OCP 98 : 05 maart 2003

1) Stakingsaanzegging – VSOA – Politiezone Collines (5323)
2) Stakingsaanzegging – VSOA – Politiezone Amblève (5290)
3) Ontwerp K.B. verloven (harmonisatie met het Openbaar Ambt) (vervolg)
4) Aanpassing RPPol voor:
– Personeelsleden die opdrachten van operationele steun uitvoeren: mogelijkheid tot verminderde prestaties in geval van zwangerschap in analogie met de personeelsleden van het operationeel kader
5) Uniform Calog – Bewaking kwartieren
6) KB tot wijziging van het KB van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (Novice)
7) Problematiek van de organieke tabellen (OT) van de federale politie (NSPV)
8) Integrale uitvoering protocol 57 en 57/1 (NSPV)
9) Vaststelling en erkenning van een onderzoeksdienst bij het veiligheidsdétachement nationale luchthaven (NSPV)
10) Problematiek van de onderrichters CAV bij de diensten van de DAR (NSPV)
11) Problematiek « statutarisatie CALOG »:
– gevolgen van de mobiliteit voor het contractueel personeel (CCOD)
– contractueel personeel onder regime van twee halftimes (CCOD)
– problematiek van de laureaten examen niveau C van de griffies en parketten (ACOD)
12) OKB Evaluatie
13) Afschaffing van de tussentijdse examens van de basisopleidingen en van het opgelegde chronologie verloop van de modules en luiken, in het raam van de basisopleidingen.

De zitting begint om 09.15 uur.
DGP informeert de vergadering dat het VSOA de vergadering dient te verlaten om 12.30 uur.
Het VSOA vraagt dat de OCP elke woensdag zouden plaats vinden in plaats van om de twee wegen gezien het groot aantal punten op de dagorde. Het is op deze manier niet mogelijk kwaliteitsvol te werken.1. Stakingsaanzegging – VSOA – Politiezone Collines (5323).
Dit punt werd opgelost door het BOC van de Zone. Intrekking van de stakingsaanzegging.

2. Stakingsaanzegging – VSOA – Politiezone Amblève (5290).
De Burgemeester en de Zonechef zijn aanwezig. De ACOD heeft eveneens een stakingsaanzegging ingediend voor deze zone voor dezelfde punten als de onze.
Dit punt betreft het niet naleven van het syndicaal statuut betreffende de stakingsaanzegging. Het enige comité dat mag onderhandelen over een stakingsaanzegging is het OCP.
Beloften werden gedaan en verbintenissen werden aangegaan (beslissing van de politieraad betreffende het wagenpark op 26/02).
Basis van het syndicaal akkoord: dit schrijven zal gehecht worden aan het protocol.
De aanzegging is opgeschort.
Stakingsaanzegging SYPOL.
DGP vraagt aan de organisaties om een standpunt in te nemen.
De organisaties blijven unaniem ten opzichte van hun eerder ingenomen standpunt ( OCP 95).
Vaderschapsverlof, verlof voor het geven van borstvoeding, brugdagen.
De syndicale organisaties hadden opgemerkt dat wat betreft de pauzes voor het geven van borstvoeding, een soepele toepassing van de omzendbrief (GPI 30) wensbaar was.
De organisaties ontvingen het advies van de cel gelijke kansen. Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van DPI, DPM, DPP en personeel op het terrein zal samengeroepen worden op 13 maart teneinde deze problematiek op een multidisciplinaire manier te onderzoeken.
De syndicale organisaties vragen dat de circulaire voor het openbaar ambt op dezelfde manier zou toegepast worden op het personeel van de geïntegreerde politie.
½ uur om borstvoeding te geven is te weinig (zoniet onmogelijk).
Het NSPV vraagt het recht op verlof voor het geven van borstvoeding. (3 maand).
Het VSOA treedt het NSPV bij en vraagt dat het vrouwelijk personeel van de geïntegreerde politie op dezelfde manier zou behandeld worden dan in het Openbaar Ambt alsook het vaderschapsverlof ( 10 dagen i.p.v. 4).
De overheid vraagt een onderbreking.
De kabinetschef RUTTEN neemt een standpunt in:
● de 10 dagen voor het vaderschapsverlof zijn toegekend aan de leden van het personeel (vanaf 01/04/2003)
● wat betreft het verlof voor het geven van borstvoeding (3 maand) neemt de Minister geen standpunt in voor het ogenblik. De Minister wacht op het antwoord op het project van KB dat zich op de Senaat bevindt.
● Brugdagen: neen.
De organisaties gaan akkoord want dit is een grote vooruitgang. Wij blijven niettemin vragende partij voor de brugdagen en wachten op het antwoord van de Senaat.
Stakingsaanzegging – CCOD – politiezone West.
Calog: niveau C en D hebben de Copernicuspremie nog niet ontvangen.
Alle syndicale organisaties scharen zich achter het de CCOD.
De Burgemeester alsook de Zonechef zijn aanwezig.
De burgemeester meldt ons dat de zaak opgelost is. De premie zal betaald worden (beslissing van het college deze morgen) De betalingen werden deze morgen uitgevoerd.
De ACOD trekt haar stakingsaanzegging in.

