OCP 114 : 19 november 2003

1) Globale evaluatie statuut – gedachtenwissel
2) Aanwerving van Calogs
3) Toestand Gesco’s
4) OMB notie gebouwencomplex


Dhr Vanderpoorten opent de vergadering.

1. Globale evaluatie statuut – gedachtenwissel
De overheid wil aan de vakbonden vragen om actief deel te nemen en vraagt welke punten er voor de vakbonden herzien dienen te worden.
Men dient de bespreking te zien in het kader van het regeerakkoord en van het tussentijdse verslag van de commissie.
We wensen te weten welke punten de regering wil bespreken zodat we onze teksten kunnen vergelijken en meedelen wat voor ons onaanvaardbaar is. Wij willen de discussie niet beperken tot alleen de mammoet. Wij overhandigen de overheid een lijst met punten die wij gewijzigd willen zien. Het is geen limitatieve lijst. We hopen wel dat met de lijst van de vakbonden rekening gehouden wordt.
De overheid deelt mee dat we rekening dienen te houden met een budgettaire krapte volgend jaar.
Inzake het arrest waarschuwen wij dat er geen discrepanties gecreëerd mogen worden daar dit het wankele evenwicht zal verstoren.
De overheid is zich hiervan bewust en wil werken in een zo klein mogelijke budgettaire impact.

2. Aanwerving van Calogs
Punt is aangebracht door het ACOD. De KUL norm is ook opgemaakt voor het Calog. Er gebeuren nog altijd wervingen op basis van contractuele leden. Binnen een vast kader kan dit niet. Dit zijn allemaal vaste betrekkingen. Er zijn zones die meer dan de helft van hun functies contractueel aanwerven binnen de KUL norm. Dit kan niet.
De overheid herinnert aan en bevestigt het Art 26 van de exoduswet. Dit betekent concreet dat er vier gevallen zijn waarbij de overheid aanwervingen kan doen van contractueel personeel :
1° die gefinancierd worden door tijdelijke of wisselende middelen;
2° die als tijdelijke, bijzondere of deeltijdse opdrachten worden beschouwd;
3° van het onderhoudspersoneel;
4° van het personeel van de messes, restaurants en kantines.
Ook verwijst de overheid naar de GPI 15 bis en het naleven hiervan.
Het NSPV stelt voor het statutariseringsexamen van december enkel toegankelijk te maken voor de huidige mensen van het Calog en niet de mensen toelaten die nu op contractuele basis aangeworven worden en na één maand als gestatutariseerd kunnen worden zodat zij de anderen hun plaats innemen.
Voor men extern aanwerft, dient men eerst intern de mobiliteit te laten spelen.

3. Toestand Gesco’s
Dit punt hangt nauw samen met punt 2. Deze toestand dient eerst geregulariseerd te worden door de Gesco’s te statutariseren. Dit vermijdt dat andere externe rechtstreekse aangeworvenene de plaatsen van de Gesco’s innemen.
De Gesco’s zijn een maatregel van meer werk te creëren door boven op het kader extra mensen aan te werven waar men een subsidie voor krijgt. Bij de politie zitten deze mensen in het kader. Dit kan al niet.
Het ACOD stelt voor deze mensen vast te benoemen en voor de rest de maatregelen te laten zoals ze zijn. We kunnen ons hierbij aansluiten.
De Federale overheid is niet bevoegd maar zal de Gewesten vragen om rond de tafel te gaan zitten. Er dient een politieke oplossing te komen. De overheid zal hier een inspanning doen. Het voorstel van het ACOD kan in de discussie meegenomen worden.
Wij merken op dat dit dossier reeds 2 jaren aansleept. We kunnen dus niet anders dan hierover een stakingsaanzegging in te dienen.
Inzake de punten 2 en 3 gaan de vakbonden niet akkoord.

4. OMB notie gebouwencomplex
De overheid herhaalt haar voorstel gedaan in de onderhandelingen 112.
Wij dachten dat dit voorstel in een andere richting zou gaan. Voor ons is deze regeling nog slecht. Er bestaan alternatieven die door de overheid gekend zijn. We gaan dus niet akkoord. NSPV en CCOD gaan ook niet akkoord en ACOD wil dit zien in het geheel van de herziening van het statuut.

5. Allerlei
Het KB mimi (protocol 57 en 57 bis) is getekend en verschijnt op 21 november in het Staatsblad.
De procedure van de liquidatie van het toerustingsmagazijn gaat de goede weg op. De uitbetalingen zouden binnen de 2 à 3 weken gebeuren.
Het systeem van de baremische opleidingen gaat van start in 2004. De vormingen gedaan in 2003 tellen mee voor 2004.
De statutariseringsexamen Calog vinden plaats Voor niveau A op 9/12 in Brussel
Voor niveau D op 10/12 in Gent of Jurbise
Voor niveau B op 11/12 in Brussel
Voor niveau C op 12/12 in Gent of Jurbise
Bij de kandidaten die gestatutariseerd willen worden, zijn er 695 internen.
Inzake de uitbetaling van de bijkomende Brusselpremie en de nabijheidtoelage DAR heeft de overheid goede hoop dat op het einde van de maand een aanvang genomen kan worden met de uitvoering van deze protocollen.
Dit jaar dienen er 100 operationele die op een Calog stoel zitten, hun plaats af te staan aan een lid van het Calog.
De posten SPC in Aalst en Doornik worden niet afgeschaft zolang de teksten niet aangepast zijn. Eind dit jaar worden deze terug bekeken.

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.