OCP 102 : 30 april 2003

1) Stakingsaanzegging Politiezone Seraing-Neupré
2) Gerechtelijke opleiding voor het basiskader van de personeelsleden van de lokale recherche en van de GDA’s
3) OKB tot oprichting van een structuur kustwacht
4) OKB tot wijziging van het KB van 19-04-2002 houdende specifieke statutaire bepalingen met betrekking tot personen aangesteld in bepaalde betrekkingen van de federale politie, de lokale politie en van de algemene inspectie van de federale en de lokale politie
5) Problematiek van de herplaatsingen (Horeca – CIC’s – andere diensten)
6) Problematiek kledijpunten voor personeelsleden die op pensioen worden gesteld


Dhr Duchatelet opent de vergadering.
Het CCOD en het NSPV hebben enkele punten ingediend om bij hoogdringendheid vandaag te agenderen. De overheid wil deze wel inleiden maar niet in detail bespreken daar ze deze punten eerst dient te onderzoeken alvorens een standpunt in te nemen.1. Stakingsaanzegging Politiezone Seraing Neupré
Deze aanzegging werd ingediend door het VSOA en het ACOD. De vakbonden geven een overzicht van de problemen. Het zijn vooral problemen van organisatorische aard te wijten aan een tekort aan effectieven. De maatregelen genomen door de lokale overheid om dit op te vangen, hebben een grote sociale impact voor het personeel. We stellen de overheid voor om plaatsen bij te maken indien de KUL norm niet voldoet aan de werkelijke behoeften.
De zone heeft vrijwillig en dit om budgettaire redenen het effectief verminderd. De lokale overheid van Neupré dient binnen zijn gemeentelijke werking reeds te besparen om aan zijn verplichtingen ten opzichte van de politiezone te kunnen voldoen.
Er is door ons een voorstel gedaan om te werken in een zeven weken systeem zodat men met drie ploegen kan draaien. De lokale overheid kan hiermee akkoord gaan. De uitwerking en de concrete invulling zal op het volgende BOC besproken worden. Het VSOA en het ACOD behouden hun stakingsaanzegging en wachten de resultaten af van het komende BOC. Inzake de gewone plaats van het werk bestaat er federaal reeds een definitie. We verwijzen hierna voor de toepassing van dit principe voor de zone Seraing-Neupré.
Inzake de kledij HYCAP is er een prijsofferte gevraagd.

2. Gerechtelijke opleiding voor het basiskader van de personeelsleden van de lokale recherche en van de GDA’s
De overheid heeft naar aanleiding van de besprekingen van vorige vergadering een tekst opgemaakt. We zouden met het principe akkoord kunnen gaan, maar we weten nog niet wat bv. de 180 uren inhouden. De upgrade bedraagt 180 uren. De andere (bij mobiliteit na 01/01/03) dienen de 380 uren te volgen. Volgens de overheid is het wel belangrijk om het principe vast te stellen. Het wil niet zeggen dat de vorming 180 uren zal bedragen en de andere 380 uren. Het is gewoon om duidelijk te maken dat degene die voor 01/01/03 in plaats gesteld is de versnelde cursus dient te volgen.
We kunnen akkoord gaan met het concept maar niet met de inhoud.
De overheid wil de leden van het CBO upgraden naar rechercheurs. Ze kunnen dan facultatief de vorming volgen. Het VSOA vraagt dan wel dat zij bij mobiliteit naar een GDA hun aanstelling kunnen behouden.
De opleiding zal overal hetzelfde zijn.
Wij willen ook dat de mensen van VDNL en de scheepvaart, zeevaart, spoorweg hier ook in worden opgenomen. We komen hier nog op terug. De overheid zal een nieuwe aangepaste tekst opmaken. We gaan ons antwoord schriftelijk overmaken.

3. OKB tot oprichting van een structuur kustwacht
Wij volgen het advies van het Comité B. Dit is een unanieme verwerping. We gaan dit “niet akkoord” schriftelijk motiveren.

4. OKB tot wijziging van het KB van 19-04-2002 houdende specifieke statutaire bepalingen met betrekking tot personen aangesteld in bepaalde betrekkingen van de federale politie, de lokale politie en van de algemene inspectie van de federale en lokale politie.
Dit laat toe om een volledige evaluatie te doen van de mandaathouders en dit niet alleen naar aanleiding van zijn mandaatbrief.
Dit geldt alleen voor de primobenoemingen. We hebben geen probleem met de tekst.
CCOD en NSPV willen dit punt uitstellen tot de volgende vergadering.

