OCP 217 : 29 augustus 2007

1. Stakingsaanzegging VSOA zone Brussel/Elsene
2. Stakingsaanzegging ACOD zone Brussel West
3. OKB Art 121 bis 1° WGP
4. OKB overplaatsing militairen naar de federale politie
5. OKB SSGPI
6. Syndicaal statuut
7. Varia:
* Rabit verordering
* Overgang O6 – O7


Dhr Vanbranteghem opent de vergadering.

NSPV en VSOA leggen beiden een voorafgaandelijke verklaring af dat zij niet meer wensen te onderhandelen met de overheid tot dat duidelijkheid bekomen is omtrent de boni santé. VSOA overhandigt hierbij een schrijven waarin de motivatie weergegeven wordt van haar beslissing (terug te vinden op onze site www.vsoa-pol.be.
Enkel de stakingsaanzeggingen kunnen voor ons nog onderhandeld worden.
Het ACV vraagt dat de engagementen die genomen zijn, nageleefd zouden worden.
Het ACOD stelt dat er nog andere dossiers zijn die ook belangrijk zijn voor het personeel en die ook nog niet in orde zijn.

1. Stakingsaanzegging VSOA zone Brussel/Elsene

De aanzegging gaat over de toestand van het Portalis complex gevestigd in de gebouwen van het justitiepaleis te Brussel. De vertegenwoordigers van de zone zijn gemandateerd.
We merken op dat het verslag van de preventieadviseur niet geldig is daar het deze is van de stad Brussel en hij geen bevoegdheid heeft voor Elsene.
Voor ons kan de ingebruikname niet alvorens er nog een aantal punten in orde gebracht worden
De lokale overheid geeft uitleg. Er is elke dag vooruitgang. Er is een plaatsbezoek geweest met de vakbonden waar het VSOA niet aanwezig is geweest. Dit verslag werd besproken op een BOC waar de andere drie vakbonden akkoord zijn gegaan.
Er is een verslag van de arbeidsgeneesheer maar intussen zijn er toch aanzienlijke werken uitgevoerd. Ook is er bijkomend personeel voorzien.
De preventiedienst van Justitie is ook ter plaatse geweest. De vertegenwoordiger van Justitie weet niet of er een verslag gemaakt is maar zal dit eventueel laten maken. Na controle blijkt er geen verslag te zijn. We vinden dit advies toch van groot belang
We vragen dan op welke van door ons aangebrachte punten er vooruitgang geboekt is.
Er is een offerte gevraagd voor bijkomende camera’s. Voor de rest is er blijkbaar weinig vooruitgang op de door ons naar voren gebrachte punten.
Zolang er geen adviezen zijn van de bevoegde diensten is het voor het VSOA onmogelijk om akkoord te gaan met een verhuis naar dit gebouw. De zone kan niet anders dan verhuizen anders staan ze op straat.
We gaan hier niet mee akkoord. We vragen dat eerst alles in orde is alvorens dit complex te betrekken.
De zone engageert zich om zo snel mogelijk het dossier in orde te brengen.
Justitie engageert zich om volgende week de verslagen binnen te hebben.
We merken ook op dat er geen oplossingen zijn voor de aangebrachte punten inzake de infrastructuur.
We behouden de aanzegging tot zolang het dossier in orde is.

