OCP 266 : 03 maart 2010

Dagorde :  Het eisenbundel, de sectorale onderhandelingen.

De overheid overhandigt ons een lijst met punten die voor hen bespreekbaar zijn, de punten die niet opgenomen zijn in het bundel van de overheid zijn niet bespreekbaar. Een lijst wordt overhandigd.

De vakbonden eisen een lineaire loonsverhoging. Zij willen ook een betere verloning voor de nachturen, ook eventueel door compensatie aan 125%.
Volgens de overheid is er geen enkel budget voor bijkomende loonsverhoging of enige maatregel die geld kost dit wegens de crisis. Vakbonden: Er wordt ook gevraagd de budgetten qua overuren om te zetten naar FTE’s. De uitbetaling van maaltijdcheques wordt op tafel gelegd.
De overheid legt alle eisen naast zich neer. Overheid: De wijkwerking: er is geen noodzaak aan een functionele toelage, het debat zal deel uitmaken van een verdere bespreking, na een debat in het parlement. De vakbonden herhalen dat het protocolakkoord betreffende de wijkwerking moet worden uitgevoerd.

Vakbonden: Harmonisering van de baremaloopbaan zodra de opleiding wordt gestart naar analogie van het stelsel van de officieren. De overheid wenst alleen het barema (B – M )toe te passen vanaf de scholing.
Volgens de vakbonden moeten alle agenten van politie gestatutariseerd worden bij aanwerving, de wet moet worden toegepast. Vakbonden: mogelijkheid to pensionnering op 58 jaar voor de OPS ook voor de Officieren. De overheid wenst een one-shot in regime te realiseren.
Syndicaten: Invoeren van bijkomend verlof voorafgaand aan het pensioen. Dit is bespreekbaar voor de overheid.

ACOD – ACV: het uitvoeren van het wetsvoorstel Wijns, politieke expressie. De overheid handhaaft het standpunt van de neutraliteit. Syndicaten: Zelfde statuut voor het CALOG als OPS personeel betreffende de gratis zorgen. De overheid wenst niet in te stappen. Syndicaten: Sociale promotie voor het CAOLG personeel bevorderen. De overheid is akkoord de geldigheidsduur van de brevetten te verlengen.
Syndicaten: de integratiepremie voor de niv «D» verankeren in de weddeschaal naar analogie van het openbaar ambt. De overheid vind dit niet opportuun.

Syndicaten: Hospitalisatieverzekering voor de OPS en de gepensioneerden. Overheid: budgettair niet haalbaar.

Syndicaten: Brugdagen in analogie van het openbaar ambt. Overheid: Niet mogelijk volgens de overheid.

Syndicaten: Onthaal van kinderen, de overheid overweegt nieuwe initiatieven.

Syndicaten: Meetinstrument van de werklast. Overheid zal dit implementeren.

Syndicaten: mogelijkheid tot het presteren van 4/5 op 4 dagen voor langdurige zieken. Overheid: wenst hun voorstel te implementeren, syndicaten, dit in minder gunstig dan de huidige regeling.

Syndicaten: Vanaf een bepaalde leeftijd in de mogelijkheid voorzien om de ziektedagen te gebruiken om de arbeidstijd te verminderen (10% van de ziektedagen omzetten in verlof, gespreid over een bepaalde tijd). Overheid: zal dit meenemen.

Syndicaten: Betere bescherming van de politieambtenaar bij arbeidsongevallen. Het art 52, uitbreiden naar woon – werk verplaatsingen en ook een uitbreiding naar de rechtsbescherming op alle vlak.
Overheid: dit zal het voorwerp uitmaken van een toekomstig debat.

Syndicaten: Her- evaluatie van het systeem van de uitrustingspunten. De overheid zal dit meenemen.

Syndicaten wegwerken van de van de anomalieën, de overheid is bereid erover te praten.
De overheid: In het raam van de algemene betrachting van de regering om de bevolking langer actief te houden op de arbeidsmarkt zal aan de Minister van Pensioenen worden voorgesteld het reeds voorziene leeftijdscomplement voor gepresteerde diensten tussen 60 en 65 jaar, ten belope van maximaal 9% van het pensioenbedrag, te spreiden over de periode van 58 jaar tot 65 jaar. Syndicaten: Er moet nog iets extra worden voorzien voor de personeelsleden met een volle carrière (37,5jaar).
Syndicaat: Voorzien in sportmogelijkheden om te kunnen voldoen aan de wetgeving betreffende het welzijn op het werk en de deontologische code. De overheid zal dit meenemen.

Syndicaten: perequatie van de pensioenen. Overheid deelt ons mee dat er geen politiek draagvlak voor is.

Syndicaten: Voor oudere personeelsleden zorgen voor een recuperatie van de nachtdiensten. Overheid: nemen dit mee.

Syndicaten: Omzetting van de eindejaarstoelage van oudere collega’s naar extra verlofdagen. Overheid: nemen dit mee.

Syndicaten: De zones verplichten om de recherchefunctionaliteiten in te vullen. De overheid neemt het mee.

Syndicaten: welzijn op het werk, de regeling betreffende het borstvoedingsverlof. De overheid wenst niet in te stappen in deze polemiek, de overheid stelt de huidige regelgeving niet ter discussie.
Syndicaten: een andere graadaanduiding verwerven binnen het carrièreplan. De overheid wenst niet in te stappen in deze denkpistes.

Syndicaten: bij mobiliteit: anciënniteit erkennen. Overheid wenst niet in te stappen, geen draagvlak. De overheid zal evenwel met deze problematiek terugkomen.

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.