OCP 244 : 28 januari 2009

Dagorde van het onderhandelingscomité 244

1. Stakingsaanzegging NSPV : PZ 5308 Jemeppe-Sur-Sambre
2. Diegem I (vervolg OCP 234 237 + 242)
3. Functieprofiel DSJ (onder voorbehoud)
4. Gecertificeerde opleidingen a.) praktische organisatie opleidingen 2009 (prot. 242/1)
5. b.) werkgroep evaluatie GO (prot. 206/1)
6. Nuttige opleidingen (GPI 26)
7. (Niet-) zichtbaar gedragen beschermingselementen voor HHOO
8. Inleidende gesprekken : concept procedure aanwijzing AIGTit en adjunct-IG
9. Mededelingen :
· pensioensperequatie
· eervolle onderscheidingen (vervolg OCP 227) (onder voorbehoud)
· fluorescerende vesten PZ Antwerpen
· individuele kogelwerende vesten
· organisatie bepaalde functionele opleidingen
· luchtvaartpolitie (prot. 231/1)
· oranje loper : lijst
· recherchevergoeding 2001


1. Stakingsaanzegging NSPV : PZ 5308 Jemeppe-Sur-Sambre
De verantwoordelijken van de zone zijn ter plaatse. Namelijk de “korpschef (mandaat van de Burgemeester) de preventieadviseur, de gemeentesecretaris” Het NSPV vraagt het mandaat van de korpschef te bekomen, de preventieadviseur is aanwezig als technieker en maakt geen deel uit van de overheid.
De vakorganisaties hekelen het sociale beleid van de zone, binnen een dienst zijn er zelfs 13 personeelsleden tegelijkertijd ziek geweest dit op een totaal personeelsbestand van 21.
De vakorganisaties hebben meerdere malen een BOC gevraagd binnen de zone zonder gevolg. Het laatste BOC ging door tijdens de maand mei in het jaar 2007.
De zonechef stelt dat de zone nooit de bedoeling heeft gehad om de sociale dialoog te ondermijnen. Maar stelt ook dat het ziekteverzuim nooit de gestelde proporties heeft aangenomen. Volgens de zonechef is het probleem van de zone, “ quelques meneurs” “sommige leiders”.
De zonechef erkent sommige problemen binnen zijn zone maar verduidelijkt dat er wel degelijk een sociaal beleid is binnen de zone. Het NSPV stelt nogmaals dat de uiteindelijke verantwoordelijkheid van de werking van de zone bij de korpschef ligt.
De Federale overheid stelt dat het de zone wel degelijk de intentie heeft zich te conformeren naar de wettelijke vereisten. De gemeenteraad is gevat en er zullen afspraken worden gemaakt om data vast te leggen. Het ACV gaat nog een stap verder en deelt mede dat hun organisatie een gerechtelijke klacht heeft neergelegd tegen de zone.
Het VSOA geeft nogmaals aan dat de plaatselijke overheden de wet niet naleven. Er heerst hier een volledige disfunctie binnen de zone betreffende het welzijn op het werk van de werknemers.
De vakorganisaties en het Nspv houden hun beslissing in beraad tot na het aangekondigde BOC van 28/01/09 binnen de zone.

2. Diegem I (vervolg OCP 234 237 + 242)
Art. 4. Artikel 56 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, wordt aangevuld met een lid, luidende:
« De gemeenteraad of de politieraad kan die bevoegdheid delegeren, naar gelang van het geval, aan de burgemeester of het politiecollege.
Wanneer wordt afgeweken van het resultaat van de selectieprocedure, blijft de gemeenteraad of de politieraad bevoegd.”.
Het VSOA heeft een probleem met de wijziging aan deze teksten het staat de politisering toe van de aanwervingen. Volgens de overheid zal het een vereenvoudiging van de huidige toestand zijn. Uit democratisch oogpunt blijft de politieraad uiteindelijk bevoegd.
De vakbonden gaan akkoord met deze teksten mits enkele opmerkingen en verduidelijkingen. (voorleggen van de teksten aan het comité A )

3. Functieprofiel DSJ (onder voorbehoud)
Werd niet behandeld.

4. Gecertificeerde opleidingen
a.) praktische organisatie opleidingen 2009 (prot. 242/1)
b.) werkgroep evaluatie GO (prot. 206/1)
Een werkgroep zal worden opgericht om de problematiek ten gronde aan te pakken. Timing: de overheid wenst de evaluatie af te wachten van de werkgroep 10jaar politiehervorming om oplossingen ten gronde aan te voeren. Maar ondertussen kan de werkgroep aan de slag om oplossingen uit te werken.
De overheid vraagt een akkoord over de timing maw na het groot verlof met oplossingen komen en nadien naar het onderhandelingscomité komen. Oplossingen zullen er worden gezocht wat betreft de huidige problemen.
Het VSOA vraagt aan de scholen een planning in te vullen en de opleidingen volledig gelijk te schakelen wat betreft alle taalrollen.
Wat betreft het Calog- personeel blijven er nog een 30tal dossiers te behandelen.