2. Stakingsaanzegging ACOD zone Brussel West

Deze aanzegging werd ingediend door het ACOD. Ze vinden het jammer dat de federale overheid niet vertegenwoordigd is daar ze mede verantwoordelijk zijn voor het grote personeelstekort en dit niet enkel in de zone West. In deze zone is dit probleem wel serieus aan het escaleren. De werkdruk wordt te groot. Ook leidt dit tot a-sociale dienstregelingen met wijzigingen van uurroosters.
Het ACOD vraagt een structurele oplossing van de federale politieke overheid.
De federale overheid heeft reeds het aantal aanwervingen opgetrokken.en de verantwoordelijken van de politie hebben reeds in een memorandum gevraagd om nog meer aanwervingen te doen.
Volgens de lokale overheid heeft de zone geen budgettaire problemen. Het enig probleem is dat ze het niet kunnen uitgeven waar het nodig is. Volgens de burgemeester is het systeem van de mobiliteit deels verantwoordelijk daar iedereen andere plaatsen kan aanvragen.
Volgens de korpschef is er een deficit van 89 zonder rekening te houden met langdurige afwezigen. De zone heeft acht militairen aangenomen waar er nu al vijf van vertrokken zijn. Ook het kader van de agenten werd opgetrokken. Het hoofdprobleem is de wijk. De rest van de diensten zijn zo goed als opgevuld. Om deze job aantrekkelijker te maken, wil de korpschef de mensen van de wijk nauwer laten samen te werken met de andere diensten.
Het ACOD vraagt dat men van de dienstroosters zou afblijven en dat men de personeelsleden een sociaal leven zou geven.
We merken op dat de zone gebruik zou kunnen maken van het KB Joe Van Holsbeeck om bijkomende aanwervingen te doen of de Minister aspiranten aan te wijzen voor deze zone.
In de huidige uurroosters komt het voor dat er soms te veel personeel aanwezig is. Dit is de reden dat de lokale overheid terug over het uurrooster wil spreken. Ook is er een plaag van inbraken die vooral ‘s avonds gebeuren en er hier dan meer personeel nodig is. De korpschef wil een opening van de vakbonden om te mogen discussiëren over de uurroosters.
Volgens het ACOD is het belangrijk uit te zoeken waarom de mensen de zone verlaten.
Volgens de korpschef is de vraag gekomen van het personeel zelf om zekere dienstroosters aan te passen en zijn ze verbaast dat de vakbonden hier tegenin gaan. Op deze informele gesprekken zijn de vakbonden nooit uitgenodigd.
Volgens het ACOD heeft de overheid belooft aan sommige aangestelde middenkaders die de hogere functie uitoefenen (gebrek aan middenkaders) dat ze binnen vijf jaar benoemd worden. Dit kan niet. Deze mensen mogen de graad niet dragen. Ze oefenen enkel de hogere functie uit (tot volgende mobiliteit) en krijgen het weddensupplement maar behouden hun oorspronkelijke graad.
De korpschef wil de dienstroosters terug overleggen zonder rekening te houden met het personeelsgebrek.
Na een onderbreking vragen de vakbonden een onafhankelijke audit om te weten waarom het slecht gaat in de zone. Ook vragen we dat de zone zelf kan aanwerven zoals voorzien in het KB. Ten derde vragen we dat de zaken ten gronde zouden besproken worden in het BOC en dat tot dan niets wijzigt in de uurroosters.
Intussen zal de aanzegging behouden blijven.
De federale overheid meldt dat de zone niet deficitair is en geen gebruik kan maken van het KB Joe van Holsbeeck. Ze zitten boven de minimale norm.
De korpschef is geen vragende partij voor een audit. Ze hebben er net één achter de rug van het Comité P en wil deze ter beschikking stellen van de vakbonden.
Het NSPV vraagt wat er nu is van de aangestelde. Dragen zij nu de graad of niet? De korpschef wil hier niet verder op ingaan daar niet op de dagorde. Het ACOD heeft eind juli dit al per brief laten weten. Dit zal samen met DSJ besproken worden.
De stakingsaanzegging blijft behouden tot de resultaten bekend zijn van de gesprekken inzake de dienstroosters. Tot zolang zullen er ook geen dienstroosters aangepast worden.
MEDEDELING DOOR DE OVERHEID

De Minister van Binnenlandse zaken heeft beslist dat ze niet meer beschikt over alle bevoegdheden en heeft beslist om alle on-derhandelingen op te schorten tot de nieuwe regering er is.
Wij laten de Minister weten dat we in verzet gaan tegen het niet respecteren van een protocol. De boni santé zit nu bij de Raad van State en rond 9 september zal dit advies bekend zijn. We laten de Minister weten dat we vanaf nu actie gaan voeren en willen dat dit naar de Minister overgebracht wordt.
Ook zullen we ALLE problemen in de zones via stakingsaanzeggingen indienen.
Het feit dat de Minister zelf de onderhandelingen opzegt, maakt geen enkele indruk vermits we dit beschouwen als het anticiperen op het standpunt van het VSOA en het NSPV. Wij delen de overheid mede dat zij in feite tevreden is de Minister in die hoek te hebben kunnen manoeuvreren.
Voor ACOD zijn er nog dossiers in de evaluatie die nog niet uitgevoerd zijn en die dringend zijn. Andere KB’s zijn blijkbaar belangrijker want die zijn al verschenen alhoewel later onderhandeld.
NSPV kondigt ook acties aan.

3. OKB Art 121 bis 1° WGP
Uitgesteld naar latere datum.

4. OKB overplaatsing militairen naar de federale politie
Uitgesteld naar latere datum

5. OKB SSGPI
Uitgesteld naar latere datum.

6. Syndicaal statuut
Uitgesteld naar latere datum

7. Allerlei

We merken op dat er een probleem is inzake de benoemingen Vesalius ter. Ook bij de aanstellingen inzake de rode loper proportionaliteit gerechtelijke zuil is er een probleem. Er is hier een probleem met de rangorde van aanstelling.
Nog een probleem is de benoeming officieren in de oranje loper. We vragen een onderzoek naar deze zaken.
Inzake de logementen heeft de overheid een vergadering gehad met de regie der gebouwen waar de belangen van het personeel verdedigd werden. Wij vinden dat we hier voorzichtig moeten zijn en de hele zaak bevriezen tot de nieuwe regering er is.
De federale politie heeft een brief geschreven aan Minister Reynders voor het voorverkooprecht. Ook hebben de personeelsleden die een logement hebben ene brief gekregen waarin ze de raad krijgen voorlopig niets te ondernemen.

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.