OCP 215 : 13 juni 2007

1. Ontwerp omzendbrief bewapening
2. OKB overplaatsing militairen naar de federale politie


Dhr Van Branteghem opent de vergadering.
De statutaire nota van het borstvoedingsverlof is getekend en staat al op de site van de overheid.
ACV stelt zich vragen bij de weging van de niveaus A bij de AIG. Volgens hen is dit niet correct gebeurd en is dit discriminerend te opzichte van de andere niveaus A. De overheid kan hierop dit moment niet reageren. ACV wenst dat de Minister hiervan op de hoogte gebracht wordt. Ze vinden dit onaanvaardbaar en zet voor hen de ganse weging op de helling. De overheid zal de Minister de boodschap overbrengen.

1. Ontwerp omzendbrief bewapening
Deze omzendbrief licht het nieuwe KB toe. Dit werd onderhandeld op 14/12/05.
We stellen ons serieuze vragen bij het gewapend opbergen van het individueel wapen. Volgens de overheid is dit gedaan om het aantal manipulaties bij het opbergen tot een absoluut minimum te beperken. Het is de vaste commissie die dit zo geschreven heeft. De preventieadviseur in deze was negatief. Indien dit het standpunt is, zijn alle vakbonden tegen en is de discussie gesloten.
We wensen ook nog de koppeling te maken naar het dragen van het uniform op de weg van en naar het werk in relatie met het dragen van het wapen. Ook merken we op dat een politieman 24/24 beschikbaar dient te zijn en ook dient tussen te komen in gevallen waar hij/zij buiten de dienst mee geconfronteerd wordt. Nu is het zo dat niemand een wapen in huis mag hebben behalve bij individuele afwijkingen. We wensen het omgekeerd dat het wapen welk thuis bewaard kan worden behoudens zekere uitzonderingen.
Dat dit onder andere gebeurt met het oog op het aantal zelfmoorden vinden wij onzin. Er bestaan studies die aantonen dat in een wapenvrij land hetzelfde aantal zelfmoorden onder politiemensen plaatsvinden.
Het wapen is voor ons onderdeel van het uniform. Iemand in uniform dient zijn/haar wapen te mogen dragen ook op de weg van en naar het werk.
Indien iemand verplicht wordt het wapen mee naar huis te nemen vragen we aan de overheid dat zij de nodige materialen ter beschikbaar zou stellen om dit veilig op te bergen zoals beschreven in de omzendbrief.
Wat doet men met personeelsleden die buiten hun uren les geven in politiescholen inzake geweldsbeheersing?
Het personeel van het Calog werkzaam als wapenmaker krijgt nu de kans om zelf een wapen te dragen zodat ze niet meer vergezeld dienen te worden van een operationeel personeelslid.
Het korps waar het personeelslid gedetacheerd is, is verantwoordelijk voor de richtlijnen.
Na een onderbreking komt de overheid terug met het volgend standpunt: het advies van de preventieadviseur was op basis van een single action wapen en niet op een dubbel action wapen. Inzake het opslaan van de wapens herformuleert de overheid haar voorstel dat dubbel action wapens gewapend opgeborgen worden mits inachtname van de korpsrichtlijnen. Single action wapen dienen geladen opgeborgen te worden.
Deze positie bemoeilijkt voor ons nog de situatie. Dit is geen duidelijke maatregel.
Ook stellen we ons vragen wat met de manipulaties in huis en in de voertuigen. Hier is het niet gewapend en niet geladen.
VSOA : niet akkoord
NSPV : niet akkoord
ACV: niet akkoord
ACOD: niet akkoord
We maken nog eens de opmerking dat een politieagent die in uniform is, zijn wapen dient te dragen ook op weg van en naar het werk.
De overheid wenst nog eens te onderbreken om over het bewaren van de wapens te spreken.
De overheid komt terug met het volgende voorstel:
Inzake het dragen van het uniform is de overheid bereid de dracht van het wapen altijd toe te laten indien in uniform.
Voor het bewaren van de wapens zal dit altijd geladen gebeuren en niet meer gewapend.
Na deze wijzigingen wordt terug advies gevraagd aan de vakbonden:
ACOD : akkoord
VSOA : akkoord met opmerkingen
NSPV: akkoord met opmerkingen
ACV: akkoord

2. OKB overplaatsing militairen naar de federale politie
ACOD zal dit niet goedkeuren zolang de overgang van operationele naar calogstatuut nog niet geregeld is en ook zolang de bevordering van onze eigen Calogleden nog niet geregeld is.
De overheid meldt dat vorig OCP ze beloofd heeft dit in orde te brengen. Deze 2 KB’s kunnen samen landen.
De tekst werd nog niet onderhandeld op welk niveau dan ook. De onderhandelingen van de militairen in december en januari handelde over de overgang van de militairen naar de lokale politie. Deze handelt over de overgang naar de federale politie.
We blijven op hetzelfde standpunt als ingenomen tijdens de onderhandelingen inzake de overgang van de militairen naar de lokale politie.
De vakbonden stellen voor om dit KB samen te behandelen met het KB van de overgang van de operationele naar het Calog.
De overheid is akkoord dit te koppelen. We komen hier later op terug (29/08).

3. Allerlei
Er wordt gevraagd een maatregel op te nemen in de mobiliteit die voorziet dat bij het gebruik van het retentierecht en dit implicaties heeft op de benoeming van een personeelslid de overheid die het retentierecht uitoefent, het lid dient te benoemen. Dit zal opgenomen worden in de evaluatie van het statuut.

Ook wordt er een oplossing gevraagd van de gespecialiseerde HINP die niet in een speciale functie zit.
In het CIC krijgen de calltakers basiskaders de tweetaligheidtoelage. De HINP’s krijgen dit niet. Dit zou voor iedereen moeten zijn. NSPV heeft gevraagd dit te agenderen op het OCP.

Er bestond bij de WPR de werkgroep “Gunst”. Dhr Gunst is nu weg. Wie gaat dit overnemen? We vragen dat deze werkgroep verder zou gaan. De overheid gaat dit nakijken.
We vragen indien permutaties nog kunnen. Indien alle partijen akkoord zijn kan de overheid qua principe ook akkoord gaan.

Inzake de immigratietoelagen hadden we een akkoord dat de overheid niet zou terugvorderen. We vragen dat dit protocol gerespecteerd wordt. Er zijn er al die terugbetaald hebben. Ze dienen hun geld terug te krijgen. De overheid gaat dit nakijken.

Koninklijk Besluit tot bijkomende aanstelling inzake de proportionaliteit binnen de gerechtelijke zuil rode loper wordt op 22 juni gepubliceerd. We vragen dat deze lijst gepubliceerd zou worden. De overheid gaat benadrukken dat deze zo snel mogelijk gepubliceerd dient te worden.
Naar aanleiding van de stakingsaanzegging luchtsteun werd er beslist een werkgroep op te richten. Hoe ver staat dit want het begint daar terug te rommelen. DGS gaat dit nagaan.
We vragen het fastplusproject officieel te agenderen op het OCP.

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.