OCP 264 : 10 februari 2010

Plaats van vergadering : «Kroontuinen», Kroonlaan 145 te 1050 Elsene, benedenverdieping, tussen blok C en D, vergaderzaal 0021.

De Minister van Binnenlandse zaken, Mvr Turtelboom en de Minister van Justitie Mr De clerck zitten de vergadering voor.

Dagorde van het hoog overlegcomité 264 :

Geweld tegen politie, stakingsaanzegging gemeenschappelijk vakbondsfront.

Mvr de Minister licht het overheidsoverleg voorafgaand aan deze vergadering voor. Het VSOA licht het waarom van de stakingsaanzegging betreffende het geweld toe, en hoopt dat de overheid met oplossingen komt op korte termijn.
Het VSOA haalt enkele punten aan, namelijk de aparte rekrutering van politiemensen in Brussel, de normen mogen niet worden verlaagd. Het is probleem geweld is bij uitbreiding een Nationaal probleem.

Mvr de Minister van Binnenlandse zaken geeft uitleg:
Actieplan: een specifiek actieplan betreffende de aanpak van het probleem zowel proactief als reactief.

· Verstrengen van sancties van wie een wapen draagt. (oorlogswapens en andere)
· Uitwerking van het wetsontwerp kosteloze bijstand politie (art 52), voorzien in een betere bescherming van de politieman.
· Wetsontwerp Claes verzwaring van de straffen zal worden uitgewerkt.
· Vrijmaken van politionele capaciteit. (militairen inzetten bij bewakingsopdrachten, veiligheidskorps aanvullen)
· Onderzoek betreffende de KUL norm, deze is niet maar aangepast (capaciteit en financiering van de zones)
· De coördinatie van de zones, rol van de DIRCO wordt uitgebreid.
· Aanwerving en rekrutering van politiemensen voor Brussel, er zal geen apart statuut worden gecreëerd;
· Er zal worden gewerkt aan de toekenning van kogelvrije vesten
· ‘0’ tolerance, alle vormen van geweld tegen politiemensen zullen worden vervolgd.

Mr de Minister van Justitie geeft uitleg bij het actieplan. De Minister geeft aan dat er 8 punten naar voor worden geschoven:
· Het spijbelen, problematiek van de hangjongeren aanpakken.
· Problematiek van de wapens, gesynchroniseerde actie parket en politie.
· Capaciteit opdrijven, de administratie verlichten van de politieman.
· De KUL Norm zal worden herzien.
· Wat betreft Justitie,
· De Minister gaat zijn verantwoordelijk niet uit de weg, en gaat het overleg met de verschillende actoren aan. Er wordt een van een specifieke kamer opgericht ook voor de jeugdrechtbanken. De capaciteit wordt opgevoerd in de gesloten jeugdinstellingen. De gevangenisstraffen zullen worden uitgevoerd.

Woord van Mr Moureaux: Deze erkent het werk van de politiemensen aan de basis. Deze haalt ook het gegeven aan dat de geweldsproblematiek een Nationaal gegeven is. Bescherming van politiemensen is een ander centraal gegeven en aan deze punten zal de regering, de politiek werken. Er moet een betere bescherming komen van politiemensen tegen onwillekeurige klachten van derden en bij geweldsdelicten tegen deze. Maar Mr Moureaux haalt ook de budgettaire problemen van de overheid zowel op lokaal als op federaal vlak aan.

Het VSOA hekelt de termijnen van uitvoering van de akkoorden van Diegem en haalt het voorbeeld aan van de uitwerking van het Art 52 betreffende de betere juridische bescherming van de politieman. En ook de uitvoering van de wet van de verzwaring van straffen, deze zal worden gestemd. Meer blauw op straat, betekent voor het VSOA bijkomende rekruteringen. Het structureel deficit van personeelsleden moet worden aangepakt.

Voor het ACOD moet we wijkwerking worden uitgewerkt, het werk in de wijk Wordt niet gewaardeerd. Er moet voor het ACOD een globale politiek worden gevoerd.

Voor het ACV, is de rol van de federale politie binnen de plannen van de overheid niet duidelijk. De straffeloosheid moet wetgevend worden opgelost. De tekorten aan personeel van 700 personeelsleden worden aangehaald. De herstructurering van de Federale politie worden gehekeld, namelijk het niet vervangen van 2 maal 300 werknemers.

Het NSPV geeft aan dat men voorzichtig positief moet zijn betreffende de voorstellen, maar de overheid geeft geen timing om oplossingen te vinden.
Er moet ook iets gedaan worden aan de rekrutering. Er moet een duidelijk signaal komen naar de politiemensen. De uitrusting moet worden aangepast.
De burgemeesters vragen ook aan de Federale overheid een concreet plan betreffende de pensioneringen en het vervangen van deze personeelsleden.
Er moeten worden voorzien in een kogelvrije vest bij de aanwerving van politiemensen. De Burgemeesters willen

Oplijsting van de overheid:
De bescherming van de politieman is primordiaal, er is een politiek akkoord en de nodige wetten zullen worden gestemd, de capaciteit in politiemensen zal worden verhoogd door het inzetten van militairen. Er is vrijdag een kernkabinet om dit op te volgen. Ook de problematiek van de gevangenissen wordt aangepakt en er zal krachtdadig worden opgetreden tegen elke vorm van geweld tegen politie. De overheid wil niet in de methodiek van stakingen terechtkomen.

Volgens het VSOA moet de politiek in middelen voorzien.(vooral financiële)

Gemeenschappelijk vakbondsfront:

De stakingsaanzegging voor Brussel wordt ingetrokken maar de er zal een Nationale stakingsaanzegging betreffende deze problematiek zal worden ingediend in gemeenschappelijk vakbondsfront.

De minister zal binnen de 10 dagen terugkomen naar het onderhandelingscomité.

Herneming na de pauze:

Eisenbundel:

De overheid licht hun tegenvoorstel toe. (2010 – 2011)
Voor het VSOA wordt er niet onderhandeld, het voorstel van de overheid is niet aanvaardbaar.
Het NSPV treedt het VSOA bij en hekelt bijkomend het punt betreffende de overdracht van overuren en de punten beslist in het comité “B”. Het ACV en ACOD treden volmondig bij.

De overheid sluit dit punt en zal terugkomen op 24/02/10.

Varia:

Vsoa: Haalt de problematiek in de gevangenissen aan.
Vsoa: GPI 52, wat met het voorontwerp met de bewapening van politieagenten. De overheid zal iedereen uitnodigen via de vaste commissie om de invulling van het KB te bespreken.
Vsoa: er wordt een oplossing gevraagd aan de overheid betreffende de baremaverhogingen van de leden van de Federale Politie die niet tijdig worden aangepast.

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.