OCP 199 : 22 november 2006

1. Stakingsaanzegging VSOA CIC Antwerpen
2. Stakingsaanzegging NSPV – stakingen gevangenispersoneel in eindejaarsperiode
3. Eervolle onderscheidingen: eerste toelichting
4. Bepaling van de gezagsambten bedoeld in artikel XII.VII.16 quinquies RPPol (vervolg 8/11)
5. Calog onthaalpersoneel : juridische toestand functionaliteiten (vervolg 8/11)


Dhr Duchatelet opent de vergadering. Hij verontschuldigd Dhr Koekelberg die op het niveau van de Minister van Binnenlandse Zaken zich bezighoudt met de problematiek VW Vorst.
Dhr Duchatelet meldt dat er op dit moment nog geen sprake is van het afkondigen van een speciale periode voor welke dienst dan ook.

1. Stakingsaanzegging VSOA CIC Antwerpen
Deze werd door ons ingediend. Het stuit ons tegen de borst dat er uitzonderingsmaatregelen genomen wordt naar 480 uren waar we nu al weten dat er sommigen zijn die er meer dan 500 dienen te presteren. De capaciteit wordt niet eerlijk verdeeld.
Er werden ook lijsten uitgehangen waarbij de personeelsleden gevraagd werden om akkoord te gaan met de afwijking. Dit kan voor ons niet.
Ook worden hier de syndicale procedures miskend en krijgen we averechtse reacties op het indienen van onze aanzegging. Afwijkingen op de arbeidstijd moeten formeel op het BOC overlegd worden en niet informeel.
ACV : neemt akte
NSPV : neemt akte maar steunt de aanzegging niet
ACOD : neemt akte.
Aankomst Dhr Koekelberg
Volgens de overheid zijn de problemen terug te brengen tot een communicatieprobleem.
De CIC’s zijn nog in volle opstart en de over-heid probeert constant aan de noden tegemoet te komen.
Op 9 november heeft de overheid toelichting willen geven op een BOC, maar aangezien de stakingsaanzegging toen reeds ingediend was, werd dit punt niet besproken.
De lijsten werden volgens de Directeur CIC Antwerpen buiten zijn weten opgehangen en hij heeft ze dan ook dadelijk laten verwijderen.
Dat er al twee BOC geweest zijn waar wij akkoord zijn gegaan met de nieuwe dienstregeling ontkrachten wij. We vragen de verslagen waar wij akkoord gaan. Deze bestaan niet want we zijn nooit akkoord gaan.
Met vrijwillige individuele toelatingen zijn we akkoord. Niet met collectieve maatregelen.
De overheid gaat nu in eerste instantie individueel de mensen bevragen wie op vrijwillige basis 480 nachturen wil doen.
De overheid heeft al bijkomende maatregelen genomen om meer personeel naar het CIC Antwerpen te brengen via onder andere wervingen bij de lokale politie. Ook zullen er eerdaags 3 Calog leden bijkomen. De overheid vraagt ook begrip met de opstartsituatie waar de mensen van de CIC’s eerst nog gevormd dienen te worden. Dit vraagt tijd.
We vragen uitdrukkelijk aan de Directeur CIC Antwerpen om de relaties met de vakbonden te verbeteren.
Ook vragen we dat de voorzitter van het BOC tenminste op de hoogte is van de dossiers.
We vragen ook het informele overleg te beperken tot echt zware dossiers.
We behouden onze aanzegging maar zullen geen acties doen. We wachten eerst de bevraging af.
We vragen ook dat de Minister eindelijk zijn verantwoordelijkheid eens gaat nemen en de zones gaat verplichten mensen af te delen naar de CIC’s. Art 96 bis van de WGP voorziet hierin.

