OCP 230 : 09 juni 2008

Dagorde:
1. Stakingsaanzegging NSPV – federale politie – luchthaven Oostende (09.30 uur).
2. Stakingsaanzegging ACOD – PZ 5330 Charleroi (10.30 uur).
3. Stakingsaanzegging VSOA Politie – PZ 5341 Anderlecht/Vorst/Sint-Gillis (11.30 uur).
4. Diversen.


1. Stakingsaanzegging NSPV – Federale Politie – Luchthaven Oostende:

Een vertegenwoordiger van DGA is aanwezig als technicus.

De Voorzitter geeft het woord aan het NSPV dat de redenen aanhaalt voor deze stakingsaanzegging – bestaande essentieel uit het feit dat de personeelsleden van de luchthavenpolitie constant lastig gevallen worden door de personeelsleden van de privé firma die belast is met de veiligheid op de luchthaven – wetende dat de veiligheidsfirma niet voldoet aan de voorwaarden van de wet Tobback. Het VSOA Politie sluit zich graag aan alsook het ACOD. Het NSPV onderlijnt dat de situatie identiek is op Zaventem. Het ACV OD vervoegt de drie andere organisaties. De dreiging om geen grenscontroles meer uit te voeren wordt naar voor geschoven. Het VSOA Politie herinnert aan de rechten en plichten van de politieambtenaren volgens de WPA waarin de controlebevoegdheid van politiemensen door agenten van een privé firma (zonder enige politiebevoegdheid) niet opgenomen is. Talrijke voorbeelden van afwijkingen zie aberratie worden aangehaald (onderwerping aan metaaldetectoren bij elke doorgang, die natuurlijk talrijk zijn op een ganse dag; …).

De Voorzitter richt zich tot de vertegenwoordiger van DGA die een uiteenzetting geeft van alle initiatieven die tot doel hebben om bij de Minister van Mobiliteit een vrijstelling te bekomen voor de politieambtenaren (in uniform of in burger en hun voertuigen). Alles wat bekomen (zal) word(t)(en) zal van toepassing zijn op alle luchthavens. Volgens de vertegenwoordiger van DGA is het evident dat dit enkel geldig is voor de personeelsleden die actief zijn op de luchthavens.

Het VSOA Politie neemt het niet dat er onderhandeld dient te worden omtrent “vrijstellingen” voor de politieambtenaren waarvan de bevoegdheden duidelijk gedefinieerd zijn in de codes en wetten. Het NSPV kan niet akkoord gaan met het maken van onderscheid tussen de lokale personeelsleden en deze van andere eenheden (welke zouden verplicht worden om aan alle verplichtingen te voldoen zelfs al is hij in gezelschap van een lokaal personeelslid). Het VSOA Politie dreigt ermee, indien de overheid niets uit zijn hoed tovert, doorlopende controles te zullen uitlokken. Het NSPV is van oordeel dat zij haar stakingsaanzegging niet moet intrekken.

Stilte bij de ministeriële delegatie. De Voorzitter vraagt dan geduld op te brengen tot de Minister het fameuze document met de “vrijstellingen” voorlegt. Het NSPV herinnert eraan dat de stakingsaanzegging morgen afloopt en stelt een opschorting van 5 minuten voor om toe te laten het bewuste document voor te leggen.

Het VSOA Politie vraagt het standpunt van de juristen van de federale politie die, gezien de aangehaalde elementen, het standpunt van de vakbonden bevestigen. De politieambtenaren zijn niet onderworpen aan de diverse controleprocedures, voor zover zij duidelijk in hun hoedanigheid identificeerbaar zijn.

Na een opschorting van 5 minuten kondigt de Voorzitter een definitief standpunt aan tegen het einde van de vergadering.

2. Stakingsaanzegging ACOD – PZ Charleroi:

Burgemeester Viseur is aanwezig.

De Voorzitter geeft het woord aan het ACOD dat uitleg geeft omtrent de redenen van deze aanzegging (bestaande uit het gebrek aan uitvoering van de verbintenissen zowel lokaal als federaal maar in het bijzonder de constante aftakeling van de lokalen en het ontbreken van een structuurplan voor het aantal inplantingen; de staat van het wagenpark; het totale gebrek aan klein bureaumateriaal). Het ACOD stelt dat, bij gebrek aan duidelijke overeenkomst op korte termijn, de stakingsaanzegging behouden blijft. Het ACV OD bevestigt ten volle zijn toetreding (een recent alarmerend verslag van het CPBW toevoegend). De zaak optimaal terug opstarten in naleving van het welzijn van het personeel is voor het VSOA Politie de grootste zorg. Zo wordt er uitdrukkelijk gevraagd om samen met de vakbondsorganisaties een globaal infrastructuurplan op te stellen met alle actoren zoals wettelijk voorzien is in deze materie.

