OCP 84 : 13 september 2002

1) Stakingsaanzegging VSOA politiezone Luik 2) OB nr. 528 – Het vaderschapsverlof (omstandigheidsverlof) en de invoering van het recht op borstvoedingspauzes voor federale statutaire en contractuele personeelsleden 3) KB betreffende de voortgezette opleiding van de personeelsleden van de politiediensten 4) KB houdende aanstelling van de commissarissen van politie, houders van een mandaat van categorie 1 of 2, in de graad van hoofdcommissaris van politie


Dhr Duchatelet opent de vergadering.1. Stakingsaanzegging VSOA politiezone Luik Aangezien de burgemeester niet aanwezig is, vraagt het VSOA indien de delegatie van Luik mandaat heeft gekregen volgens de GPI 3 bis. Dit is het geval. De aanzegging gaat over het niet naleven van het syndicaal statuut (we hebben een BOC aangevraagd, maar de lokale overheid beweegt niet), over de rechtspositie van het personeel (definitie gewone plaats van het werk) en over de niet correcte uitbetaling van de leden van de ex rijkswacht van de zone Luik. Inzake de definitie gewone plaats van het werk heeft de burgemeester naar de Minister geschreven om hieromtrent duidelijkheid te krijgen. Ze wachten nog altijd op antwoord om hun standpunt in te nemen. DGP zal het antwoord van de minister zo snel mogelijk overmaken. Het VSOA eist dat dit hier vandaag gebeurt daar we in het bezit zijn van een brief van een afgevaardigde van de minister met hierin de juiste interpretatie van het begrip gewoonlijke plaats van het werk. De lokale overheid gaat ermee akkoord om te erkennen dat de zone Luik samengesteld is uit meerder gewone plaatsen van het werk. De invulling wordt op een BOC verder besproken. Inzake de uitbetaling van de ex rijkswachters engageert de stad Luik zich om de toestand te regulariseren. Het VSOA schort haar aanzegging op tot we de resultaten kennen van het volgende BOC. 2. Omzendbrief nr. 528 – Het vaderschapsverlof (omstandigheidverlof) en de invoering van het recht op borstvoedingspauzes voor federale statutaire en contractuele personeelsleden De Minister zal de regering vatten in dit probleem alsook voor de DAR, voorstel voor de verhoogde premie Brussel voor de 6 lokale zones en de SPN. 3. KB betreffende de voortgezette opleiding van de personeelsleden van de politiediensten Het VSOA heeft het voorstel bekeken. Er zijn een aantal tekortkomingen. Nergens is er de verplichting voor de zone om het personeelslid deze vorming te laten volgen. Ook staat er geen uiterlijke termijn om betrokkenen deze vorming te laten volgen. Het gaat om de pecuniaire gevolgen voor een personeelslid. De overheid gaat deze twee opmerkingen in de tekst verwerken. Wat met de arbeidsongevallen? VSOA vraagt dat wanneer hij in aanmerking komt om zijn weddeopslag te krijgen, hij die ook onmiddellijk krijgt. De overheid kan zich engageren dat indien een personeelslid zijn vorming niet kan volgen wegens een arbeidsongeval, hij zijn opslag krijgt met terugwerkende kracht nadat hij de vorming gevolgd heeft. Wie gaat deze vormingen organiseren? A: Deze zullen georganiseerd worden in de provinciale politiescholen. Het VSOA vraagt wat er bedoeld wordt met de zin “met vrucht de door ons georganiseerde opleiding gevolgd te hebben.” De overheid heeft ons altijd voorgehouden dat dit geen examen zijn. Volgens VSOA volstaat het volgen van de opleiding om te spreken van met vrucht de opleiding gevolgd te hebben. Enkel de vormers kunnen dit vaststellen. De overheid neemt hier nota van. De overheid zal een tekst opmaken die in bijlage aan de notulen van deze vergadering gevoegd zal worden. Er zal geen examen in voorkomen, maar de aflevering van een attest zal samenhangen met de betrokkenheid van het personeelslid bij de vorming. In het protocol zal geschreven staan dat er geen eindexamen aan te pas komt. 4. KB houdende aanstelling van de commissarissen van politie, houders van een mandaat van categorie 1 of 2, in de graad van hoofdcommissaris van politie. Hier bestaat reeds een voorakkoord over. Geen probleem voor de vakbonden. Allerlei *De Calog brochure stelt voor de vakbonden geen problemen. VSOA heeft het aan zijn techniekers gegeven doch waarschijnlijk zijn er geen fundamentele problemen. De tijd van twee uren voor de 40 vragen is wel te kort. De overheid heeft deze test ook gedaan en tot dezelfde vaststellingen gekomen. Het aantal vragen zal teruggebracht worden naar 30 met dezelfde tijdspanne. Er zal een examenreglement opgesteld worden. *De vakbonden zullen de problemen van de PVE gezamenlijk bespreken en overmaken aan de Minister. Het NSPV zal echter niet meegaan in een pecuniaire eis. De bedoeling van de overheid met de versterking van de mensen van de DAR is de mensen van de PVE te ontlasten van de taken die niet specifiek PVE taken zijn zoals controle parkings, enz. De 70 extra mensen zullen eerst afgedeeld worden vanuit de DAR en daarna vervangen worden door personeelsleden via reaffectatie en mobiliteit. *Inzake het personeel HORECA was er beloofd dat zij een schrijven zouden ontvangen. Dit is nog niet gebeurd. DGP gaat dit doen. *De problemen van de mensen in Duitsland zal deel uitmaken van een Onderhandelingscomité *VSOA en het NSPV vragen om de verlofdag die vastgelegd werd op 06 december terug facultatief te maken. De andere vakbonden en de overheid houden vast aan deze dag. De situatie voor volgend jaar zal in december besproken worden.

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.