OCP 139 : 08 december 2004

1) Stakingsaanzegging Sypol
2) Stakingsaanzegging Zwijndrecht
3) OMB Ordehandhavingkledij


Dhr Duchatelet opent de vergadering en zal als Voorzitter fungeren. Dhr Vanderpoorten is verontschuldigd. De politieke overheid zal door Dhr Koekelberg vertegenwoordigd worden.

1. Stakingsaanzegging Sypol
ACOD: neemt hiervan akte
VSOA: idem
NSPV: idem
CCOD: neemt hier akte van maar steunt Sypol voor zekere punten.

2. Stakingsaanzegging zone Zwijndrecht
Deze aanzegging werd door ons ingediend. De korpschef is aanwezig en door zijn burgemeester gemandateerd. Het probleem is dat de korpschef verlofdagen aftrekt voor de weekenden. Indien een weekend ingesloten is tussen verlofdagen (vrijdag – maandag) trekt hij ze niet af, indien een weekend niet volledig ingesloten zit tussen twee verlofdagen, trekt hij 2 dagen verlof af voor de zaterdag en de zondag.
De korpschef geeft uitleg over de manier waarop hij deze feiten ziet. Het is vooral van praktische aard dat hij dit zo toepast om personeel dat in het weekend thuis wil zijn, geen dienst te geven. Het gaat volgens hem vooral over punctuele gevallen.
De federale overheid zegt dat op dit moment men voor weekend dagen geen verlof kan aftrekken.
De lokale overheid is bereid zich aan het statuut te houden.
Wij vragen nu een regularisatie voor de mensen die aan dit systeem onderworpen zijn. Dit verlof is voor ons onwettig afgetrokken en we eisen dat dit terug op de verloffiche gezet worden.
De lokale overheid is niet warm om hierop in te gaan daar volgens hem de prestatienorm ook evenredig verminderd werd. De lokale overheid gaat dit natrekken.
We vragen dat dit punt opgenomen wordt in de evaluatie.
We trekken de aanzegging in.

3. OMB Ordehandhavingkledij
Indien de technische werkgroep hiermee akkoord kan gaan is dit voor ons in orde. Zo niet, dan komen we terug naar het OCP.
We vragen wel de adviezen van DPP. Dit dient schriftelijk aan het dossier te hangen.
De werkgroep zal begin januari 2005 terug bijeen komen.

4. Allerlei
*Brugdagen 2005:
Er is een circulaire voor het openbaar ambt. De circulaire voor ons statuut zou dezelfde zijn. De voorgestelde brugdagen zijn : 06 mei, 22 juli en 31 oktober.
We vragen naar aanleiding van het openbaar ambt dat ook de politiediensten kunnen genieten van de halve dag dienstvrijstelling op 24 december 2004. De overheid wil hier nog geen standpunt over innemen daar de regering dit eerst dient te beslissen. Zal volgende week formeel besproken worden.
*Regularisaties 2001
We krijgen de huidige stand van zaken. Men dient een onderscheid te maken tussen de inschalingen en de regularisaties.
We merken op dat de overheid het moeilijk gaat krijgen om de gemaakte afspraak om tegen 15 december 2004 85 %te hebben geregulariseerd na te komen.
Wij vragen dat de gewesten de noodzakelijke brieven sturen aan de zones dat ze kunnen over gaan tot betaling waar dit mogelijk is.
*Logementen ex Bde Comd
Sinds enkele weken ontvangen de mensen die vroeger Bde Comd ( ingeschaald in O2) waren en een logement betrekken een brief die meldt dat ze binnen drie maanden volgend op de datum van 01/04/2005 hun logement dienen te verlaten.
Voor ons kan dit slechts bij de overgang naar 03. Dit betekent dus na zes jaren, dus in 2007 en niet in 2005.
De overheid wil ook dit punt volgende week formeel agenderen.
*Verkeersboetefonds
Waar staat vermeld dat men met dit geld personeel kan aanwerven. In sommige zones wordt dit gebruikt om contractuele aan te werven en dit in tegenspraak dat we zo veel mogelijk gaan werken met statutaire personeelsleden.
Ook is er op een vergadering WPR blijkbaar laten verstaan dat inzake het boetefonds de WPR dient om de lokale politie te sponsoren en dat het in de toekomst toch onmogelijk wordt om naar de lokale te gaan als motard daar de zones toch hun eigen personeel zonder brevet op een moto zet.
De WPR vraagt ook een stuk van dit boetefonds om extra budgetten te verkrijgen.
In de zones kan zeer veel, terwijl men in de federale telkens de broeksriem dient aan te halen. In een geïntegreerde structuur kan dit niet.
Ook binnen andere diensten van de federale politie dient men steeds te besparen.
We waarschuwen de overheid dat er maatregelen genomen dienen te worden daar het personeel van de WPR en ook van de andere eenheden van de federale politie het meer dan beu zijn en acties in de zeer nabije toekomst verwacht kunnen worden.
Voor ons is dit een gebrek aan politieke wil. De politiek heeft totaal geen interesse in de federale politie.
De Minister van Binnenlandse Zaken is er zich van bewust dat er een gedeelte naar de federale politie en in het bijzonder naar de WPR dient te gaan. Hij is hiermee bezig, maar het is het kabinet Mobiliteit die de beslissing heeft over dit boetefonds.
*SDRA/SGER
Deze dienst (inlichtingsdienst van het leger) zal vanaf januari niet meer bestaan. Deze mensen worden terug geplaatst naar hun GDA van oorsprong.
*Interventiekorps
We wensen nu te weten wie hier naar toe gaat, hoe dit gaat en welke data.
De overheid van de federale politie heeft een voorstel gedaan aan de federale overheid.
Dit voorstel dient door de Minister van Binnenlandse Zaken voorgelegd te worden aan de federale overheid. Dit had behandeld moeten worden in het kernkabinet van verleden week, maar is naar deze week verschoven. Het is dan nog niet aangewezen om nu al over te gaan tot verdere stappen inzake dit interventiekoers alvorens de politie verantwoordelijken zich hierover uitgesproken hebben.
De uitvoering zal zeker niet meer gebeuren voor de eerste van volgend jaar en alle zaken die reeds hierover gezegd zijn in de DAR zijn voorbarig. De overheid gaat hierover eerst nog met de vakbonden aan tafel zitten.
*Pool chauffeurs
Deze mensen gaan herplaatst worden. Er blijft een pool over die het beheer van de voertuigen gaan doen. Dit geldt echter over een drietal personen. Enkel de chauffeurs zullen niet meer nodig zijn en hier beoogt de overheid herplaat-singen. Voor ons kan dit niet. We gaan dan vragen dat Dhr Dusquesne en Vandelanotte ook hun chauffeurs afgeven.
*Poldoc
Er zijn zaken waar wed niet meer op kunnen zoals wetteksten. Dit zou in de toekomst opgedoekt gaan worden. We vragen dan ook te mogen beschikken over intranet.
We gaan hierover een schrijven richten.
*Niveauproef
De getransfereerde militairen die meedoen aan het examen van hoger kader zouden vrijgesteld worden van de niveauproef. Volgens de overheid werd deze beslissing te snel genomen en is er onvoldoende juridische basis om dit te verwezenlijken.

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.