OCP 233 : 02 juli 2008

Dagorde :

1. Stakingsaanzegging, DGA:VDKP
2. Stakingsaanzegging, DSEF (autoslipschool).


1. Stakingsaanzegging: DGA/VDKP

Problematiek: Het diensthoofd (HCP Vancoillie) van desbetreffende dienst is bijna nooit aanwezig op het plaatselijke overlegcomité. Het diensthoofd weigert overleg te plegen met de sociale partners. Een nieuwe dienstplanning werd opgelegd door het diensthoofd zonder overleg te plegen.
Overheid: Een uitzonderlijk BOC is gepland voor 24/07/08 om deze problemen te verhelpen.
DGS is niet op de hoogte van deze problematiek. DIRCO heeft aan DGS geen problemen gemeld.
HCP Vancoillie: De besparingen op het budget binnen de dienst nopen hem ertoe om structurele ingrepen te doen in het dienstrooster. Wat betreft de bewaking te Brussel geldt er een afschaffing van één inspecteur met nacht en weekend dienst. Het diensthoofd verklaart dat het niet evident is aanwezig op elke BOC. Voor belangrijke punten zal hij er zijn maar niet voor onbenulligheden.
VSOA: HCP Vancoillie beslist dus wat “de belangrijke” punten zijn. Dit is onaanvaardbaar, en een totale minachting van het statuut en de regels. Het bijwonen van het BOC is een wettelijke verplichting.
Oplossing: DGS stelt dat de veraatwoordelijke van de diensten dienen aanwezig te zijn op de BOC. HCP Vancoillie zal aanwezig zijn op het BOC gepland voor 24/07/08
Stakingsaanzegging wordt ingetrokken.

2. Stakingsaanzegging: DSEF (autoslipschool te Berg).

Problematiek: De werkomstandigheden van het personeel en de leerlingen. De erbarmelijke staat van de gebouwen, meubilair en het wegdek, er zijn geen sanitaire voorzieningen en een volledig gebrek aan beveiliging.
Vakbonden: Wat met de Milieuvergunning en de illegale opslagplaats autobanden. Aan wie behoort het domein toe? De uitbaters, dus de overheid zelf moeten voorzien in deze milieuvergunning.
Overheid: Aan de regie der gebouwen werd een budget gevraagd en bekomen voor een bedrag van één miljoen euro voor de verbetering van de gebouwen. De autobanden zullen worden weggehaald. Wat betreft de milieuvergunning kan er geen klaar antwoordt worden gegeven.
Vakbonden: De vakorganisaties willen deze milieuvergunning zien. Het gaat hier duidelijk om de veiligheid van het aanwezige en verantwoordelijke personeel, deze kunnen hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld wat betreft milieu inbreuken. Zij stellen dat het gevaar voor de personeelsleden te groot is bij afwezigheid van water op de pistes. Prioritair moet er worden nagekeken of er wel een milieuvergunning is.
Overheid: De overheid zal zich inlichten omtrent deze problematiek en zal actie nemen om de dringende zaken laten uitvoeren. De milieuvergunning zal worden opgevraagd. Zonder water op de pistes zullen er geen lessen meer worden gegeven. De waterpompen zullen worden gerepareerd.
Oplossing: Een verslag zal worden opgesteld en overgemaakt. DGS zal contact opnemen met DIRCO om verdere inlichtingen te bekomen.
De stakingsaanzegging wordt opgeschort.

Varia:

Problematiek: Invorderingen van de telefoonvergoedingen van de personeelsleden van de dienst CGSU (voordien DSU). De telefoonvergoedingen voor deze personeelsleden werden onterecht uitbetaald en worden nu ingevorderd door SSGPI. De invorderingen gebeuren voor uitbetalingen sinds 01/01/2005 door SSGPI.
Maar er zou een akkoord zijn met de overheid om niet meer terug te vorderen sinds 01/03/2006.
De overheid gaat opzoekingen doen en een duidelijke stelling innemen. Zij gaat duidelijke informatie verschaffen betreffende deze regeling.

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.