OCP 213 : 16 mei 2007

1. Stakingsaanzegging Gemeenschappelijk vakbondsfront : herevaluatie statuut
2. Stakingsaanzegging gemeenschappelijk vakbondsfront : SPN Antwerpen
3. Stakingsaanzegging gemeenschappelijk vakbondsfront : WPR Brabant


Dhr Van Branteghem opent de vergadering.
Er wordt nogmaals aangedrongen bij de overheid de opleidingen in het kader van de oranje loper te beschouwen als promotieopleiding zodat alle uren aangerekend kunnen worden. Nu beschouwd de overheid deze opleiding als een basisvorming gelimiteerd tot 07.36 Hr per dag. De overheid wil niet van haar standpunt wijken.
We vragen aan de overheid indien het normaal is dat een mobiliteit vernietigd wordt op basis van procedurefouten. Het personeelslid had de plaats reeds toegewezen gekregen maar blijkbaar zijn er procedurefouten gebeurd. We vragen nu welke procedurefouten er gebeurd zijn. De overheid zal hier straks op antwoorden.
Na de middagpauze geeft de overheid uitleg bij deze procedure. Voor ons ligt de fout bij de overheid en kan het personeelslid nooit slachtoffer zijn van deze fout. We hebben begrip dat de overheid haar fout rechtzet maar vragen dan dat ze alle twee de personeelsleden aanwerven.
Ook voor de technische sectie in Limburg is er een probleem. We gaan de dossiers overmaken aan DGS.

1. Stakingsaanzegging Gemeenschappelijk vakbondsfront : herevaluatie statuut
De overheid heeft een stand van zaken opgemaakt van de resterende 42 punten. We overlopen de lijst.
Voor het Calogstatuut zijn er nog drie teksten die er nog niet zijn maar worden verwacht binnen zeer korte termijn.
SSGPI geeft een overzicht van dossier regul van de leden van het Calog. Voor de zones die de gegevens hebben binnengestuurd zal alles einde mei geregulariseerd moeten zijn.
Voor de andere zones die voor 21 mei antwoord geven zal de regul gebeuren einde juni.
Er blijven nog 7 zones over waar het SSGPI nog niets van gehoord heeft. We vragen deze lijst.
De zones zijn : Tongeren/Herstappe, Bredene/De Haan, Hermeton et Heure, Fleurus, Politiezone Grens, Voorkempen en de zone Heist-op-den-Berg.
Inzake het uniek betalingssysteem werd de aanbesteding van de loonmotor toegewezen. De Ministerraad van 20 april heeft hier een beslissing genomen.
Voor de 6 Brusselse zones zijn ook de gegevens voor de tweetaligheid en de Brusselpremie binnen. Uitbetaling eind juni.
Inzake het punt syndicaal statuut zal de overheid tegen eind juni met een voorsteltekst komen.
Voor de arbeidsongevallen is er de GPI 56 verschenen.
Bereikbaar en terugroepbaar: nota DGS/DSP-19084 van 26 april 2007 betreffende de organisatie van de arbeidstijd voor het voltijds tewerkgesteld statutair personeel
Inzake de medische controle en het absenteïsme is er een OKB waar ook de boni santé in vervat is.
NSPV: akkoord
VSOA : akkoord
ACOD: niet alkoord wegens morele problemen met de premie boni santé.
ACV : zal op het einde standpunt geven.
Kosteloze medische zorgen (brillen) is reeds geregeld
Inzake telethuiswerk neemt de overheid een engagement om met een ontwerp van circulaire geldig voor het geheel van de geïntegreerde politie naar het OCP te komen.
Het behoud bij promotie van de tweetaligheidtoelage is reeds geregeld. De rest zit in ontwerpfase.
We vragen dringende maatregelen inzake de tweetaligheid. Heden zijn er personeelsleden die elkaar niet meer verstaan.
Nabijheidstoelage voor de agenten van politie en voor de ploegen Judy WPR en ook voor sommige mensen fenomenen grenscontrole + VVR : OKB is voor advies bij de Raad van State.
De punten F1 (herplaatsing), F3 (administratieve standen), F4 (anciënniteit), F7 (aanwerving), F8 (aanwerving gespec HINP), F9 (stakingsaanzeg-gingen), F10 (bevordering), F12 (auteursrechten), F14 (vervangingsmogelijkheid – uitsluitingsmogelijkheden), F20 (arbeidsongevallen), F24 (borstvoedingsverlof), F39 (tucht) en F42 (gewone plaats van het werk) bevinden zich in de ontwerpfase.
We dringen aan op het punt F24 inzake het borstvoedingsverlof. We vragen dat deze maatregel nu in voege zou treden. We vragen dat de overheid in afwachting van verschijning van deze maatregel een tekst zou opmaken waar dit nu al mogelijk zou zijn dat het personeelslid van deze maategel van 3 maanden borstvoedingsverlof kan genieten.
Na een onderbreking is de overheid bereid hier een statutaire nota te maken die zo snel mogelijk zal verschijnen en geldig is voor het geheel van de geïntegreerde politie.
Ook zal er een circulaire komen voor het telethuiswerk.
We merken ook nog op dat er, buiten deze aanzegging, nog een punt is dat een oplossing noodzaakt, namelijk de eervolle onderscheidingen.
Na een onderbreking door de vakbonden komen de vakbonden met het volgende voorstel. We kunnen de aanzegging intrekken op voorwaarde dat we einde juni terug een overzicht krijgen van de stand van zaken.
De overheid is akkoord.
Het gemeenschappelijk front trekt haar aanzegging in.

