OCP 138 : 24 november 2004

1) Stakingsaanzegging SPN 2) Evaluatie van het personeel – Voorontwerp van wet 3) Problematiek van het nemen van syndicaal verlof op een rustdag


Dhr Duchatelet opent de vergadering en zal als Voorzitter fungeren.. Dhr Vanderpoorten is verontschuldigd. 1. Stakingsaanzegging SPN Deze aanzegging werd in gemeenschappelijk front door alle vakbonden ingediend. Het gaat over het niet naleven van de afspraken gemaakt in protocol 91. Wij geven een overzicht van de punten die niet uitgevoerd zijn. Examen Engels: zal worden ingericht voor de ganse politie.Dit is niet het probleem van SPN alleen. Het zal een politie gericht examen zijn. Volgens de overheid voldoet dit aan hetgeen afgesproken werd in het protocol. Wij merken op dat er mensen van de zeevaartpolitie bij hun aanwerving reeds een examen bij het toenmalige Selor gedaan hebben. Wij vragen vrijstellingen voor deze mensen. De overheid gaat dit bekijken. De vakbonden vragen zich ook af indien er een recherchedienst opgericht gaat worden? De verheid geeft een stand van zaken. Ze streven naar polyvalentie en niet naar een afzonderlijke gestructureerde afdeling. Volgens de overheid maakt de SPN deel uit van de federale politie en hier is reeds een afzonderlijke gerechtelijke zuil. DGA is nog niet van plan om hierin te investeren daar dit volgens hen voor DGJ is. De toekomt zal afhangen van de evolutie op het terrein. De overheid neemt de opmerkingen inzake de bevorderingsdatum mee. De functionele opleiding SPN komt eraan. Zal in aanmerking komen voor de baremische vorming. De overheid zal trachten om afspraken te maken met mobiliteit om de behaalde vaarbrevetten te valideren. Men vraagt ook functieomschrijvingen en functieprofielen. Deze gaan in functie van de evaluatie voor het geheel van de politie gemaakt worden. De OT komt ook voor het geheel van de federale politie. Dit wordt voorzien voor de maand december. Ook op de andere punten van de stakingsaanzegging is er geen vooruitgang te merken. Alle vakbonden behouden dus hun aanzegging. 2. Evaluatie van het personeel – Voorontwerp van wet Het probleem werd niet aangesneden (het probleem situeert zich in de overeenkomst van de inhoud tussen wet en KB). 3. Problematiek van het nemen van syndicaal verlof op een rustdag De Voorzitter stelt voor dit punt niet te behandelen. Wij merken op dat dit onderwerp uitmaakt van een stakingsaanzegging. We stellen voor dit punt in te schrijven in de procedure evaluatie van het statuut met een status quo tot dan. Iedereen gaat hiermee akkoord. We trekken onze aanzegging in van zodra de lokale overheden hiervan op de hoogte gesteld zijn. 4. Allerlei Informatie inzake de DAR en het interventiekorps: De Voorzitter vertelt dat dit punt volgende week op het kernkabinet besproken zal worden. Het is dan pas dat we kunnen reageren en weten in welke richting we dienen te reageren. Hoe dan ook de interventiekorpsen komen er eindelijk aan. De Voorzitter deelt wel niet de mening van de Dir DAR die een informatie verspreid heeft dat de inplaatstselling van het korps in orde was en die zich bovendien uitlaat over de niet bijzonder gunstige voorwaarden om over te gaan naar deze zes korpsen. Dit wordt ontkend door de Voorzitter die ons gerust wil stellen en die de zienswijze van de Dir DAR tracht toe te lichten. Na enige discussie besluit de voorzitter de zaak af te ronden en beslist hij om de datum voor de indiening van aanvragen te wijzigen. Hij stelt dat hij op zijn minst over een periode van een maand dient te beschikken om de mobiliteit naar deze korpsen te kunnen evalueren. De Voorzitter neemt akte van de gewijzigde zienswijze van de Dir DAR.

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.