OCP 224 : 27 februari 2008

Dagorde van het onderhandelingscomité 224 :

1. Stakingsaanzegging VSOA : PZ 5332 Anderlues/Binche
(9u30)

2. Stakingsaanzegging VSOA/NSPV : PZ 5359 Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver (BODUKAP)
(10u30)


1. Stakingsaanzegging : Binche – Anderlues

De korpschef vertegenwoordigd de politieke overheid en is gemandateerd. (VSOA – Politie vraagt te notuleren dat het hier om een onderhandeling gaat.)
Preventiedienst zone: De aanstelling als preventieadviseur van de dochter van de zone chef, is problematisch te noemen. Geen afbreuk doende aan de capaciteiten van dit personeelslid.
Overheid: wat betreft de gebouwen deze zijn een erfenis van de “oude Rijkswacht”. Er werd door de zone een alternatieve financiering gevraagd aan de politieke overheden. De zone erkent het probleem.
Het VSOA vraagt een oplossing voor de problemen binnen de zone en klaagt opnieuw de werking binnen de zone aan. Het akkoord van het preventiecomité is nodig voor de in plaatsstelling van de preventieadviseur, dit werd niet bekomen. Het VSOA – Politie vraagt de zone om zich te schikken naar de wet.
Functionering van het plaatselijke BOC (CCB): Het niet respecteren van de wet op de arbeidstijd. Het VSOA – Politie klaagt dat 95% van het personeel niet genoeg rust geniet, namelijk dat er wordt afgeweken van de arbeidstijd wat betreft de rustpauzes. VSOA – Politie vraagt een lokale BOC om dit probleem op te lossen. Deze moeten minimaal 4 maal per jaar plaatsvinden; dit alles moet geregeld worden via een RIO.
Deontologische code: het VSOA klaagt aan dat de zonechef art. 10, 11 en volgende van de deontologische code niet respecteert en zal waarschijnlijk moeten teruggrijpen naar juridische middelen.
Een BOC zal plaats vinden op 20 maart
De stakingsaanzegging blijft uiteraard behouden.

2. Stakingsaanzegging BODUKAP

Aanwezig: gemandateerd burgemeester Sint-Katelijne-Waver en zijn korpschef.
Problematiek: “beleid van de korpschef”
1. Bijzondere rekenplichtige: correct uitbetalen van de lonen, namelijk het tijdig uitbetalen van de lonen. Overheid: problemen zouden geregeld zijn. De rekenplichtige zal in het vervolg de wet naleven.

2. Art 52: Het toekennen van de wettelijke regeling “rechtshulp” aan alle collega’s die er recht op hebben. Namelijk aan alle collega’s die betrokken zijn in een voorval. Overheid: slechts één collega deed beroep op artikel 52. Bij morele schadevergoeding kan de overheid deze rechtshulp weigeren maar de overheid moet de collega horen. De overheid zal eerst het personeelslid horen vooraf deze rechtshulp toe te kennen. VSOA – Politie: Om de objectiviteit te behouden moeten alle personeelsleden rechtshulp bekomen. Overheid: Er zijn interne maatregelen genomen tegenover het betrokken personeelslid. Syndicaten: Er moet dringend een besluit genomen worden wat betreft de rechtsbijstand van de betrokken personeelsleden. Overheid: volgende week zal men de personeelsleden horen. Vraag van rechtshulp van de berokken officier aan de zone: de betrokken officier was niet in dienst, de tussenkomende collega’s wel.

3. Lokale BOC: – Aankoop van sportkledij zonder logo wordt toegekend. Overheid: de administratie heeft niet goed gewerkt, deze aankoop houdt een beperking in, betrokken diensthef heeft een dossier ingediend. Dit dossier wordt onderzocht. – Kogelwerende vesten, de aankoop van 18 vesten wordt overeengekomen. Uiteindelijk worden er 13 individuele kogelwerende vesten aangekocht. Overheid: eerste maten worden genomen, iedere medewerker interventie zal een “second chance” vest krijgen. – Griepvaccin, via de medische dienst van de federale politie en niet lokaal. Overheid: iedereen die een vaccin wenste heeft deze gekregen. – Het openen van een derden rekening om de persoonlijke gegevens van de personeelsleden af te schermen. Overheid: op te volgen met de rekenplichtige. Timing: volgende politieraad mei – juni. Syndicaten: er moet een timeframe gegeven worden wat betreft deze punten.

4. Welzijn op het werk – welzijnsbeleid: – Onthaal van de nieuwe werknemers. – De reiniging van de gebouwen (vooral bij interventies). Eenmaal daags zou het sanitair moeten worden gereinigd.

5. De functie van de betrokken commissaris, namelijk HRM. Er heerst een gevoel van onbehagen bij de personeelsleden van deze zone wat betreft deze overste (commissaris). Zou het niet beter zijn dit personeelslid te verplaatsten? Overheid: een ordemaatregel werd aan betrokkene betekend. Na uitspraak zal het politiecollege een beslissing nemen wat betreft dit personeelslid.

6. Aanslepende punten op de lokale BOC: dit sinds jaren…verschillende punten worden aangehaald.

7. Algemeen beleid van de bestuurlijke overheid: De communicatie van de overheid naar het personeelsbeleid moet beter. Het personeel is ingelicht door de media, en niet door de betrokken overheden. De overheid moet het syndicaal statuut naleven.

De overheden trekken zich terug om zich te beraden over de eisen.
Zij delen hun beslissingen mee.
De syndicale organisaties behouden de stakingsaanzegging. We beschouwen de onderhandelingen niet als ten einde, dit in afwachting van de nakende politieraad. De vakorganisaties willen een duidelijk protocol en beloven geen acties te ondernemen binnen deze termijn.

3. Info van de overheid: vergaderingen.

· OCP bespreking eisenbundel: vrijdag 14 maart om 09.30 uur
· HOC weging niveau A: vrijdag 11 april om 09.30uur

4.Varia

1. Volgen van Cursussen SPC door sommige personeelsleden. Deze bekomen dan een attest. Problematiek: tijdens de mobiliteitscyclus worden deze niet aangenomen, dit omdat ze geen brevet hebben. Dit is een materie om te onderhandelen. De overheid zal een voorstel doen.

2. Mobiliteitscycli: Instroom – uitstroom van de personeelsleden van de federale politie. Voor de eerste cyclus is de federale politie ”voorzichtig”. De prioritaire functies zullen bepaald worden.

3. Staatslogement: verkoop van de leegstaande staatslogementen maakt budgetten vrij. Overheid: De regering wil “prioritair” leegstaande logementen verkopen.

4. Kunnen de agenten wijkwerking doen? Standpunt van de overheid: alleen inspecteurs kunnen aan wijkwerking doen. De wijkagent is dus een gespecialiseerde functie.

Delegatie VSOA : Schonkeren, Ysebaert, Harmegnies, Vanisterbeek – Techniekers : Serwas, Boulanger, Vermeylen, Van de Sande, Aerts, Leys , .

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.