VSOA vraagt aan de overheid de discriminerende maatregel op te heffen wat betreft de verbintenistoelage voor de Brusselse zones voor de personeelsleden die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken.
De overheid stelt dat het hier duidelijk om een verbintenistoelage gaat. Het personeelslid gaat hier een verbintenis aan met de overheid.
Bij mobiliteit binnen de Brusselse zones wordt er geen terugbetaling gevraagd van de verbintenistoelage als men 10 jaar heeft verbleven in de zone van herkomst.

Beeldschermwerk: mededeling

Er wordt enkel in speciale correctie voorzien als de normale correctie middelen niet meer voldoen. Er bestaat zoiets als een beeldschermtoelage in het openbaar ambt voor personeelsleden die x% van hun tijd voor een beeldscherm doorbrengen.

Interne controle federale politie (aanvraag VSOA)

De CG vraagt dit punt later te behandelen.
Volgens het VSOA moet deze dienst onder toezicht staan van de CG.

Borstvoedingspauzes en –verlof

De personeelsleden kunnen niet aan alle voorwaarden voldoen om van dit verlof gebruik te maken. Niet alle zones maken mogelijk om van deze faciliteiten gebruik te maken. (het ARAB voorziet dat de werkgever een lokaal moet voorzien voor het personeelslid)
De federale overheid stelt dat deze problematiek voor de plaatselijke overheid, BOC, worden opgelost.
Volgens het VSOA moet de overheid voorzien in de een lokaal voor borstvoeding of de mogelijkheid bieden om een verlof te bekomen. De overheid verliest het welzijn van de moeder en het kind uit het oog.
De zorg van de vakbonden is de interpretatie van de begeleidende nota, deze nota moet worden verduidelijkt.
De overheid stelt dat de nota goed is en is bereid de FAQ in te trekken, maar het blijft een lokaal probleem dat lokaal moet worden opgelost.
Het VSOA vraagt dat er beroepsmogelijkheden worden ingeschreven in de nota.

Ontwerp-wetsartikelen ingevolge vernietigingsarresten Raad van State

Wijzigingen aan de volgende artikelen:
1. AANPASSINGEN VAN DE WET VAN 27 DECEMBER 2000 HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE RECHTSPOSITIE VAN HET PERSONEEL VAN DE POLITIEDIENSTEN (“Mozaïekwet”).
Artikel 41, eerste lid, 4° wordt aangevuld met de woorden “, ongeacht de in dat artikel bedoelde statuutkeuze.”
Artikel 44, eerste lid, 4° wordt aangevuld met de woorden “, ongeacht de in dat artikel bedoelde statuutkeuze.”
2. AANPASSING VAN DE WET VAN 26 APRIL 2002 HOUDENDE DE ESSENTIELE ELEMENTEN VAN HET STATUUT VAN DE PERSONEELSLEDEN VAN DE POLITIEDIENSTEN EN HOUDENDE DIVERSE ANDERE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE POLITIEDIENSTEN (“Exodus”)
In titel II van de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten, wordt Hoofdstuk V, dat het artikel 27 bevat, opgeheven.

Invloed zwangerschapsverlof contractuelen op competentieontwikkelingstoelage :

Een ontwerptekst zal door de overheid worden opgemaakt en voorgelegd aan de vakorganisaties ter onderhandeling. Het VSOA stelt de houding van sommige diensthoofden in vraag ten aanzien van hun personeelsleden niveau D. Het woord “bedreiging” ten aanzien van deze categorie personeelsleden wordt geuit door onze organisatie.
De voorzitter zal deze problematiek aanhalen bij DGS.

Keuring voertuigen federale politie

De voertuigen van de federale politie genieten een vrijstelling wat betreft de technische keuring. Dit is wettelijk vastgelegd in een KB. Niettegenstaande rijzen er voor het VSOA Politie vele vragen bij deze problematiek.

De benoeming van de aspirant HINP

De vakorganisaties vragen de benoeming van deze personeelsleden bij het behalen van hun brevet. Indien deze personeelsleden niet postuleren worden zij zo wie zo benoemd, dus de mensen die initiatief nemen worden benadeeld. De voorzitter zal zich informeren.

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.