4. Aanpassing RPPol voor:
● Personeelsleden die opdrachten operationele steun uitvoeren: mogelijkheid tot verminderde prestaties in analogie met de personeelsleden van het operationeel kader.
Deze leden moeten heringedeeld worden in functies rekening houdend met hun toestand.

5. Uniform Calog – bewaking van de wijken.
Dit punt werd gevraagd door het VSOA. Zekere onregelmatigheden kwamen naar voor (gepast uniform naargelang de gevraagde taken – vervanging van de uniformen – kledijvergoeding) Wij vragen zo en de oprichting van een werkgroep.
DGP verkiest dat het onderhoud van de uniformen zou gebeuren door de overheid. Zo ook voor de functiekledij ( OH. . .).
DGP is akkoord zich te buigen over de opmerkingen geformuleerd door de personeelsleden. Hij is niet tegen een werkgroep doch hij is de mening toegedaan dat er oplossingen gevonden kunnen gevonden worden zonder oprichting van deze werkgroep.
DGP vraagt dat de technieker van het VSOA hem een MEMO zou opstellen en overhandigen aan de andere organisaties. Hij verbindt zich ertoe bijna 90% van de genoemde problemen op te lossen.

6. KB tot wijziging van het KB van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (Novice).
Dit punt is terug op de dagorde geplaatst ingevolge de opmerkingen geformuleerd door de organisaties tijdens het OCP 97 ( zie PV van het OCP 97).
De kabinetschef en DGP geven de positie van de regering.
De organisaties gaan niet akkoord met dit KB. Het sluit aan bij een politieke maatregel en kan het systeem van de mobiliteit in vraag stellen. Het VSOA heeft de indruk dat wij slechts proforma geraadpleegd worden.
Het VSOA meldt dat zij, indien de overheid op haar standpunt blijft, een nationale stakingsaanzegging zal neerleggen omtrent deze problematiek. SNPS, ACOD en ACOD sluiten zich kordaat aan bij het VSOA.
DGP en de kabinetschef nemen akte.

7. Problematiek van de organieke tabellen (OT) van de federale politie (NSPV).
Het VSOA:
In het kader van het ASTRID programma moet men de leden van de LOCPOL herplaatsen op gelijke basis dan de leden van de FEDPOL. Wij vragen aan de permanente commissie inlichtingen betreffende de nieuwe ingezette installaties (bvb. Door de zones van de Brusselse regio).

9. Vaststelling en erkenning van een onderzoeksdienst bij het veiligheidsdetachement van de nationale luchthaven.
Het standpunt van de overheid is negatief.
De organisaties protesteren tegen dit standpunt. Het VSOA wil dat deze eenheid erkend wordt op zich (verschillende nota’s worden voorgelegd ter staving).
Eenzijdige weigering van de overheid.
Het VSOA stelt de overheid in kennis dat zij zal vragen dit terug op de dagorde te zetten en handelend over alle diensten identiek aan het VDNL.

12. OKB evaluatie.
Het VSOA zal zijn standpunt schriftelijk kenbaar maken.
______________________________________
De overige punten worden verschoven naar volgende zitting.
Einde van de zitting om 12.30 uur.

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.