5. Nuttige opleidingen (GPI 26)
De overheid wil geen lijst meer opstellen met nuttige opleidingen.
Het moet een meer individueel gegeven worden. De overheid, de zonechef of DG kan na advies van de functionele overste een beslissing treffen wat betreft het volgen van de nuttige opleidingen conform de GPI26.
De lijst wordt uit de GPI 26 verwijderd, de beslissing van weigering zal door de overheid moeten worden gemotiveerd.

6. (Niet-) zichtbaar gedragen beschermingselementen voor HHOO
Inleidende gesprekken : concept procedure aanwijzing AIGTit en adjunct-IG
De visie van de overheid over het dragen van de beschermingskledij: deze moet boven de kledij gedragen worden.
De overheid beëindigt de onderhandelingen.

7. Inleidende gesprekken: concept procedure aanwijzing AIGTit en adjunct-IG
De overheid wil de mogelijkheid bespreken van een externe aanwerving voor deze functies. De overheid wil het mandaatsysteem van het openbaar ambt toepassen.
Het profiel van deze functies moet nog worden onderhandeld. Ook de verloning moet worden vastgesteld voor deze functie. De modaliteiten voor een terugkeer naar het burgerleven moet worden bepaald.
De overheid wil ongeacht wie deze functie uitoefent hetzelfde verloningssysteem toepassen voor iedereen. De overheid wil deze pistes bewandelen.
De syndicaten gaan niet akkoord met de ideeën van de overheid betreffende de verloning van deze functie.

8. Mededelingen van de overheid:

a. pensioensperequatie: Een inter- kabinet (minister Arena) zal vrijdag plaatsvinden over deze materie om de diensten van de pensioenen aan te manen. De overheid houdt zich opnieuw niet meer aan een ondertekende protocol. Sommige vakorganisaties delen aan de overheid mede dat indien het onderhandelde protocol wat betreft de perequatie van de pensioenen niet wordt uitgevoerd, ze zich niet meer gebonden voelen door het protocol cfr. eisenbundel .

b. eervolle onderscheidingen (vervolg OCP 227) (onder voorbehoud): Een beslissing is er maw het KB is verschenen, alleen de problematiek van wie de medailles gaat betalen blijft bestaan. De gegevens van het personeel zullen ter beschikking worden gesteld door SSGPI. Oplossingen worden gezocht.

c. fluorescerende vesten PZ Antwerpen: (GPI 21) De dracht regels van de uniformen zijn een probleem van de lokale overheden, dit volgens de federale overheden. Voor de uniformstukken worden de normen wel landelijk bepaald. Alle politiefunctionarissen in het land hebben het recht op dezelfde veiligheid. De fluo kogelwerende vesten in Antwerpen zijn afgevoerd.

d. individuele kogelwerende vesten: De minister wil een advies vragen aan de bewapeningscommissie. De kledijcommissie zou eventueel dit advies kunnen behandelen, de overheid gaat hiermee akkoord. De kogelwerende vesten zijn een materie van algemene veiligheid van het personeel. Deze normen moeten dezelfde zijn voor alle politiemensen over het ganse land.

e. organisatie bepaalde functionele opleidingen : De overheid wil een oplossing zoeken voor deze problematiek. Volgens het VSOA moeten de personeelsleden die hun gespecialiseerde functies uitvoeren en die de desbetreffende opleidingen niet kunnen volgen, voor enig welke reden ook, uitgaande van de overheid, hun toelagen kunnen krijgen. Maw deze toelagen moeten aan deze personeelsleden worden uitbetaald. Men moet ook een onderscheid maken tussen de functietoelage (voor iedereen die de functie vervult) en de brevettoelage (voor diegenen die een functie vervullen waarbij houder zijn van het brevet is verplicht).

f. luchtvaartpolitie (prot. 231/1): Protocol van de problematiek betreffende de luchthaven in Oostende werd nog niet getekend. De bevoegde overheden (luchthaven autoriteiten en de douane ) zullen worden aangeschreven.

g. Rode loper: De lijst zal eind februari klaar zijn.

h. recherchevergoeding 2001 : De overheid zegt dat het advies van de inspectie van financiën negatief was. Wat betreft de uitbetaling, dit bedrag moet worden berekend vanaf 01/01/01 en het tijdstip van de oprichting van de respectievelijke politiezones.

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.