OCP 125/2 : 26 maart 2004

1) Stakingsaanzegging gemeenschappelijk vakbondsfront
2) Arrest Arbitragehof
3) Mobiliteit


Dhr Vanderpoorten opent de vergadering.1. Stakingsaanzegging gemeenschappelijk vakbondsfront
1.1 Valorisatie brevetten
Voorstel overheid zie rondgedeelte tekst (nvdr: deze tekst zal afzonderlijk ingescand en overgemaakt worden per mail vanaf maandag).
Quota sociale promotie. Voor gebrevetteerden (basiskader brevet Offr GemPol of brevet inspecteur + OGP) wordt 10% voorbehouden promotie middenkader.
Voor gebrevetteerden (M7 M7bis M6 2C en lid middenkader brevet Off GemPol of adjudant, basiskader + brevet Off GemPol + univ diploma of minstens 12 jaar dienstanc) wordt 50% voorbehouden voor officierenkader (dit komt neer op de helft van de aanwervingen welke intern geschieden en is dus in feite 25% van het totaal vermits 50% van de officieren extern aangeworven worden).
Deze treden onderling in concurrentie voor de beschikbare gereserveerde plaatsen.
Na selectie 3 jaar tijd om plaats aan te vragen en geselecteerd te worden. Indien geen plaats keuze tussen benoeming in de hoegere graad in de naar fed pol of verzaken aan de benoeming en blijven in eenheid van oorsprong.
Voorstel VSOA: verhouding 15% gebrevetteerden, 5% gedeeltelijk gebrevetteerden, 80% sociale promotie normaal regime.
Gemeenschappelijk voorstel: vragen naar geïnteresseerden dan % en looptijd bepalen.
Kleine poort (5%) samen met de vakbondsorganisaties bekijken welke gedeeltelijke brevetten toegang geven tot middenk/offk en welke opleiding er nog dient gevolgd (vrijstellingen).
Verplichting kaderproef wordt bekeken door overheid.
Aangestelden: 3 categoriën
Wegens proportionaliteitsverdeling: Hinp Opleidingsvereiste, 5%
Gezagsambten (CP) wel een opleidingsvereiste, directiebrevet, 5%
Aangestelden mobiliteit CP opleidingsvereiste 5%
Aangestelden binnen juridische zuil.
Tekst voorstel overheid wordt nog verspreid.

2. Arrest Arbitragehof
Verschillende denkpistes. Geen advies door begroting, financiën. Vandaag geen officiële tekst. Wel algemene denkrichting voorstellen krijtlijnen van uitvoering.
– Iedereen met bevoegdheid OGP, OBP behoudt die bevoegdheid.
– Wachttoelage: de oude officieren die niet de keus hadden – voorstel tot een vast premiebedrag – behoud van proportionaliteit en evenwicht.
Bezwaar NSPV nieuwe ongelijkheden worden gecreeërd.
– nieuwe graad voor personen met diploma 2+ en geworven op basis van dat diploma 2+ =Na 1991.
– Nieuwe uitdovende graad ex 1C enz… zoals voorstel overheid
– 2C kunnen postuleren voor post Commissaris
– Laureaten examen 1999 zie voorstel.
– Rode loper. Alle categorieën samen. Rangschikken volgens middenkaderanciënniteit. Op voorhand intenties mededelen of men gebruik maakt rode loper of niet. Mag binnen gerechtelijke zuil evenwicht tussen ex GD en GPP niet verstoren. Verlengen duurtijd rodeloper tot 7 jaar (2011).
VSOA: probleem anciënniteit, moet dienstanciënniteit zijn. Vermits ex GPP geen basiskader had en de anderen wel.
NSPV: anciënniteit vanaf graad C of middenkader.
Overheid, discussie anciënniteit is nodig en moet nog ten gronde gevoerd worden.
Algemene opmerking bonden: voor de toekomst, gelijkschakeling tussen alle recherches ongeacht welk niveau (lok – fed).
Overheid: ziet hier probleem (geconsulteerde korpschefs blijken hier problemen in te zien) en stelt voor:
Federale gerechtelijke zuil, twee categorieën.
Officieren: alle commissarissen, benoemd en aangesteld.
Rechercheurs: alle anderen.
Benamingen: vatbaar voor discussie.
Voor de rechercheurs blijven aantal plaatsen middenkader voorzien volgens voorziene %. Dus promotiekansen blijven, behouden.
Voorstelt waarborgt mobiliteitsmogelijkheid binnen ger. Zuil.
Opm: vakbonden: Hetzelfde stramien toepassen voor de lokpol (Geïntegreerd).
Opmerking VSOA + NSPV: dit voorstel zal opnieuw aanleiding tot ongenoegen en gerechtelijke stappen.
Aanstellingen bij lokpol ?
Overheid zal de voorstellen nogmaals evalueren, met als invalshoeken de verticale integratie en de coherentie horizontale integratie in de geïntegreerde politie op twee niveaus.

3. Mobiliteit
Niet behandeld.
Woensdag 1/4/2004: verderzetting der onderhandelingen.

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.