OCP 245 : 18 februari 2009

Dagorde van het onderhandelingscomité 245

1. Stakingsaanzegging ACOD : CIC Brussel
2. Stakingsaanzegging VSOA : Weging CALog Niveau A federale politie (GPI 60)
3. Varia


1. Stakingsaanzegging ACOD : CIC Brussel
ACOD: Tweetaligheid: bij mobiliteit naar het desbetreffende CIC staat in de aanwerving modaliteiten vermeld dat tweetaligheid een pluspunt is. Maar in de praktijk moeten de personeelsleden effectief tweetalig zijn. Dit kan volgens de ACOD niet. De personeelsleden mogen geen negatieve gevolgen ondervinden van het arrest van het grondwettelijk hof betreffende de taalkwestie. De personeelsleden mogen niet worden geëvalueerd op basis van hun tweetaligheid.
De problematiek van de tweetaligheid moet worden opgelost door de politiek en niet in het CIC Brussel.
Overheid: Bij het CIC Brussel zijn er 81 % tweetaligen, er worden dus inspanningen geleverd door de overheid op dit gebied.
ACOD: Operationele problemen : groot personeelstekort ( 49 personeelsleden tekort in de gehele structuur – procentueel 30%)
Werkdruk ligt zeer hoog en een stressonderzoek wordt gevraagd. Niet aangepaste uurroosters worden gehekeld. Er wordt gevraagd door het ACOD om een dienstnota af te schaffen ( nota betreffende arbeidsvoorwaarden te Brussel ).
Overheid: een SOBAN (risicoanalyse) onderzoek loopt, behalve in Brussel. De stress enquête zal worden uitgevoerd. Voor het CIC Brussel zal worden gestart met dit onderzoek door DSW. De overheid heeft met deze nota de werkdruk willen herverdelen. De CIC overheid zal zeker geen druk op het personeel uitoefenen. Het volledig intrekken van de nota is uit den boze, dit zal voor onduidelijkheid zorgen.
ACOD: de nota moet op het BOC 197 worden overlegd.
VSOA: deze enquête moet handelen over de psychosociale werkdruk.
Overheid: Bij de politiediensten worden er geen kandidaten gevonden. 36 calltakers starten met de opleiding . De examens deze betrekkingen zullen worden gepubliceerd alsook een speciaal examen voor Brussel. Er worden verschillende pistes bewandeld, externe aanwervingen, militairen. Op federaal vlak worden aan deze personeelsleden geen tweetaligheidvergoeding toegekend. Het belangrijkste voor de overheid is de burger in 2 landstalen te woord te staan.
VSOA: Men moet een voorbeeld nemen naar andere eenheden en zones binnen de Brusselse regio. Structurele maatregelen moeten er komen de druk binnen deze dienst wordt te groot.
SNPV: De zones moeten personeel voorzien, deze komen hun verplichtingen niet na.
VSOA: uit een onderzoek blijkt dat de CIC de grootste stressdruk hebben van alle diensten bij de politie.
Overheid: De financiering van het CIC is federaal. Aan de lokale overheden wordt gevraagd om medewerkers ter beschikking te stellen. De overheid heeft een probleem wat betreft de aanwerving.
ACOD: de stakingsaanzegging wordt ingetrokken.

2. Stakingsaanzegging VSOA : Weging CALog Niveau A federale politie (GPI 60)
VSOA: vraagt, – naar de laatste officiële TO van de federale politie, – waarom zijn de profielen niet onderhandeld, – hoe kan men zodoende een objectieve inschaling garanderen, – De tussenkomst va DGS bij de lokale overheden.
Overheid: De basis waarop de mensen gewogen zijn is gepasseerd op een hoog overleg comité. De overheid neemt acte van onze vragen en zal een antwoord geven.
VSOA: hekelt de relatie overheid – vakbonden. Het VSOA eist een betere samenwerking met de overheid.
De stakingsaanzegging wordt behouden.

3. Varia
NSPV: Hekelt ook de relatie vakbonden – overheid. Volgens het NSPV moet er een duidelijke richtlijn komen betreffende het afhouden van punten voor de kogelvrije vesten.

Het NSPV vraagt duidelijkheid wat betreft ons schrijven naar de leden toe van de brillen.
Het VSOA: geeft uitleg naar ons schrijven betreffende de brillenproblematiek. Deze problematiek wordt geagendeerd op een volgende vergadering.

ACOD: Weging niveau “A” – mandaatfuncties van Calog personeel.

NSPV: problemen betreffende de rekrutering. De medische dienst ( arbeidsgeneesheer )moet de laatste in de lijn zijn. Overheid: De medische schifting moet zo dicht mogelijk bij de effectieve aanwerving zitten. De selectiecommissie staat als laatste opgesomd in de wet maar moet volgens de overheid niet in deze volgorde worden uitgevoerd. VSOA: Onze vakbond haalt 2 individuele casus aan.
Overheid: De arbeidsgeneesheer moet op het einde van de cycli komen. Overheid: De minister zal een werkgroep oprichten.

NSPV: vraagt het resultaat van de audit van de zone Braschaat, de overheid zal het resultaat aan de AIG vragen.

NSPV: betreffende de borstvoeding wordt er een duidelijke oplossing gevraagd.

NSPV: vraagt uitleg over het TO3. (externe aanwervingen van sociaal assistenten) De overheid verschuilt zich achter de TO2bis. Het is niet normaal dat een directeur 5 sociaal assistenten kan aanwerven.

NSPV: Een exacte datum van de verspreiding van de betreffende de lijsten rode loper.

VSOA: de beroepscommissie van de evaluatie.

VSOA: federale politie – terugbetaling van de medische schifting (geen terugbetaling voor de rijbewijzen cat. B omdat het rijvaardigheidsattest niet meer geldig is ) Wat betreffende de rijbewijzen Cat C en D.

VSOA: gepensioneerde afgevaardigden, toegang HRpol.

VSOA: Quid de aanwerving van de 3 extra personeelsleden SPN.

NSPV: wanneer zijn er oplossingen voor de lokale recherche. De zones, desgevallend de gemeenten moeten de nodige opzoekingen doen om de betrokken collega’s op te sporen.
Overheid: de resultaten van de raad van state worden afgewacht.

VSOA: Niet gehomologeerde helmen die ter beschikking zijn van de personeelsleden van de autowegenpolitie daar er nieuwe aanwezig zijn. Volgens het NSPV zijn deze helmen goedgekeurd. Quid de CE keuring van deze helmen.

VSOA: Quid de syndicale verloven op zaterdag en zondag. Het VSOA vraagt een duidelijke richtlijn.

VSOA: oranje loper. Een oplossing wordt gevraagd voor de collega’s die destijds bij de BOB zijn gekomen en de cursussen niet hebben kunnen volgen wegens overmacht.

CSC: Grote Brusselpremie, de overheid zou de personeelsleden moeten inlichten van het vernieuwen van een contract. Duidelijk wordt er gevraagd omtrent de terugbetaling van de grote Brusselpremie bij het maken van mobiliteit.

NSPV: Hoe zit het met de perequatie van de pensioenen. Overheid vreest een sneeuwbaleffect van de en de financiële implicaties.
Officieel NSPV standpunt: als er geen oplossing komt dan houdt het NSPV “ZICH NIET AAN HET ONDERTEKENDE PROTOCOL – sector onderhandelingen cfr eisenbundel”.

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.