OCP 172 : 30 november 2005

1) Uitvoering Vesalius
2) Valorisatie brevetten
3) Herevaluatie statuut : luik 3 – rationelere aanwending/verhoging van de capaciteit (vervolg van 23 november)
4) Herevaluatie statuut : luik 4 – welzijn
5) Stakingsaanzegging NSPV – PZ 5382 Voeren


Dhr Koekelberg opent de vergadering. Hij wil voormiddag praten over de herevaluatie van het statuten de andere punten vanmiddag behandelen.
Ook vraagt hij dat elke partner rond de tafel geen mededelingen meer zouden doen over de inhoud van de gesprekken. De punten die besproken worden kunnen uiteraard meegedeeld worden maar niet de inhoud van de gesprekken. De overheid vraagt met aandrang dat iedereen zich hieraan zou houden.
Het ACV wenst hierop niet in te gaan.
Wij vinden dit niet kunnen daar de inhoud van hun geschriften niet klopt met de reële situatie.
De overheid drukt er nogmaals op dat gesprekken die nu gevoerd worden slechts verkennende gesprekken zijn waarna de overheid met definitieve voorstellen zal komen.

1. Uitvoering Vesalius
Dit werd gevraagd door het ACOD en handelt over de samenstelling van de 7 wagons van de rode loper.
Volgens de overheid blijft iedereen in zijn wagon waar hij van in het begin af inzat.
Volgens het ACOD worden eerst de kandidaten gevraagd en dan pas de wagons samengesteld. Ze vragen de wagons op te vullen.
De overheid blijft bij haar standpunt en meldt dat het nog niet zeker is dat de rode loper uitgevoerd kan worden daar er een verzoekschrift loopt bij het Arbitragehof ingediend door mensen van de ex gemeentepolitie met brevet officier met o.a. de vraag tot schorsing van het systeem rode loper.
De overheid vraagt veertien dagen bedenktijd.

2. Valorisatie brevetten
Sommige brevetten werden vergeten bij de opmaak van de teksten.
De overheid geeft haar voorlopig standpunt. Ze gaan afwachten tot het antwoord van het Arbitragehof naar aanleiding van het indienen van 6 verzoekschriften.
Het ACV brengt een punt naar voren en stellen dat er mensen zijn in het middenkader niet OGP met het brevet van hogere graad criminologie. Ze wensen dat dit gelijkgesteld wordt met OGP. Nu zitten deze mensen vast in M1.1.
De overheid wil dit bij de Minister bepleiten.
We overlopen de brevetten die volgens de vakbonden vergeten zijn geweest.
*brevet van OGP afgeleverd tussen ’89 en ’94.
*brevet van ondertoezichtscommissaris van de SPC.
In Vesalius is er reeds iets voorzien voor deze personeelsleden. De overheid wenst hier dus niet aan te raken.
*mensen van de toenmalige rijkswacht die de cursus sociale promotie gevolg hebben en geslaagd waren maar niet batig gerangschikt waren. Deze mensen bezitten een brevet.
Hier kan de overheid geen juridische argumenten vinden.
Voor de overheid is het debat inzake de valorisatie van de brevetten nu gesloten.

3. Herevaluatie statuut : luik 3 rationelere aanwending/verhoging van de capaciteit

4. Herevaluatie statuut: luik 4 welzijn

5. Stakingsaanzegging NSPV – PZ 5382 Voeren
Werd ingediend door het NSPV.
De aanzegging handelt in het niet naleven van de mobiliteitsregels inzonderheid de voorrangsregels.
Iemand die de plaats heeft aangevraagd uit een boventallige zone en geschikt was, heeft de plaats niet gekregen terwijl hij er wel recht op heeft.
Wij kunnen ons bij deze aanzegging aansluiten. Ook maken we melding van het feit dat de korpschef nog niet benoemd is tot HCP alhoewel hij perfect voldoet aan het profiel.
De lokale overheid geeft uitleg. De gouverneur heeft het besluit geschorst. De zone heeft uitleg gevraagd bij de Minister. Voor 12 september diende deze een standpunt in te nemen. Helaas hebben ze het antwoord slechts eind november ontvangen. Ondertussen is de zone naar de Raad van State gegaan wegens onbehoorlijk bestuur. Zolang er hier geen uitspraak is, kan de zone nog geen uitspraak in deze zaak doen.
De federale overheid verklaart dat de Minister vastgesteld heeft dat de spelregels niet nageleefd werden en dat het personeelslid aangenomen diende te worden.
Het NSPV vraagt dat de gemeente haar procedure bij de Raad van State zonder voorwerp zou maken.
De burgemeester zal de gemeenteraad inlichten van het standpunt van dit Comité.
We vragen de toepassing van art 89 van de WGP inzake het sturen van een bijzondere commissaris van de minister naar de gemeente.
Het NSPV handhaaft haar stakingsaanzegging.

6. Allerlei
Inzake de ter beschikking stellen van militairen in de zones is er een schrijven geweest van het ACV en ACOD. Ook wij klagen deze problematiek aan. De Calogleden voelen zich benadeeld. De overheid gaat dit punt agenderen op het OCP .
We wijzen de overheid erop dat we vragen dat de zones slechts militairen in dienst kunnen nemen zolang hun organiek kader van het Calog opgevuld is. Ook moet hun werkzekerheid gegarandeerd worden.

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.