OCP 103 : 14 mei 2003

1) Stakingsaanzegging Politiezone West 5340
2) Gerechtelijke opleiding voor het basiskader van de personeelsleden van de lokale recherche en van de GDA’s
3) OKB tot wijziging van het KB van 19-04-2002 houdende specifieke statutaire bepalingen met betrekking tot personen aangesteld in bepaalde betrekkingen van de federale politie, de lokale politie en van de algemene inspectie van de federale en de lokale politie
4) Inplaatsstelling OIGP Luxemburg
5) Calog personeel : toekenning van de Copernicuspremie
6) Statutarisering van het Calog personeel : overgangsmaatregelen in afwachting van de publicatie van het besluit tot benoeming in het staatsblad
7) Toekenning van de motorrijdertoelage aan leden van de lokale politie. Vaststelling terugwerkend effect ten gevolge van spreiding van bijscholingsopleidingen


Dhr Duchatelet opent de vergadering.1. Stakingsaanzegging Politiezone West 5340
Deze aanzegging werd ingediend door het VSOA. De problematiek gaat over de uitbetaling van de maaltijdvergoedingen van de leden van de dienst SAR (zwaardere interventies) voor de periode 01/04/01 tot 31/12/01. Wij vragen ook een duidelijke definitie van de termen interventieploegen, piekploegen.
De lokale overheid heeft op basis van een advies van de juristen van DGP niet uitbetaald daar zij stellen dat deze mensen niet voldoen aan de voorwaarden om te kunnen genieten van een maaltijdvergoeding.
De overheid stelt dat deze mensen niet ter beschikking staan voor de gene die beslissen over de interventies, maar wel voor bv de gerechtelijke sectie. Ze voldoen niet aan de definitie van interventieploeg. Volgens de lokale overheid maken ze deel uit van de 10% recherche. Indien dit zo is, gaan we een ander debat voeren inzake de recherchevergoeding. Als zij in steun werken van de recherche dienen zij de dagvergoeding te krijgen.
Wij stellen voor om de dagvergoeding te be-waren indien ze bijstand verlenen aan de recherche en dat ze niet onder de dispatching zouden vallen. We willen dan wel dat er een lijst komt met interventies die recht geven op de dagvergoeding en een naamlijst van de personeelsleden die deel uitmaken van deze dienst. Dit dient voor ons in het plaatselijke BOC te gebeuren. We vragen dan ook de regul 01/04/01 – 31/12/01 zou gebeuren à rato van de dagvergoeding wanneer het personeelslid hierop recht heeft en dit naar aanleiding van deze nog op te maken lijst.
De lokale overheid gaat hiermee akkoord.
We trekken de stakingsaanzegging in.

2. Gerechtelijke opleiding voor het basiskader van de personeelsleden van de lokale recherche en van de GDA’s
De overheid legt ons een aangepaste versie van de tekst voor. Ook de inhoud van de vormingen wordt ons overhandigd. Dit is een regeling die geldt voor het basiskader.
In punt 4 zal in het eerste punt het woord politieacademie vervangen worden door de academie of school bevoegd voor het geven van deze vorming.
Wij willen wel dat de mensen van Zaventem en andere analoge diensten (metro) op gelijke voet worden gesteld. De overheid kan zich hier voorlopig niet engageren maar denkt dat het voor Zaventem haalbaar is.
We gaan onze bemerkingen schriftelijk laten geworden.

3. OKB tot wijziging van het KB van 19-04-2002 houdende specifieke statutaire bepalingen met betrekking tot personen aangesteld in bepaalde betrekkingen van de federale politie, de lokale politie en van de algemene inspectie van de federale en de lokale politie.
Unaniem akkoord van de vakbonden. Wij hadden hiermee vorige keer reeds geen problemen.

4. Inplaatsstelling OIGP Luxemburg
Dit punt gaat over de bijzondere bepalingen betreffende de grensoverschrijdende gewone plaats van het werk. Het gaat voornamelijk over mensen die tewerk gesteld gaan worden in een op te richten AIK in het buitenland.
Voor de vakbonden is dit een onrechtvaardig systeem waar niet iedereen op dezelfde voet staat. Een niet akkoord van alle vakbonden.

5. Calog personeel : toekenning van de Copernicuspremie
Er bestaat nog altijd een probleem met de uitbetaling voor de mensen van niveau A. De overheid meldt ons dat dit KB nog kan getekend worden en dit zal in de komende dagen gebeuren. Het probleem stelt zich alleen voor de leden van niveau A. De leden van de andere niveaus waren al voorzien om uitbetaald te worden op 23 mei.

6. Statutarisering van het Calog personeel : overgangsmaatregelen in afwachting van de publicatie van het besluit tot benoeming in het staatsblad
Het besluit is getekend en verschijnt morgen in het Staatsblad. Probleem is dus geregeld.

7. Toekenning van de motorrijdertoelage aan de leden van de lokale politie. Vaststelling van terugwerkend effect ten gevolge van de spreiding van de bijscholingsopleidingen
Daar de scholingen verspreid worden in de tijd, gezien het aantal kandidaten, krijgt niet iedereen op een gelijk moment de toelage.
De overheid gaat hier na de vorming van een nieuwe regering op terug komen.

8. Allerlei
In aanwezigheid van Dhr Koekelberg, vertegenwoordiger van de Minister van Binnenlandse Zaken, verklaart DGP dat de vakantiepremie voor iedereen (lokaal en federaal) uitbetaald zal worden op 23 mei 2003.
Er zijn personeelsleden die een verzoek tot terugbetaling hebben gekregen van SSGPI van bedragen tot 2 a 3 duizend Euro. We gaan enkele namen geven zodat de overheid dit kan nagaan.
Er komen duidelijke weddefiches. Er loopt nu een proefproject in Leuven.
De weddefisches voor de belastingen zullen in de derde week van juni verstuurd worden.

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.