OCP 119 : 17 december 2003

1) Arbeidstijdorganisatie 2) Mobiliteit


Dhr Vanderpoorten opent de vergadering. De overheid geeft vooreerst een stand van zaken over de uitvoering van de protocollen (in bijlage). Voor de premie SPN zijn de maatregelen voor betaling getroffen. De informaticapremie zal in januari uitbetaald. De premie DAR is de nabijheidtoelage. Inzake de verhoogde Brusselpremie is er een lichte vertraging. De Raad van State had enkele opmerkingen die nu aangepast worden. In voege treden van deze premie wordt in februari verwacht. Inzake het middenkader is er ook een tekort aan kandidaten voor Brussel. Kunnen deze mensen ook van deze maatregel gaan genieten? Voor de overheid is het geven van een premie niet altijd de oplossing. De overheid dient hierover een analyse te geven. Het probleem inzake de formulieren L 124 die ingevuld dienden te worden door het personeel van Brussel voor het verder verkrijgen van de Brusselpremie is opgelost. De overheid draait het systeem om. Het is nu niet meer aan het personeel om dit verder aan te vragen maar aan de overheid om iemand in te lichten indien er veranderingen plaatsvinden.1. Arbeidstijdorganisatie De overheid wil vandaag een principeakkoord van de vakbonden. Haar tekst heeft zij niet meer aangepast naar aanleiding van vorige vergadering. Op de vergadering van vandaag wil de overheid nog wel drie wijzigingen doorvoeren: Eerste wijziging is het punt 1 in-zake het aantal uren rust in elke periode van 24 uren. De overheid stelt voor om de rust van 11 uren te behouden behalve voor de diensten die gepland eindigen tussen 20 en 23 uur. Deze zouden naar 10 uren rust gaan in elke periode van 24 uur. De tweede aanpassing is ingaan op het voorstel van de dienst preventie om gedurende een jaar opvolging te doen op de implementatie van de eventuele nieuwe regels inzake arbeidstijd en dit op het gebied van het welzijn. Na een jaar zouden we dan deze implementaties bespreken. In de zones zoude preventiedienst samenwerken met de lokale, al dan niet externe, preventiediensten. De derde aanpassing is dat de twaalf uren dienst niet enkel gebaseerd zou worden op dienstnoodwendigheden maar ook op sociaal gebied. De overheid wil weten met welke punten de vakbonden kunnen leven en met welke niet. NSPV geeft een overzicht. CCOD en ACOD verwerpen het voorstel volledig. Wij verwerpen ook dit voorstel daar wij niet inzien waarom wij dienen verder te gaan met iets waarmee we in protocol 57 en 57/1 al niet akkoord zijn gegaan. De overheid reageert hierop dat dit voorstel geen financieel verlies voor de personeelsleden teweeg brengt. Wij beamen dit maar de overheid dient te beseffen dat dit niet de reden is maar dat de personeelsleden het beu zijn dat men constant de regels van het spel verandert en sociale verworvenheden op de helling zet. Na een pauze komt de overheid terug met een aangepast voorstel. Punt 1 wordt aangepast “met akkoord van betrokkene”. Punt 3: aantal max nachten naar 85. Punt 4: max 28 weekends en drie opeenvolgend. Na overleg CCB kan dit naar 4. Punt 7 : bijvoeging van politiekorpsen van categorie 4 en 5. Voor de rest blijft het voorstel van de overheid hetzelfde. De overheid wil de normen afgesproken in protocol 57 en 57/1 naleven en daarnaast een aantal maximumnormen vastleggen. Wij vragen ons af wie gevraagd heeft het aantal nachten en weekends op te trekken? Dit is op vraag van politieke en politionele overheden zowel lokaal als federaal. De overheid gaat haar tekst aanpassen naar aanleiding van boven vermelde aanpassingen en geeft een overzicht van de aangepaste tekst (in bijlage).Het aantal nachten wordt naar 70 gebracht en is slechts verhoogbaar tot 85 na overleg in het BOC. De overheid vraagt het eindstandpunt van de vakbonden: De vakbonden verwerpen unaniem het voorstel. 2. Mobiliteit De overheid geeft een overzicht van haar voorstel. Zij heeft profielen uitgewerkt voor de functie van interventie en wijkagent in een werkgroep. We waren aanwezig in deze werkgroep en merken dat er geen rekening gehouden wordt met onze inbreng in deze werkgroep. Als we de profielen lezen dan krijgen we de indruk dat men supermannen en supervrouwen zoekt. Deze profielen zijn enkel de reflectie van de overheid in de werkgroep en niet van ons. Deze zijn voor ons onaanvaardbaar. De overheid stelt voor om deze functieprofielen volgende vergadering te bespreken. De vakbonden worden gevraagd opmerkingen terzake over te maken. Wij vragen bijkomende inspanningen inzake de anciënniteit. 3. Allerlei We hebben voor de PVE Brabant een stakingsaanzegging ingediend inzake de veiligheid van het personeel bij vaststelling van ongevallen.

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.