OCP 229 : 28 mei 2008

Dagorde van het onderhandelingscomité 229 :

1. Stakingsaanzegging – NSPV – PZ TIENEN-HOEGAARDEN
2. OMB Evaluatie
3. OMB DIEGEM VI – Bijlage 15 en 16 UBPol
4. Statutaire nota – Maatregelen aarbeidstijd CALog Brussel
5. Profiel CGI
6. Medische selectiecriteria (vervolg OCP 227 – 23 april 2008)
7. Tweetaligheid – Duitstalige zones – NSPV
8. Vesalius Wet – OGP hoedanigheid – VSOA
9. Ministeriële omzendbrief uitrusting
10. Verkeersparka
11. Eisenbundel.


Mr HELLINCKX opent de vergadering

1. Stakingsaanzegging – NSPV – PZ TIENEN-HOEGAARDEN
Vakbonden: De overheid negeert het statuut en er wordt niet naar de sociale partners geluisterd. Op de plaatselijke BOC worden er geen oplossingen gevonden.
Overheid: Aanwezigheid van de zonechef en de voorzitter van de politieraad, de burgemeester van Tienen.
–  Installatie van een “fleetlogger” in de krachtige interventievoertuigen ter veiligheid van het personeel.
–  Verlofproblematiek: het inzetten van personeel tijdens oudejaarsnacht. Het toegekende verlof aan personeel wordt door de korpschef ingetrokken.
–  Het uitbetalen van het gepresteerde uren. ART 44 WGP – “arrest van de raad van state” wat betreft art 44 WGP. Dit arrest stelt: Maatregelen kunnen door de korpschef worden genomen om de goede werking van het korps te herstellen. Interpretatie van art 44: ordemaatregel mag, maar met behoud van alle rechten van de verdediging.
–  Max 25 overuren mogen er worden gepresteerd door de personeelsleden (interne nota). Gepresteerde prestaties moeten worden betaald. De overheid vraagt een rechtvaardiging wat betreft de prestaties van overuren. De vakbonden stellen: Maximaal mogen er 15uren worden overgedragen en dit op vraag van het personeelslid.
Resultaat: Toegeving van de overheid: De gepresteerde uren zullen worden uitbetaald.
De stakingsaanzegging wordt ingetrokken.

2. Tweetaligheid – Duitstalige zones – NSPV ;
Vakbonden: Vergoedingen voor de tweetalige – Duitstalige collega’s.
Een Wijziging van PJPol art.33bis wat betreft de toekenning van de tweetaligheid aan 100% (nu 25%) voor leden van het Calog personeel en het operationeel personeel voor de Duitstalige collega’s wordt naar voor geschoven. Deze personeelsleden zouden wel moeten voldoen aan de wettelijke regelgeving wat betreft hun talenkennis. Een aanpassing van de DINO bijlage 15 en 16 is nodig. Dit zou budgettair moeten moegelijk zijn. De impact zou miniem zijn.
Overheid: Het veranderen van het statuut is zeer delicaat. De overheid gaat de discussie aangaan met het openbaar ambt wat betreft de taalproblematiek. De controlecommissies moeten worden geraadpleegd.
Resultaat: De overheid wil deze specifieke problematiek aankaarten bij het openbaar ambt, een kopij van het voorstel zal worden overgemaakt aan de vakorganisaties.

3.  OMB DIEGEM VI – Bijlage 15 en 16 UBPol
De toekenning van “nuttige” talen voor de verschillende personeelscategorieën. Binnen de CIC’s moeten de “dispatchers” op dezelfde voet geplaatst worden als de “calltackers”. De functiebeschrijving voor de “dispatchers” is “calltacker-dispatcher”. Er is tevens een probleem m.b.t. tweetalig personeel tewerkgesteld in gerechtelijke arrondissementen binnen hetwelk zich faciliteiten gemeenten situeren en in die gemeenten onderzoeken verrichten in de andere taal en daarvoor zelfs niet de meertaligheid ontvangen.
De overheid vraagt alle problemen en elementen die de vakbonden nog menen te moeten aankaarten wat betreft deze problematiek over te maken, om deze te kunnen raadplegen.

4. Medische selectiecriteria (vervolg OCP 227 – 23 april 2008)
Vakbonden: Dit dossier, rekrutering en selectie, moet grondig worden overlegd. Een aparte behandeling van dit punt is nodig. Het VSOA vraagt een duidelijke uitleg wat betreft deze problematiek en het oprichten van een werkgroep.
Overheid: Een werkgroep zal worden opgericht.

Eisenbundel
Planning voorgesteld door de overheid:
19/06/08:
1. Alle verantwoordelijke ministers of hun afgevaardigden zullen aanwezig zijn op deze datum.
2. Diegem 1 en 3 (boni santé) zullen besproken worden.
3. De overheid zal dan ook meedelen over welke andere punten van het eisenbundel er kan worden onderhandeld.
25/06/08:
26/06/08:
27/06/08:

De vakorganisaties willen een directe uitvoering van de Boni-santé, zonder verder onderhandelen. De vakorganisaties willen de onderhandelingen onmiddellijk starten wat betreft het eisenbundel.
De vakorganisaties eisen ook een andere planning wat betreft de onderhandelingen. Namelijk:

04/06/08:
11/06/08:
12/06/08:
13/06/08:

De onderhandelingen zullen starten op 11/06/08 – er zal dan een standpunt van de regering bekend gemaakt worden, sneller wil de overheid niet gaan. De wettelijke 30 dagen voor de onderhandelingen zullen dus aanvangen op 11/06/08. (planning) Namelijk:

· 11/06/08:
· 19/06/08:
· 20/06/08:

De onderhandelingen worden gestaakt door het gemeenschappelijk vakbondsfront, een standpunt zal op latere datum worden ingenomen door de vakorganisaties.
Het vertrouwen overheid – vakorganisaties is geschaad.
Alle syndicaten uitgezonderd het ACOD verlaten de onderhandelingstafel.

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.