OCP 242 : 10 december 2008

Plaats van vergadering : «Kroontuinen», Kroonlaan 145 te 1050 Elsene.
Voorzitter: HCP Marc HELLINCKX, Directeur – Generaal SAT

Dagorde van het onderhandelingscomité 24
· Stakingsaanzegging VSOA : PZ 5355 Voorkempen (werd ingetrokken)
· Stakingsaanzegging VSOA : gecertificeerde opleidingen (GPI 59)
· Stakingsaanzegging NSPV : weging niveaus A (werd ingetrokken)
· Medische criteria + functioneel parcours (vervolg OCP 227+229+237+238)
· Wetsontwerp Diegem I (vervolg OCP 234+237)
· OKB Legitimatiekaarten CALog (labo’s)
· Herstelwet Vesalius bis.
· Varia

1: Stakingsaanzegging VSOA : gecertificeerde opleidingen (GPI 59)
Het VSOA stelt: Het annuleren en het uitstellen van de opleidingen, dit alles gaat leiden tot een enorme warboel bij de uitvoering van deze opleidingen. De gegeven mogelijkheden om de opleidingen te volgen zijn niet gelijk voor de Franstalige en de Nederlandstalige Caloger’s. Ook het probleem van de communicatie tussen de personeelsleden en de overheden bij de lokale politiezones raakt niet opgelost.
Het VSOA vraagt het uniformiseren van de modules, betere info, de procedures moeten worden opgevolgd. De andere syndicaten formuleren nog enkele opmerkingen, het NSPV vraagt aan de overheid hun standpunt betreffende het voorstel: “iedereen als geslaagd te beschouwen in afwachting van structurele oplossingen”.
De overheid deelt ons enige cijfers mee , De 6524 inschrijvingen – 5758 hebben de opleidingen gevolgd – geslaagd 4971 – 59 personeelsleden zijn niet geslaagd – 363 hebben zich niet aangeboden zonder geldige reden – 365 hebben zich niet aangeboden door overmacht.
De overheid is bereid een analyse te maken van deze problematiek, maar deelt ons mede dat volgens hun goede resultaten werden geboekt. Er moet wel een betere communicatie en opvolging zijn naar het personeel toe. Een specifieke vorming is niet altijd mogelijk voor elk individu, er zijn gewoonweg niet genoeg kandidaten. Een vorming moet wel kunnen worden gevolgd binnen een jaar na de aanvraag.
Het VSOA vraagt of er quota’s zijn wat betreft de inschrijvingen.
De overheid wil het systeem verbeteren, toegankelijker maken en bijsturen naar praktische modaliteiten.
De vakorganisaties stellen dat er een oplossing moet komen voor de ongeveer 331 personeelsleden die deze opleiding nog niet hebben gevolgd, de kans daartoe niet gekregen hebben.
Het VSOA stelt dat de autonomie van de scholen in vraag, indien alle scholen weigeren een vorming te geven heeft men een probleem. De overheid moet beslissingen moeten kunnen opleggen aan deze scholen. Het VSOA vraagt een eenvormig, eenduidig, transparant systeem betreffende deze vormingen.
DSE zal een analyse maken voor de ongeveer 331 resterende gevallen en deze een oplossing bieden. Deze mensen en de scholen zullen worden aangeschreven. Hun uitbetalingen zullen ook retroactief gebeuren.
Een document van het VSOA wordt aan de overheid overhandigd met de opmerkingen omtrent de problematiek, zolang we geen antwoord hebben van de overheid blijft de stakingsaanzegging behouden. (zie einde document)

