OCP 240 : 29 oktober 2008

Voorzitter: HCP Marc HELLINCKX, Directeur – Generaal SAT

Dagorde van het onderhandelingscomité 240 :

1. Stakingsaanzegging VSOA : PZ 5290 Stavelot-Malmédy
2. Omzendbrief GPI betreffende de basisuitrusting en de algemene functieuitrusting van de leden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus.
3. Ex- APSD: verlenging van de termijn bedoeld in artikel 30 van het KB van 26 maart 2005 betreffende de structurele detacheringen.

1.Stakingsaanzegging VSOA : PZ 5290 Stavelot-Malmédy.
Het gaat hier over het niet respecteren van de wet van 04/augustus/1996 en zijn uitvoeringsbesluiten. De korpschef van de zone is aanwezig op zitting, de korpschef heeft geen mandaat om te onderhandelen.
Het VSOA hekelt de afwezigheid van preventieadviseurs binnen deze zone dit na het ontslag van de preventieadviseur van de zone. Binnen deze zone zijn er vele problemen met de aanwezige infrastructuur, de commissariaten zijn er onleefbaar. Het VSOA diende zelfs een klacht in bij het betrokken ministerie, namelijk de arbeidsinspectie.
Het VSOA stelt dat deze problematiek reeds vele jaren bestaat. Het VSOA vindt het ook jammer dat er op dit onderhandelingscomité geen politieke overheden aanwezig zijn. De plaatselijke afgevaardigde Boris Redotte hekelt het feit dat hij als verantwoordelijke SIPPT Binnen de zone nooit werd gevraagd om een bezoek SIPPT aan de verschillende commissariaten binnen de zone te brengen.
De overheid deelt bij monde van de zonechef mede dat voor het commissariaat Stavelot Malmedy een jaarbedrag van 80000euro wordt gestort voor de huur van het commissariaat aan een NV.
Het VSOA hekelt dat binnen de raad van bestuur van deze NV, familie zit van de huidige politieke mandatarissen van de gemeente.
Arista ( SIPTT ) werd aangesteld om een risicoanalyse van de desbetreffende commissariaten te maken, bijkomend wordt er door het VSOA de aanstelling van een preventieadviseur geëist. Ondertussen vraagt het VSOA een ondersteuning van de federale diensten SIPPT.
De overheid zou voor bepaalde tijdspanne kunnen bijspringen maar deelt mede dat de lokale overheden het nodige moeten doen om iemand aan te stellen of een aanwerving te doen.
De overheid stelt dat er geen vrijwilligers zijn binnen de zone om deze taken op zich te nemen.
Het VSOA deelt ook mede dat het comité welzijn op het werk blijft werken, ook zonder de aanwezigheid van een preventieadviseur.
De zonechef deelt mede dat ze inspanningen zal doen om subsidies te verkrijgen om aan nieuwe commissariaten te werken. Ondertussen moet er voor het VSOA een duidelijk signaal gegeven worden aan het personeel van deze zone dat dit dossier en de verbeteringen aan de commissariaten opgevolgd worden, namelijk dat de politieke overheid een actieplan voorstelt gefaseerd in de tijd.
Het VSOA behoud de stakingsaanzegging in afwachting van een BOC en de positie van de overheid wat betreft het rapport van de arbeidsinspectie.
Maar dit verhinderd niet dat de eigenaar van het gebouw waar het commissariaat is gevestigd, dit gebouw moet onderhouden en behandelen als een goede huisvader. De veiligheid van de politiemensen die in het gebouw werkzaam zijn mag niet in gevaar komen.

2.Omzendbrief GPI betreffende de basisuitrusting en de algemene functie uitrusting van de leden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus. Het uniform van de personeelsleden.

Het ACOD geeft zijn akkoord over de tekst.
Het VSOA wil een addendum in de tekst laten opnemen dat de lokale overheden geen beslissingsbevoegdheid hebben om stukken ( kledij ) aan de limitatieve lijst toegevoegd worden. Dit moet duidelijk zijn. Indien die tekst wordt opgenomen geeft het VSOA zijn akkoord. De lokale overheden mogen geen “cavalier seul” spelen. De kledingsstukken moeten door de kledijcommissie geëvalueerd worden en goedgekeurd door de minister.
Het NSPV wil bepaalde formuleren in de teksten wijzigen om de personeelsleden beter te beschermen, namelijk het dragen van de sportkledij buiten de functie.
Het CSC gaat niet akkoord met bepaalde passages, oa de Brusselse problematiek van de tweetaligheid op de uniformen qua mobiliteit en detacheringen.
Standpunt van de overheid: De punten zijn een dotatie van de overheid, dus het is de overheid die de budgetten ter beschikking stelt van het personeel, dit is een maatregel om te verhinderen dat het personeelslid in zijn eigen zak hoeft te gaan. Bovendien er is een maatregel die stelt dat tweetalige stukken binnen de 6 maand vervangen worden door één- talige stukken bij mobiliteit. Deze maatregel zal verwerkt worden binnen deze omzendbrief.
De overheid wil constructief meewerken aan deze problematiek.
We gaan naar een meer geleide, uniform en gecontroleerde politiek wat betreft de aankoop van kledijstukken voor de één- gemaakte politie.
De vakbonden vragen prioritair de kogelwerende vesten te behandelen.
Het VSOA geeft een akkoord over deze tekst ( opmerking het dragen van het naamplaatje )

3.Ex- APSD: verlenging van de termijn bedoeld in artikel 30 van het KB van 26 maart 2005 betreffende de structurele detacheringen.
De overheid wenst in de teksten “de beperkte duur” te vervangen door “ zonder eindlimiet “
Het gaat hier over 25 mensen die betrokken zijn en deze maatregel zou niemand benadelen.
Alle vakbonden geven hun akkoord.

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.