De Voorzitter geeft het woord aan de burgemeester. Deze verklaart dat de diagnose reeds enige tijd gesteld werd en geeft toe dat de situatie niet geëvolueerd is. Wat de lokale overheid betreft werd beslist om gebruik te maken van de mogelijkheid tot directe rekrutering (87 FTE). 250 personen hebben zich kandidaat gesteld. De 87 weerhouden personen zouden dan voor 6 jaar in de zone terecht komen buiten de normale mobiliteit (die 40 FTE zou moeten opleveren). Wat betreft het wagenpark beperkt het probleem zich niet tot het aantal voertuigen dat toegekend wordt aan de interventie. Hij heeft inderdaad het gevoel dat er een probleem is met de organisatie in deze zin dat er wel meer voertuigen op dezelfde parking staan waarvan de gewone bestuurders de sleutels bij zich houden omdat “de interventie brokken maakt”. Hij heeft gevraagd om dit probleem op te lossen. Anderzijds heeft hij een aanbesteding uitgeschreven voor leasing. Deze markt werd toegewezen en is momenteel in uitvoering. Op die basis verklaart hij dat het probleem wat betreft de voertuigen opgelost is rekening houdende met het feit dat het “bij zich houden van de sleutels” ook zal opgelost worden (het VSOA Politie gaat akkoord voor zover dat men in dezelfde zin rekening houdt met de “functievoertuigen” of daarmee gelijkgesteld). Het probleem van het klein materieel is eveneens opgelost is die mate dat wat geduld gevraagd wordt zodat de bestellingen uitgevoerd kunnen worden. Wat betreft de infrastructuur geeft hij een historiek waaruit blijkt dat hij wacht op 14 miljoen € uit een enveloppe van 50 om nieuwe aanbestedingen uit te schrijven. Wat dit specifiek punt betreft vraagt hij wat geduld te hebben omdat infrastructuur tijd vergt. Wat betreft de vestigingen is hij voorstander van 6 commissariaten en 14 contactpunten. Dit debat is momenteel aan de gang en zal binnenkort ( eind juni) beëindigd worden. Het onmiddellijke gevolg van deze beslissing zal zijn dat een infrastructuurplan met verbeteringen, herstellingen, heropbouw en bouw zal ingediend worden. De nodige kredieten werden reeds vrijgemaakt en hij verbindt er zich toe om de syndicale organisaties bij de werkzaamheden te betrekken.

Het VSOA Politie herhaalt haar dwingende vraag (zie hierboven). Deze betrokkenheid, die door de wet voorgeschreven is wordt door de burgemeester beschouwd als een pluspunt en hij overweegt geen infrastructurele wijzigingen/constructies zonder maximaal partnerschap. Het NSPV vreest dat 2008 een verloren jaar zal zijn op het gebied van infrastructurele initiatieven gezien de lange wettelijke termijnen van openbare aanbestedingen. De burgemeester wenst ons hierin ook gerust te stellen aangezien sommige aanbestedingen, zoals bvb. het asbestvrij maken van het commissariaat van Jumet, reeds uitgeschreven werden.

Het ACOD beklaagt zich over het feit dat zij thans enkel horen wat zij reeds enkele maanden geleden te horen kregen en dat zij dus, ingevolge de inertie, in actie zullen treden. Grote onenigheid bij de burgemeester, die, alhoewel hij erkent dat zij (ACOD) hun verantwoordelijkheden nemen door het indienen van een stakingsaanzegging, niet toegeeft dat zij nu beweren dat hij niets doet omdat zij (het ACOD) alle ontsporingen in het verleden hebben toegestaan. H daagt hen uit sneller te handelen dan hij. Kwade reactie bij het ACOD dat aankondigt dat zij acties zullen ondernemen in andere diensten. Het ACV OD steunt de stakingsaanzegging van het ACOD.

De Voorzitter vraagt de mening van de betrokken organisatie (het ACOD, dat de stakingsaanzegging behoudt) en vervolgens van de anderen:
• ACV OD: steunt de aanzegging;
• SNPS: neemt acte maar is gegeneerd door te vernemen (via de positie van het ACOD hierboven) dat er acties voorbereid worden in andere diensten. Gaat het hier niet over de Politie?;
• VSOA Politie: neemt totaal afstand van de positie zoals uiteengezet door het ACOD.

3. Stakingsaanzegging VSOA Politie – PZ ZUID:

De voorzitter van het Politiecollege van de zone en de zonechef zijn aanwezig.