2. Medische criteria + functioneel parcours (vervolg OCP 227+229+237+238)
Het VSOA vraagt deze teksten vast te leggen in een KB en niet in een reglement. Het KB of MB geven meer juridische zekerheden dan een reglement, zelfs getekend door de minister.
De overheid gaat uiteindelijk akkoord deze teksten in een MB te gieten.
inhoud:
Minimum lengte: 1,52m – dit is niet aanvaardbaar voor de syndicaten, iedereen die de politie vervoegt moet alle taken kunnen uitvoeren.
BMI tussen de 17 en de 30 – dit is niet aanvaardbaar één persoon van 40kg en 1.52m kan de politie vervoegen. De syndicaten willen niet instappen in deze situatie.
De filosofie van de aanwerving is: de personen die het functioneel parkoers met vrucht kunnen afleggen, zijn geschikt en kunnen worden aangeworven. De criteria betreffende het afleggen van dit parkoers zijn berekent op gemiddelden.
Toelichten van het parkoers: 125m x 3 + krachtproef + functioneel parkoers x 3 dit in 247sec. (alles moet worden gelukt) De overheid vraagt een akkoord betreffende het functioneel parkoers en de medische criteria. Deze criteria moeten gecumuleerd worden om te worden aangeworven.
Het VSOA stelt nog vragen bij de passages over de oogcorrecties en de alcoholverslaving bij de kandidaten.

Het functioneel parkoers:
Algemeen akkoord.

De overheid deelt ons mede:
De minimumlengte voor de kandidaten wordt gebracht op 1.60m, de passage over de tatoeages wordt geschrapt, een zichtbare tatoeage kan niet, termijn van onthouding voor alcohol en andere substanties wordt gebracht op 2 jaar.
ACOD akkoord
VSOA akkoord
NSPV akkoord
ACV akkoord

3. Herstelwet Vesalius bis.
De overheid heeft samen met de vakorganisaties van de gelegenheid gebruik gemaakt om de aanstellingen van andere personeelsleden eveneens definitief te regelen. Immers, het zou unfair geweest zijn om andere aangestelden niet dezelfde mogelijkheden te bieden die toekomen aan de leden van de gerechtelijke zuil.

Wie wordt betrokken bij dit onderhandelingsresultaat en wat betekent dit concreet voor hen?

De gewezen leden van de BOB, zullen zoals gepland hun opleiding kunnen volgen en worden benoemd volgens het initieel voorziene schema. Dit is hen inmiddels gekend. Voor hen wijzigt er dus niets. Belangrijk om weten is dat de betrokkenen na de benoeming gedurende vijf jaren worden uitgesloten voor mobiliteit voor andere betrekking dan die in de algemene directie van de gerechtelijke politie van de federale politie.

De aangestelde personeelsleden van de gerechtelijke zuil – niet brevethouders BOB. Zij waren direct betrokken bij het Arrest waarvan sprake. Aan de betrokkenen wordt de mogelijkheid geboden om eveneens de oranje loper te kunnen gebruiken en te worden benoemd op 1 januari van de jaren 2013 en 2014.

De aangestelde personeelsleden die tevens operationele misdrijfanalist zijn, zullen hierbij voorrang bekomen en benoemd worden in 2013.

De personeelsleden welke aangesteld werden in toepassing van het principe van de “proportionele verdeling van de gezagsambten” ( dit geldt voornamelijk voor de lokale politiezones) zullen op 1/1/2009 worden benoemd in de graad waarin zij aangesteld werden, indien zij geen laatste evaluatie met de vermelding onvoldoende hebben.

De personeelsleden die aangesteld werden ingevolge toepassing van het overgangsartikel dat hen toeliet een ambt te postuleren voor commissaris en zulk ambt bekwamen, waarna een aanstelling volgende, zullen worden benoemd na zeven jaar te zijn aangesteld.

De laureaten 2D van de gewezen GPP die op 1/1/2009 nog niet benoemd zijn in de graad van commissaris, zullen op die datum worden benoemd. Hun benoeming heeft voor gevolg dat de proportionaliteit tussen gewezen GPP en gewezen BOB wordt aangepast, zodat het aantal “nog aan te stellen middenkaders” van de gewezen BOB wordt verhoogd met eenzelfde aantal personeelsleden.

In analogie van deze problematiek van de aanstellingen haalt het VSOA de problematiek aan de middenkaders in het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Om dit probleem op te lossen stelt men voor om dezelfde modaliteiten toe te passen als het basiskader.
De overheid stelt voor om de lopende verbintenistoelage (grote Brusselpremie )te laten behouden aan de basiskaders die bevordering maken naar het middenkader dit voor de lopende verbintenisperiode en die al hun verbintenis hebben aangegaan op datum van vandaag 10/12/08. (Brussels Hoofdstedelijk gewest)

4. OKB Legitimatiekaarten CALog (labo’s):
De syndicaten gaan akkoord, maar vragen ook dat de calog’s van de lokale politie, die moeten naar buiten treden (slachtofferbejegening) een dienstkaart bekomen. Het VSOA vraagt ook een aanpassing aan de Duitse titel op deze kaart.
De overheid gaat akkoord om deze problematiek te bekijken. De syndicaten gaan akkoord.

