OCP 131 : 25 augustus 2004

1) Stakingsaanzegging zone « Des Collines »
2) Stakingsaanzegging zone Hermeton et Heure

Dhr Koekelberg opent, als vertegenwoordiger van de Minister, de vergadering.

1. Stakingsaanzegging zone “Des Collines”
Deze aanzegging werd door het CCOD in gezamenlijk front met de andere vakbonden ingediend.
Het gaat over het niet respecteren van de KUL norm. Dit sleept al twee jaar aan en de voorzitter van het politiecollege weigert pertinent om dit in orde te brengen.
Wij vragen dat de federale overheid hier tussenkomt (Minister van Binnenlandse Zaken) en de zone onder voogdij plaatst zodat de wantoestanden opgelost geraken.
Er is reeds 1 burgemeester van deze meergemeenten zone die uit de zone willen stappen omdat hij de hele situatie beu is.
De korpschef van de zone is aanwezig en heeft mandaat om het standpunt van het politiecollege naar voren te brengen en te verdedigen.
De zone heeft plaatsen opengesteld maar de gouverneur heeft 3 plaatsen geschorst omdat de voorrangsregels niet gerespecteerd werden.. Wij vragen ons af of de zone reeds verdere maatregelen genomen heeft om deze drie plaatsen terug open te stellen?
De federale overheid engageert zich de globale toestand van deze zone van nabij te onderzoeken en wil ook werk maken van het opnieuw laten openstellen van de drie plaatsen.
Het personeel van de zone is bijna aan het einde van haar Latijn en een privé leven is er bijna niet meer.
Wij vragen dat er iemand gaat tussenkomen om deze toestanden te stoppen. Het kan niet dat men op de rug van het personeel de zone laat draaien.
We vragen de toepassing van Art 89 van de WGP om de zone onder voogdij te plaatsen en het sturen van een regeringscommissaris. De andere vakbonden sluiten zich hierbij aan.
De Federale overheid zal ons van de verdere ontwikkelingen in deze zone op de hoogte houden en na onderzoek oordelen indien het nodig is Art 89 toe te passen.
We vragen dat er ook een team van het stressteam ter plaatse zou gaan om met het personeel te praten en hen bij te staan.
De zone heeft een contract met een externe dienst en die kan altijd gebruikt worden.
We gaan de hier genomen engagementen nauwgezet volgen maar behouden de aanzegging om het personeel de kans te geven drama’s te vermijden.

2. Stakingsaanzegging zone Hermeton et Heure
Deze aanzegging werd door ons ingediend.
De lokale overheid heeft laten weten dat er niemand aanwezig zal zijn. De aanzegging gaat over budgettaire problemen en politieke inmengingen die de goede werking en de geloofwaardigheid van het politiekorps in gedrang brengen.
De vertegenwoordiger van de Minister heeft contact gehad met de zone waar de zone haar budgettaire situatie heeft uitgelegd. Ook het effectief is niet voldoende om deftig te kunnen werken.
Wij hekelen het feit dat er niemand van de zone aanwezig is. We kunnen wettelijk gezien over dit punt niet onderhandelen. Wij vragen dat de vertegenwoordiger van de Minister de boodschap aan de zone overmaakt dat wij met deze werkwijze niet akkoord gaan.
De Federale overheid wil zich engageren om de zone voorrang te geven aan het toekennen van het personeel van het nog op te richten interventiekorps. Dit zou in december dienen te gebeuren. Wij schorsen onze aanzegging niet.
Aangezien de datum van de aanzegging reeds voorbij is, zijn wij verplicht om een andere in te dienen.

3. Allerlei
We vragen dat de plaatsen voor het interventiekorps (op te richten voor en leden van de federale politie) niet enkel opengesteld worden voor de leden van de DAR, maar dat ook oudere leden van de federale politie een kans krijgen om terug naar hun streek te gaan. DGP is niet ongevoelig voor onze vraag. Wij zullen deze vraag formeel stellen.
We hadden reeds gevraagd dat de mensen betrokken in de Calogrisering voorrang zouden krijgen in het toebedelen van kledij daar de meeste niets hebben. DGP gaat dit opnieuw aan het toerustingsmagazijn doorgeven.
Op de site van de politie staat vermeld dat de politiefunctionarissen zich tegen griep kunnen laten inenten. Wij vragen of dit ook voor de lokale politie geldt? DGP gaat dit nagaan. Wij vragen wel om dit dan duidelijk op de site te vermelden.
In de PZ Noord (provincie Antwerpen) dienen 5 leden van het Calog hun maaltijdcheques terug te betalen. Tot hier is er geen probleem. SSGPI doet dit echter zonder de betrokkenen in te lichten en houdt de bedragen van de vergoedingen af. Dit kan niet en is onwettelijk. DGP gaat tussenkomen en zal een vergadering met SSGPI beleggen.

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.