OCP 221 : 16 januari 2008

1. Stakingsaanzegging ACOD : PZ 5330 Charleroi
2. Stakingsaanzegging NSPV : PZ 5373 Beringen/Ham/Tessenderlo
3. Stakingsaanzegging gemeenschappelijk vakbondsfront : PZ 5352 Brasschaat

Varia

1. Rode loper DGJ – vraag NSPV


Dhr Vanbranteghem opent de vergadering.

1. Stakingsaanzegging ACOD PZ 5330 Charleroi
De vertegenwoordiger van de zone is gemandateerd door de burgemeester maar is niet gemachtigd om beslissingen te nemen. Het ACOD vindt het jammer dat de politieke overheid hier niet aanwezig is.
Er blijft een groot tekort aan personeelsleden en ook is er een grot tekort aan materiaal. Ook de huisvestiging is in een desastreuze toestand. Welzijn op het werk bestaat in Charleroi niet.
We vragen ons af de hoeveelste aanzegging dit al is voor Charleroi sinds de hervorming. Het gaat hier om een politiek probleem. Het zijn zij die de oplossing moeten aanbieden.
We vragen een dringende audit in Charleroi.
De vertegenwoordiger van de zone is er zich van bewust dat de aangehaalde punten buiten zijn mandaat vallen en hij hierover niet kan beslissen. Hij kan wel meegeven dat de budgetten gestemd zullen worden voor een volledig opgevuld personeelsbestand. De minimale normen werden verhoogd. Ze kunnen ook overgaan tot eigen aanwervingen en hiervoor werden reeds verschillende sensibiliseringscampagnes opgezet. Er is een politieke wil aanwezig om het tekort aan personeel op te lossen.
Inzake materiaal zijn er nog wel problemen.
De vertegenwoordiger van de zone heeft geen problemen met een audit.
Het ACOD behoudt haar aanzegging. Morgen zal er in Charleroi een BOC plaatsvinden waar deze problemen terug besproken gaan worden.
Indien de zone zelf geen audit aanvraagt, zullen wij klacht neerleggen bij de Algemene Inspectie.

2. Stakingsaanzegging NSPV PZ 5373 Beringen/Ham/ Tessenderlo
Deze aanzegging werd ingediend door het NSPV en handelt over de aanstelling van een diensthoofd lokale recherche. De burgemeester van Ham en de korpschef zijn aanwezig.
Het NSPV geeft uitleg.
De functie van diensthoofd lokale recherche is een gespecialiseerde functie dus met brevet. Dit blijkt zo niet te zijn in de zone en zij schermen met een advies van DGS zij gelijk hebben. Het NSPV heeft dit advies nog niet gezien ondanks herhaaldelijke vraag. Ze hebben dan zelf advies ingewonnen bij Marc Demesmaeker die het NSPV gelijk geeft.
Wij sluiten ons aan bij de vraag van het NSPV. We viseren niet een persoon maar we willen dat de wet gerespecteerd wordt.
Volgens de burgemeester is de zone van goeder trouw geweest. Volgens hem zijn er binnen de zone geen benadeelden geweest.
De HRM van de zone geeft een overzicht van hoe zijn de zaken zien. Volgens hen voldoet de persoon aan de overgangsbepalingen inzake de gespecialiseerde functies.
De vakbonden zijn het hiermee niet eens en verwijzen nogmaals naar het advies van Dhr Demesmaeker.
Volgens de lokale overheid is het vrij simpel. Het advies van Demesmaeker is te laat binnen dus de zone gaat zich hieraan niet houden.
Het ACV vraagt aan de vertegenwoordiger van de Minister dit dossier over te maken aan de algemene inspectie voor onderzoek.
Onderbreking gevraagd door de overheid.
Na de onderbreking verklaart de burgemeester dat de beslissing die indertijd genomen is ter goeder trouw genomen is. De zone stelt nu het volgende voor. Er komt een nieuw organigram. De beslissing wordt geschorst maar tot zolang het organigram nog niet voorgesteld wordt op het BOC blijft de persoon intern afgedeeld als hoofd recherche. Sowieso blijft de zone gebonden aan de termijn van zes maanden waarna de plaats vacant verklaard dient te worden.
We begrijpen de relatie niet tussen de opmaak van een nieuw organigram en de toestand van de plaats hoofd recherche. We zijn bereid een overgangsperiode van zes maanden af te spreken maar dan moet de zaak geregeld zijn. De lokale overheid wil hier niet op ingaan en blijft op haar standpunt dat ze dit binnen het jaar in orde brengen.
De aanzegging blijft behouden.

3. Stakingsaanzegging gemeenschappelijk vakbondsfront PZ 5352 Brasschaat
Deze aanzegging werd in gemeenschappelijk front ingediend. In het algemeen gaat het over een aanklacht tegen het beleid van de korpschef.
De punten die vooral oorzaak zijn van deze aanzegging zijn:
*Het akkoord afgesproken in HOC van december 2005 niet naleven m.b.t. het beleid van het korps waar de bestuurlijke overheid in gebreke is gebleven.
*Niet naleven van de deontologische code in bijzonder artikelen 5, 6, 8, 10, 11, 45, 65
*Niet naleven van goedgekeurde punten in consensus in het BOC
*Ingesteldheid, attitude en strategie van de KC op professioneel en individueel vlak
*Het moedwillig en doelbewust saboteren van de werking m.b.t. diensten, inzet van het personeel en sleutelfuncties in het korps
*Inbreuken op de wet betreffende openbaarheid van bestuur m.b.t. doorlichting Deloitte
*Het niet naleven van de syndicale wetgeving.
De korpschef is door de lokale administratieve overheid gemandateerd. We vragen dit mandaat te mogen kennen. We hebben een probleem met dit mandaat daar de gemandateerde, de korpschef, betrokken partij is.
De andere vakbonden sluiten zich hierbij aan.
De bemiddelaar die hier een rol gespeeld heeft, is voor ons niet meer aanvaardbaar. Deze heeft de korpschef bijna heilig verklaard en we hebben hierbij grote vragen.
We wensen een 180° bocht inzake het beleid van de korpschef. Hiervoor is het noodzakelijk dat de politieke overheid aanwezig zou zijn.
De overheid vraagt een onderbreking
Na een lange onderbreking vervoegt de burgemeester van Brasschaat de vergadering.
We komen terug op de bemiddeling door de arrondissementscommissaris. Deze is voor ons niet objectief.
Jan geeft een overzicht van de aanzegging.
We vragen een positieve bocht in het beleid.
Indien er een externe audit komt, vragen wij dat alle personeelsleden, ook calog, gehoord zouden worden. We vragen dat dit door de AIG gedaan zou worden binnen een redelijk tijdsbestek. Ondertussen kunnen we een dialoog openhouden door middel van BOC’s ad hoc.
ACOD, NSPV en ACV sluiten hier zich bij aan.
We vragen de burgemeester om nu de zake te kalmeren om een sereen onderzoek mogelijk te maken. We vragen dan ook dat er ondertussen niet overgaan tot een reorganisatie van het korps.
De korpschef deelt mee dat iedereen opzij plaats blijft ook degene die voor hun plaats vrezen.
We schorten onze aanzegging op.

4. Allerlei
Rode loper DGJ – vraag NSPV
Uitgesteld naar latere datum.

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.