4. Wetsontwerp Diegem I (vervolg OCP 234+237)
ART 2 WPA –
1° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden « daad die minstens één dag afwezigheid om gezondheidsredenen heeft veroorzaakt » vervangen door de woorden « schadelijk feit ».
« § 3. De rechtshulp kan naar gelang van het geval door de gemeente, de meergemeente zone of door de Staat worden geweigerd wanneer de politieambtenaar met zijn vordering een quasi louter morele schadevergoeding nastreeft. De politieambtenaar aan wie de rechtshulp aldus wordt geweigerd, wordt, op zijn vraag, gehoord binnen de 10 dagen volgend op de weigerings beslissing. ».
Volgens de vakorganisaties moet het woord quasi uit deze tekst verdwijnen.
ART 3 WPA –
1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden « of ingevolge » ingevoegd tussen de woorden « voor de zaakschade die hij, in » en de woorden « zijn functies »;
Artikel 56 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, wordt aangevuld met een lid, luidende: De gemeenteraad of de politieraad kan die bevoegdheid delegeren, naar gelang van het geval, aan de burgemeester of het politiecollege. Het VSOA zal nooit akkoord gaan met deze tekst, geen politisering van het tuchtstatuut.
ART 6 WPA –Artikel 126, §1, eerste lid, van dezelfde wet wordt vervangen als volgt:
1° de aan de aanzegging voorafgaande bespreking van de kwestie naar aanleiding waarvan de staking wordt overwogen in het betrokken overlegcomité indien de kwestie een niet-onderhandelbare materie betreft;
2° de aanzegging van de staking door een erkende syndicale organisatie;
3° de voorafgaande bespreking van de stakingsaanzegging met de bevoegde overheid in het onderhandelingscomité voor de politiediensten. ».Het VSOA wil de tekst veranderd zien in representatieve vakbonden.

5. varia:
· Voortgang van de werken in Berg- autoslipschool. De regie de gebouwen is bezig de site te herstellen en op te kuisen.

· Problematiek van de CIC: (Charleroi heeft de oudste centrale van het land). DRP (disaster recovery plan) wordt ingesteld in Charleroi en het operationele zal overgaan naar Mons. De verhuis van deze CIC zal pas plaatsvinden einde 2009. Het grote probleem binnen deze CIC is personeelsbestand. Voor het werven van statutaire personeelsleden moet de overheid passeren via Selor. Het is de wens van de overheid een continue reserve aan te leggen om rap op de bal te spelen. Het VSOA vraagt de druk op het personeel te verlichten dit betreffende de werkdruk en de prestatienorm. De oorzaken zijn het personeelstekort, namelijk het ontbreken van onafhankelijke calltakers. Het VSOA trekt de alarmbel en stelt de overheid voor hun verantwoordelijkheid.

· Scheepvaartpolitie: budget van 2008 zal gelijk zijn aan het budget 2009, er zullen dus geen besparingen gebeuren. De vakorganisaties repliceren dat ook hier een werderkerend personeelsprobleem is, en dat ze dit probleem zullen kenbaar maken aan de pers. En dat de besparingen wel gevolgen zullen hebben op de werking van de scheepvaartpolitie.

· Het online zetten van de site HRpol, dit probleem wordt niet opgelost.

Samenvatting van de problematiek omtrent de gecertificeerde opleidingen (OCP 242 van 10.12.2008)

• Geannuleerde opleidingen → aanvragers worden verzocht om een andere GO te kiezen, zonder enige garantie dat deze echt geschikt of verenigbaar is met de functie. Wat als ze mislukken indien de collega moet kiezen of gedwongen wordt om te kiezen uit een ongeschikt aanbod?

• Onvoorwaardelijk uitgestelde opleidingen.