2. Stakingsaanzegging gemeenschappelijk vakbondsfront : SPN Antwerpen
De aanzegging werd in gemeenschappelijk front ingediend en handelt over problemen van infrastructuur en materiaal. De problemen werden reeds verschillende malen behandeld op het BOC maar hier komt geen oplossing uit de bus.
Dit toont nogmaals aan dat de structuur van de provinciale BOC’s niet echt werkt.
De voertuigen zijn versleten en ook het signalisatiemateriaal is niet meer aangepast aan het werk in de havens.
Op een informele vergadering van maart zijn er engagementen genomen. Wat is er hier van aan?
De nieuwe DGS en DGA zullen ter plaatse gaan kijken.
Qua infrastructuur zal de aanwezige loods ingericht gaan worden. De overheid is hiermee bezig. Dit zal het probleem van overbevolkte ruimtes reeds oplossen. DGA wil mobile airco’s plaatsen maar men dient op te letten met de bekabeling. Niet overal zijn de stroomvoorzieningen aangepast om deze airco’s te gebruiken. Qua infrastructuur is men dikwijls gebonden aan de regie der gebouwen wat de snelheid van beslissingen niet bevordert.
Er zijn nieuwe voertuigen besteld voor SPNA. Deze worden geleverd begin juli en begin september. Er zullen “mini maxen” besteld worden maar hier wordt gewacht om deze op de nieuwe voertuigen te installeren. Begin volgend jaar zou er nieuw aangepast signalisatiemateriaal beschikbaar zijn.
We vragen indien het niet mogelijk is dat SPN ook kan genieten van het boetefonds.
We vragen tegen volgende week een lijst met concrete data van al de beloofde maatregelen wanneer alles geleverd en/of uitgevoerd gaat worden. Dan schorten we onze aanzegging op tot volgende week. De andere vakbonden steunen ons.

3. Stakingsaanzegging gemeenschappelijk vakbondsfront : WPR Brabant
Inzake de verhuis van de post Reyers is er een site gevonden in Melsbroek. De overheid dient deze nog te bezoeken en zal ook de vakbonden uitnodigen. We stellen dadelijk de vraag indien dit implicaties heeft op de statutaire verworvenheden van het personeel. Hier willen we keiharde garanties. Voor de overheid is dit geen probleem toch voelen we in de toekomst dat er hier een evolutie gaat komen.
DMI heeft vanmorgen een BOC 197 gehad met een stand van zaken inzake de aanpassingswerken in de diverse posten.
We schorten onze aanzegging op tot na het plaatsbezoek te Melsbroek. Alle vakbonden gaan hiermee akkoord.

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.