OCP 238 : 15 oktober 2008

Dagorde:

1. Stakingsaanzegging ACOD : PZ 5404 Beersel
2. OMB Diegem III (aanwerving)
3. OMB Diegem VI – bijlagen 15 en 16 UBPol
4. OMB evaluatie
5. Medische Criteria
6. Varia: meesleping


Dhr Hellinckx opent de vergadering.

1. Stakingsaanzegging ACOD : PZ 5404 Beersel
Het ACOD heeft deze aanzegging ingediend naar aanleiding van het niet toepassen van Art 62 van het KB van 08/02/2001. Een syndicaal afgevaardigde van ACOD werd verplaatst zonder rekening te houden met Art 62. Ook wordt nu deze afgevaardigde gehinderd om zijn syn-dicale prerogatieven uit te voeren. Er zijn tegen betrokkene verschillende onwettige maatregelen genomen. Zo mag hij geen gebruik maken van de refter, van portal, is hij geschrapt als evaluator, ed. Het ACOD beschouwt de verschuiving van de afgevaardigde als ene niet aangevraagde verplaatsing van een syndicaal afgevaardigde. Hier is dus Art 62 van toepassing. Ook werd het dienstwapen zonder de wet te respecteren ingetrokken. Ze hebben ook richtlijnen gevraagd aan DSJ die niet gevolgd zijn.
ACOD heeft reeds een rechtzetting gevraagd. Hier wordt geen gevolg aan gegeven door de korpschef.
Ze hebben hierover ook een vergadering gevraagd maar nooit een uitnodiging gekregen. De andere vakbonden waren wel aanwezig.
De overheid betreurt dat een individueel geval op het OCP dient te komen en dat het ACOD gegevens uit het medisch dossier van betrokkene gebruikt.
Het ACOD was wel degelijk uitgenodigd op de door hen aangevraagde vergadering. Twee van hun mensen hebben de uitnodiging ontvangen.
Inzake de intrekking van het dienstwapen heeft de arbeidsgeneesheer persoonlijk de burgemeester op vakantie opgebeld met de aandrang dringende maatregelen te nemen daar jet anders fout zou lopen in de zone.
De burgemeester biedt aan om een gesprek te houden met het ACOD inzake dit persoonlijk dossier.
Onze achterban heeft ons duidelijk te kennen gegeven dat zij niet bereid zijn deze aanzegging te volgen.
NSPV steunt aanzegging ook niet.
ACV gaat ook iet mee met deze aanzegging.
ACOD trekt haar aanzegging in.

2. OMB Diegem III (aanwerving)
We overlopen artikel per artikel deze tekst.
De teksten zijn opgemaakt in samenwerking met de betrokken diensten (arbeidsgeneeskunde, preventie).
We vragen hoe het zit met de werkgroep aanwerving die men op poten ging zetten. Wanneer gaat dit gebeuren? Volgens de overheid was deze werkgroep een vergadering waar de vakbonden vragen konden stellen. Dit is gebeurd en alle vakbonden waren aanwezig.
Voor ons was deze vergadering niet de werkgroep die gevraagd en afgesproken werd.
Het hoofd van de medische dienst wil toch al vragen de wijzigingen op medisch gebied reeds toe te passen anders riskeert men een blokkade van jaren.
We kunnen aan deze tekst ons akkoord geven indien de overheid zich engageert om alle wettelijke bepalingen die in deze materie bestaan na te leven.

De 1350 aanwervingen die voor dit jaar budgettair voorzien zijn, zullen op het einde van het jaar wellicht gehaald worden. We stellen de bijkomende vraag hoeveel van deze mensen uiteindelijk slaagt. Volgens de overheid is dit 90%.

3. OMB Diegem VI – bijlagen 15 en 16 UBPol
De tekst werd reeds voorgelegd. De aanpassingen die destijds besproken werden, zijn bijgevoegd. Ook zijn de teksten aangepast aan de nieuwe structuur van de federale politie.
We hebben reeds onze opmerkingen schriftelijk opgestuurd.
WPR Brabant tweetalig behalve Bertem. We stellen ons de vraag waarom VDNL wel en Bertem niet. De overheid gaat dit meenemen om daarna hun standpunt te bepalen.
We kunnen ons akkoord geven.

4. OMB Evaluatie
Dit OMB is de hernummering van de teksten van de Dino. Ook worden hier de standaardformulieren geformaliseerd. De syndicale organisaties vragen om in dit MB uitdrukkelijk de syndicale prerogatieven te vermelden (Art 14 en 15 van de syndicale wet). De overheid is bereid om na te gaan of ze ergens een richtlijn kunnen inschrijven inzake de syndicale bijstand.
Volgende vergadering zal er een aangepaste tekst voorgelegd worden.

5. Medische criteria
Het knelpunt was voornamelijk de lengte en het zicht.
Ook inzake de allergieën en de tatoeages hadden wij een probleem. We willen hier bijkomen-de info.
De overheid heeft inzake de grootte onderzoek gedaan om te zijn wat elders gangbaar is. Dr. Van Laethem geeft een overzicht van de cijfers. 3% van de politiemensen die aangeworven zijn verleden jaar zit onder de 1m 60. Hij is er bewust van dat mensen van 1m 52 niet alle functies kan uitoefenen binnen de politie maar is bereid om dit te nespreken voor welke functies welke lengtes in aanmerking komen.
Voor ons is de gemiddelde lengte van de Belgische bevolking de maatstaf.
De overheid stelt voor om geen minimale lengte in te schrijven.
We kunnen hier mee akkoord gaan op voorwaarde dat we het functionele parcours nog gaan bespreken.
Inzake het zicht werd het KB rijbewijs gehanteerd. De overheid zal de geformuleerde opmerkingen meenemen.
Inzake de tatoeages zijn wij akkoord dat het niet mag gaan over denigrerende tatoeages. Zolang de tatoo niet zichtbaar is, is er voor ons geen probleem.
De overheid zal de deonthologische commissie raadplegen.
Allergieën zullen niet zomaar meer geweigerd worden zoals vroeger. Vroeger gaf de test vaak een grote allergie aan terwijl de persoon er nooit last van had. Nu is er een andere benadering.
Volgende week zullen we een aangepaste tekst krijgen

6. Varia
Meesleping : we krijgen hier een tekst over de regelgeving. De regelgeving valt terug op het KB openbaar ambt. De overheid geeft een overzicht. Indien er naast de criteria anciënniteit en evaluatie er nog andere zijn (bv opleiding) speelt de meesleping niet. Een selectiecommissie wordt niet als bijkomend criterium beschouwd. Voor de politie is de meesleping enkel in drie gevallen mogelijk. Bevordering door toekenning van de loonschaal O7 of O8, de bevordering van een Calog-personeelslid van niveau A door overgang naar een hogere klasse en de valorisering van een brevet in het raam van Vesalius.
Inzake de aanstellingen dient de overheid zich nog bijkomend te bevragen.

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.