De Voorzitter geeft het woord aan het VSOA Politie dat uitleg geeft omtrent de redenen van de stakingsaanzegging. Er wordt gesteld dat hetgeen er sedert enkele maanden gebeurt in deze zone evidente gevolgen heeft op de psychosociale last van het personeel. Het VSOA Politie stelt vast dat de politieke overheid deze last, die stilaan ondraaglijk wordt, niet wenst te verlichten. Het VSOA Politie doet een uiteenzetting van de verschillende oorzaken van de psychosociale last. Zo vertoont het operationeel kader een tekort van 10% ten opzichte van de functionele en KUL normen die wat hen betreft, geen rekening gehouden heeft met de particulariteiten zoals de ordehandhaving. Het aantal interventies ging de hoogte in met 300% in vijf jaar. Er bestaat dus duidelijk een paradox. De buitensporige mediatisatie van de laatste tijd verbetert het klimaat niet door de schande op de personeelsleden en het politiekorps van de zone te slingeren. De instelling van een “onderzoekscommissie” (WG ?) in de schoot van het Politiecollege is niet bevorderlijk voor een goed klimaat. Het VSOA Politie betwijfelt de realiteit van de interesse van de politieke overheid wat betreft een goede werking van de zone: vb. er wordt geen enkele, nochtans wettelijke, maatregel genomen in verband met het welzijn op het werk. Vergeten wij ook de houding van het Parket niet als het gaat om de verbetering van het klimaat. Tenslotte vraagt het VSOA Politie op korte termijn een risicoanalyse (verplicht) met een externe stressenquête (indien nodig) en in fine de oprichting van een werkgroep in de schoot van het lokale BOC (die bij hoogdringendheid bijeen geroepen moet worden) betreffende de gestelde problemen en de concretisering van de voorgestelde oplossingen. Het NSPV neem akte maar wenst verder te gaan en legt de nadruk op artikel 44 dat aan de korpschef de bevoegdheid geeft over de dagelijkse leiding van de zone.

De Voorzitter geeft het woord aan de Voorzitster van het Politiecollege die verklaart dat zij instemt met onze negatieve beschouwingen wat betreft de normen. Zij verklaart dat drie gemeenten onder spanning staan maar dat de vraag gesteld werd aan de voogdijoverheid om de normen te mogen overschrijden (zelfs de minima). Wat betreft de interventie maakt zij melding van het verslag van het Comité P dat het goed geleverde werk onderstreept. Maar dit is reeds een jaar oud en wat vandaag? De mini hervorming die ter sprake is gekomen tijdens een BOC en waarvan de behandeling uitgesteld werd, maakt het voorwerp uit van een politiek engagement. Dit zal echter geen 30 FTE opleveren en zal de KUL norm niet veranderen.

Het VSOA Politie betreurt dat de externe elementen (hierboven aangehaald) er slechts toe bijdragen om haar vragen te herhalen.

Mevr. De Galant verbindt er zich toe een werkgroep in het BOC bij hoogdringendheid op te richten (donderdag 12/06 PM en/of dinsdag 17/06 PM) opdat de vruchten van het debat kunnen gerapporteerd worden aan het Politiecollege dat plaats vindt op 18/06. Terloops verduidelijkt zij de context van de vergadering van het uitzonderlijk Politiecollege die in een zekere pers ter sprake gekomen is. Het indienen van de motie was totaal onverwacht en ze werd ook geweigerd. De groepsverantwoordelijken die het College vormen hebben echter gevraagd om betrokken te worden bij alles wat in de toekomst zal gebeuren in verband met de laatste ontwikkelingen. Dit is het precieze (en beperkte) kader van deze “WG”. Zij bevestigt dat in het kader van de normen initiatieven zullen genomen worden door het College bij de Minister van Binnenlandse Zaken.

De Voorzitter vraagt de mening van betrokken organisatie (het VSOA Politie), die de stakingsaanzegging aanhoudt in afwachting van meer duidelijkheid, en daarna van de anderen:
• ACOD: aanwezigheid op de tweede datum;
• ACV OD: aanwezigheid op de twee data;
• NSPV: aanwezigheid op de twee data.

4. Vervolg van het debat over de stakingsaanzegging van het NSPV – federale politie – Luchthaven Oostende

De Voorzitter kondigt aan dat, in tegenstelling van wat eerder gezegd werd, er zal moeten gewacht worden op het Intercabinet van deze namiddag. Hij zal de elementen mededelen bij het buiten komen woensdag. Het NSPV gaat akkoord doch dreigt.

5. Diversen

Op interpellatie: de lijst met aanstellingen die het voorwerp uitmaken van fameuze “bijkomende aanstellingen” en die twee maanden geleden heronderhandeld werd, zal verspreid worden voor de verschijning van het KB. Tenminste wat betreft de twee eerste categorieën die in feite niet betrokken waren bij de heronderhandeling en waarvan de betrokkenen persoonlijk verwittigd werden.

Volgende vergadering: 11 juni

Afvaardiging VSOA Politie: Schonkeren, Ysebaert en Gilles; techniekers: Platteeuw, Bourguignon, Pierre.
Redactie:
Vincent GILLES
Verantwoordelijk leider
Vertaling: Marc Tielemans

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.