• In beide gevallen leidt het onvoorwaardelijk uitstel van de opleiding tot moeilijke situaties: overlappende data van de oorspronkelijke inschrijvingen met die van hypothetische herinschrijvingen kan in dit geval tot mislukking leiden. De situatie wordt snel onbeheersbaar.

• Het aanbod van de GO, zoals beloofd tijdens de onderhandelingen ,werd niet in acht genomen: deel GO’s werden geannuleerd. Als gevolg daarvan is het onderhandelde minimumaanbod niet van toepassing. Dit leidt tot een verstoring van het evenwicht, dat reeds verzwakt is door het verschil tussen bepaalde opleidingen van hetzelfde niveau.

• Met betrekking tot de toestand van de GO en de inhoud ervan: er werd gemeld dat sommige materialen totaal ongeschikt bleken (bijv. GO voor de boekhouders van de fedpol waren op het niveau van de gemeentelijke ontvanger). Er is een verschil in de hoeveelheid leerstof te assimileren na de training.

Hoe gebeurde de controle hierop?

Opnieuw is er hier een verstoring van het aanbod bij annulatie …

• De grote verschillen tussen de twee taalstelsels of de opleidingsinstituten, zowel in termen van aanbod, materialen of middelen (voor dezelfde computeropleidingen zoals het beheren e-mails, werkt één opleidingscentrum PC en het andere niet!). Met betrekking tot het valideren lijkt het erop dat verschillende systemen naast elkaar gebruikt worden (fout antwoord: -1, geen antwoord 0 en goed antwoord 2!)

• Wat het overmaken betreft van de resultaten van de validatie zijn de vertragingen onvoorspelbaar. Ondanks het patroon van de transmissie dat is ontwikkeld door DPR, handelen de opleidingscentra naar willekeur.
Hoe is het anders te verklaren dat GO’s, gevolgd tijdens het 1e semester van dit jaar, nog niet zijn vertaald in de wettelijke eisen (toewijzing / overgang schaalvoordelen) en in sommige gevallen kent de collega nog niet eens het resultaat.

• Problemen van collega’s die toch een opleiding volgden terwijl ze nergens recht op hebben. In het kader van de geleverde inspanningen zou een tegemoetkomend gebaar vanwege de overheid uiterst welkom zijn (in sommige gevallen dwongen de plaatselijke autoriteiten de collega om een opleiding te volgen met de belofte van validatie.
Gelijkaardig is de situatie van iemand die overgaat naar de laatste loonschaal voor de dag X + 1, en daardoor het recht op vergoeding verliest.
Deze zou tenminste pro rata vergoed kunnen worden op basis van de 3e loonschaal.

Welke concrete oplossingen stellen wij voor aan de overheid?

De te voorziene verbeteringen omvatten:

• Standaardisatie van modules. (inhoud, het verloop cursussen, apparatuur ….)

• Het gebruik van enkele rechtsmiddelen in geval van ontsporingen zoals deze die zich momenteel voordoen.

• Kwaliteitscontrole van sommige opleidinscentra

• Betere algemene informatie over de gevolgen van het slagen in de GO en de invloed ervan op de rest van de loopbaan:
* Veel collega’s hebben de GO gevolgd met in het achterhoofd een betere verloning winst, terwijl sommige zich in uitdovende functies of zich in de laatste loonschaal bevinden. Voor sommigen heeft deze opleiding geen effect, voor anderen is het beperkt.
In de informatiedoorstroming vanwege de overheid (vooral op lokaal niveau) is er sprake van een falen van het systeem. ,
* Men moet opnieuw concreet uitleg verschaffen over de gevolgen voor de verdere loopbaan. Weinigen weten wanneer ze zich weer moet inschijven om te kunnen overgaan naar de maximum loonschaal en om het recht op de uitkering behouden.

• Voorzien in een zekere mate van continuïteit in het recht op de competetentietoelage in geval van sociale promotie (een soortgelijke maatregel wordt ontwikkeld bij het openbare ambt)
Samenvatting van de problematiek omtrent de gecertificeerde opleidingen (OCP 242 van 10.12.2008)

• Geannuleerde opleidingen → aanvragers worden verzocht om een andere GO te kiezen, zonder enige garantie dat deze echt geschikt of verenigbaar is met de functie. Wat als ze mislukken indien de collega moet kiezen of gedwongen wordt om te kiezen uit een ongeschikt aanbod?