5. Problematiek van de herplaatsingen (Horeca – CIC’s – andere diensten)
Door de inplaatsstelling van Astrid zullen er mensen van de CIC’s herplaatst dienen te worden daar de leden van de lokale politiekorpsen ook aanwezig gaan zijn. We weten echter nog niet hoeveel dit er zijn en dus bijgevolg niet hoeveel er herplaatst dienen te worden. We vragen een bevriezing van deze herplaatsingen tot zolang er geen duidelijkheid is hoeveel mensen er teveel gaan zijn.
Daar de mensen van de CIC’s voor 80% voor de lokale politie gaat werken is dit aandeel ook voor hen voorzien. De mensen van de ComC zullen inschuiven in de overige plaatsen. Degene die niet naar de CIC’s kunnen gaan, blijven in de ComC’s.
Inzake de Horeca worden de mensen herplaatst. Er werd altijd gesproken over outsourcing. Nu zien deze personeelsleden echter dat sommige plaatsen reeds ingenomen worden door Calogleden. Ook bij andere functies die bekleed kunnen worden door een Calog lid is er een grote ongerustheid onder de personeelsleden.
Volgens de overheid wordt de horeca wel degelijk uitbesteed aan een burgerfirma. De doelstelling van de overheid is meer blauw op straat.. De Calog leden zijn er met een tijdelijk contract. Iedereen van de Horeca die herplaatst wordt, mag zijn persoonlijke voorkeur kenbaar maken.
We vragen om een plan waar op staat wie bij de verschillende diensten op een “springstoel” zit en wie niet.
We vragen een garantie dat er bij de andere diensten geen dergelijke operatie komt zoals bij de Horeca dat mensen om Calog plaatsen moeten schuiven. De overheid kan dit niet doen.

6. Problematiek kledijpunten voor personeelsleden die op pensioen worden gesteld.
De vertegenwoordiger inzake de kledij maakt van de gelegenheid gebruik om een stand van zaken te geven hoe het staat met de ontwikkeling. van de kledij. Op de beurs Infopol dienen er mensen te staan met de nieuwe kledij. Wij laken hier de beslissing van de minister om op een privé beurs naar voren te komen met de nieuwe uniformen alvorens het aan het personeel voor te stellen. Wij zullen dit aanklagen bij de Minister.
In de werkgroep kledij hebben de syndicaten opmerkingen gemaakt die hier nog dienen besproken te worden. Indien de uniformen nu reeds voorgesteld gaan worden, waar dienen we dan nog de twistpunten te bespreken? Na de beurs zal er met alle stukken naar hier gekomen worden en zal alles besproken worden en indien nodig aangepast worden.
Met beoogt om met de bedeling van de nieuwe uniformen te beginnen in de zomer van 2004.
De problematiek van degene die op pensioen gaan staan beschreven in de GPI 12. Degene die gepensioneerd gaan zijn voor 2006 krijgen de surplus van 50% niet. De andere (na 2006) dienen te anticiperen op hun pensioen en moeten zorgen dat hun punten op zijn.
We vragen een maatregel van de overheid die erin voorziet dat iemand die gepensioneerd wordt, effectief zijn punten kan opnemen en dat dit niet door de zonechef geweigerd kan worden. De overheid is akkoord met ons.
De overheid vraagt een akkoord om sommige zaken te mogen recuperen zoals de matrak, matrakhouder van de mensen die dit niet meer nodig hebben. Zo kunnen zij dit materiaal ter beschikking stellen aan de operationele die nog niets hebben. De vakbonden kunnen hiermee akkoord gaan.

7. Allerlei
Inzake het gemeenschappelijk commissariaat in Luxemburg werd een nota uitgedeeld. Dit punt zal over twee weken op de dagorde staan.
Vandaag wordt de laatste regularisatie voor 2002 uitgevoerd. Inzake 2001 zal er volgende week een vergadering op het SAT plaatsvinden samen met de vakbonden.
Er werd ons een nota overhandigd inzake de functiebeschrijvingen en competentieprofielen AIK. Het is de bedoeling het potentieel van het personeelslid te ontwikkelen om het toe te maken zijn opdrachten correct uit te voeren.
Inzake het punt van vorige vergadering met voordelen in natura en dienstvoertuigen vallen de hondengeleiders en de mensen van het labo niet onder deze nota.
Het stelsel beschreven in de nota is gunstiger dan de gewone regeling.
Punten bijgevoegd aan de dagorde:
Punten NSPV
Er zijn mensen die behoren tot de SPC bij het basiskader die het brevet OGP hebben daterende van voor de samensmelting met de rijkswacht. Bij eventuele sociale promotie naar het middenkader hebben zij geen vrijstelling van het gedeelte OGP. Dit kan niet. De overheid kan hier geen standpunt over innemen. Ten vroegste over één maand.
Er is een arrest van de Raad van state in verband met de luchtvaartpersoneel dat OBP is. Dit dient behouden te blijven. De overheid onderzoekt de mogelijkheden.
Er zijn tekenen dat de overheid wil besparen op de PRE’s. De overheid ontkent dit maar gaat zich informeren.
Punten CCOD
GESCO’s: CCOD wil de motivatie van de minister van Binnenlandse Zaken kennen inzake het probleem van de Gesco’s. Minister Landuyt heeft bij de minster van Binnenlandse Zaken aangedrongen om dit probleem op te lossen. Volgens de Minister van Binnenlandse Zaken kan hij geen oplossing bieden voor dit probleem. De overheid geeft uitleg.
Fondsen van het toerustingsmagazijn: wordt volgende week op terug gekomen.
Inzake de vogelpest vragen wij dat de minister zo spoedig mogelijk (vandaag nog) richtlijnen uitvaardigt zodat de mensen die ingezet worden voor de vogelpest verplicht ingeent zouden worden.
Wat met de formulieren voor de syndicale premie? Deze waren voor de federale politie verkeerd. Ze zijn ze aan het drukken.

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.