2. Stakingsaanzegging NSPV – stakingen gevangenispersoneel in eindejaarsperiode
Werd door het NSPV ingediend. De aanzegging handelt over geruchten dat de gevangenisbewaarders voor de eindejaarsperiode stakingen zouden gaan doen. De laatste vier jaren is dit al drie maal voorgevallen.
Ze vragen dat de mogelijkheid voorzien wordt om de bewaarders minimumdiensten op te leggen en te laten vorderen door de Minister.
Een bijkomende reden voor het indienen van de stakingsaanzegging is dat de punten van de vakbonden anders toch niet aan bod komen.
Volgens het NSPV hebben ze contacten met gevangenisbewaarders die de plannen bevestigen.
ACOD: bemoeit zich niet met het statuut van een andere beroepsgroep.
VSOA : nemen akte van de aanzegging; Mochten er wilde stakingen plaatsvinden zullen we daar ook staken.
ACV : neemt akte maar is zich bewust van het probleem. Ze wensen dat de Min van Justitie zijn verantwoordelijkheden neemt.
De minister van Binnenlandse zaken vraagt aan de Minister van Justitie dat tenminste de termijnen voor het indienen van een staking gerespecteerd zou blijven. Hij is evenwel ook voor een minimumbezetting.
De vertegenwoordigster van Justitie vraagt aan het NSPV de plaatsen te geven waar er in de eindejaarsperiode in 2004 en in 2005 gestaakt is geweest.
De laatste tien jaren is dit departement een beetje vergeten geweest door Justitie. Nu zijn er wel investering bezig maar er is nog altijd een hoog absenteïsme.
Het enige conflict dat nu op de tafel ligt, is Bergen.
Niet alle aanzeggingen eindigen in een staking.
Om vorderingen te doen of minimumdiensten te voorzien, dient de wet te veranderen. Deze minister heeft niet meer de tijd om dit te doen. Dit is iets voor de volgende regering om te doen. We vragen of er een politieke wil is om deze wet te veranderen.
Het gaat ons over de niet aangekondigde wilde stakingen.
Het NSPV behoudt haar aanzegging.

3. Eervolle onderscheidingen: eerste toelichting
De chef protocol van de politie geeft een toelichting.
Het is de Min van Buitenlandse zaken die be-voegd is voor de nationale orden en alleen de statutairen kunnen gedecoreerd worden.
Hij geeft de chronologie weer van de beslissingen die komen tot de wet van 01 mei 2006 inzake de toekenning van eervolle onderscheidingen in de nationale orden. Men heeft moeten wachten met het opstellen van een voorstel tot dat deze wet goedgekeurd werd
De mensen die op pensioen gingen tussen 2001 en 2006 en in de voorwaarden vallen, kunnen nog gedecoreerd worden.
Er zal hieromtrent een circulaire komen.
Er wordt gevraagd om samen met het document ook het juweel te geven. Wij treden dit bij.

4. Bepaling van de gezagsambten bedoeld in artikel XII.VII. 16 quinquies RPP
Dit is de verderzetting van vorige vergadering.
Er werd een bijkomende documentatie verspreid. Het NSP vraagt wanneer dit onderhandeld werd.
De overheid stelt voor om degene die zich op datum van 31/3/2006 in de drie eerste kolommen bevinden.
Voor ons is een gezagsambt een ambt waarbij men gezag heef op iemand. Indien je alleen zit op een dienst kan je moeilijk van een gezagsambt spreken.
Voor ons zijn er maar 8 gebrevetteerde en geen 22. Van waar komen die 14? De overheid dient de cijfers uit zuiveren.
De overheid grijpt terug naar haar vorig voorstel. Ze stelt voor om hier de eerste drie categorieën te nemen.Dit komt neer op 37 personen.
De overheid stelt voor om 2 categorieën te maken.
De eerste zouden alle diensthoofden zijn op 31/03/2006 per kader anciënniteit.
De tweede categorie is deze van de sectiechef FGP en centrale directie en de adjunct van een diensthoofd grote FGP ook per kader anciënniteit.
De derde groep is al de rest en dit volgens kaderanciënniteit.
Eerst komen wel de gebrevetteerde adjudanten.

5. Calog onthaalpersoneel : juridische toestand functionaliteiten
Dit punt is de verderzetting van de onderhandelingen van vorige keer.
De overheid beoogt een onthaal dat vooral instaat voor het onthaal van mensen, zorgen dat ze nergens komen waar ze niet hoeven te komen.
We vragen nu wat de leden van het Calog mogen doen? De overheid stelt dat dit de taken zijn voorzien in hun voorstel. Hier kunnen we geen akkoord aan geven. We vragen ook de risicoanalyse van DPP.
De overheid dient met de bepaling van de taken rekening te houden met de conclusies van DPP.
De voorliggende nota is slechts een analyse van de wet van wat de leden van het Calog mogen. We weten nu wat een Calog lid mag doen en wat niet.
We nemen voorlopig akte van deze nota.

6. Allerlei
We stellen ons de vraag wat indien de korpschef beslist een stuk van de basisuitrusting niet aan te kopen en deze punten in mindering brengt van het aantal. Dit kan niet voor de overheid. De korpschef kan wel een prioriteit uitwerken.

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.