• Onvoorwaardelijk uitgestelde opleidingen.

• In beide gevallen leidt het onvoorwaardelijk uitstel van de opleiding tot moeilijke situaties: overlappende data van de oorspronkelijke inschrijvingen met die van hypothetische herinschrijvingen kan in dit geval tot mislukking leiden. De situatie wordt snel onbeheersbaar.

• Het aanbod van de GO, zoals beloofd tijdens de onderhandelingen ,werd niet in acht genomen: deel GO’s werden geannuleerd. Als gevolg daarvan is het onderhandelde minimumaanbod niet van toepassing. Dit leidt tot een verstoring van het evenwicht, dat reeds verzwakt is door het verschil tussen bepaalde opleidingen van hetzelfde niveau.

• Met betrekking tot de toestand van de GO en de inhoud ervan: er werd gemeld dat sommige materialen totaal ongeschikt bleken (bijv. GO voor de boekhouders van de fedpol waren op het niveau van de gemeentelijke ontvanger). Er is een verschil in de hoeveelheid leerstof te assimileren na de training.

Hoe gebeurde de controle hierop?

Opnieuw is er hier een verstoring van het aanbod bij annulatie …

• De grote verschillen tussen de twee taalstelsels of de opleidingsinstituten, zowel in termen van aanbod, materialen of middelen (voor dezelfde computeropleidingen zoals het beheren e-mails, werkt één opleidingscentrum PC en het andere niet!). Met betrekking tot het valideren lijkt het erop dat verschillende systemen naast elkaar gebruikt worden (fout antwoord: -1, geen antwoord 0 en goed antwoord 2!)

• Wat het overmaken betreft van de resultaten van de validatie zijn de vertragingen onvoorspelbaar. Ondanks het patroon van de transmissie dat is ontwikkeld door DPR, handelen de opleidingscentra naar willekeur.
Hoe is het anders te verklaren dat GO’s, gevolgd tijdens het 1e semester van dit jaar, nog niet zijn vertaald in de wettelijke eisen (toewijzing / overgang schaalvoordelen) en in sommige gevallen kent de collega nog niet eens het resultaat.

• Problemen van collega’s die toch een opleiding volgden terwijl ze nergens recht op hebben. In het kader van de geleverde inspanningen zou een tegemoetkomend gebaar vanwege de overheid uiterst welkom zijn (in sommige gevallen dwongen de plaatselijke autoriteiten de collega om een opleiding te volgen met de belofte van validatie.
Gelijkaardig is de situatie van iemand die overgaat naar de laatste loonschaal voor de dag X + 1, en daardoor het recht op vergoeding verliest.
Deze zou tenminste pro rata vergoed kunnen worden op basis van de 3e loonschaal.

Welke concrete oplossingen stellen wij voor aan de overheid?

De te voorziene verbeteringen omvatten:

• Standaardisatie van modules. (inhoud, het verloop cursussen, apparatuur ….)

• Het gebruik van enkele rechtsmiddelen in geval van ontsporingen zoals deze die zich momenteel voordoen.

• Kwaliteitscontrole van sommige opleidinscentra

• Betere algemene informatie over de gevolgen van het slagen in de GO en de invloed ervan op de rest van de loopbaan:
* Veel collega’s hebben de GO gevolgd met in het achterhoofd een betere verloning winst, terwijl sommige zich in uitdovende functies of zich in de laatste loonschaal bevinden. Voor sommigen heeft deze opleiding geen effect, voor anderen is het beperkt.
In de informatiedoorstroming vanwege de overheid (vooral op lokaal niveau) is er sprake van een falen van het systeem. ,
* Men moet opnieuw concreet uitleg verschaffen over de gevolgen voor de verdere loopbaan. Weinigen weten wanneer ze zich weer moet inschijven om te kunnen overgaan naar de maximum loonschaal en om het recht op de uitkering behouden.

• Voorzien in een zekere mate van continuïteit in het recht op de competetentietoelage in geval van sociale promotie (een soortgelijke maatregel wordt ontwikkeld bij het openbare ambt)

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.