OCP 208 : 28 februari 2007

1. Begunstigden immigratietoelage – overbrengingsopdrachten
2. OMB varend personeel
3. OKB Toelagen bepaalde leden van het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse
4. OKB Calog directeurs DGS


Dhr Duchatelt opent de vergadering. Dhr Koekelberg zal de vergadering later vervoegen.
1. Begunstigden immigratietoelage – overbrengingsopdrachten
Dit is de verderzetting van verleden week. De overheid heef dit onderzocht.
Ze is bereid om vanaf 01 maart 2007 de draagwijdte van deze bepaling uit te bereiden naar elke overbrenging waar een bevelschrift gegeven is door de Dienst Vreemdelingenzaken de uitgewezene over te brengen naar een vervoermiddel dat rechtstreeks naar het buitenland gaat. De overbrenging naar een gesloten instelling valt hier niet onder.
De overheid zal hierover een formele tekst maken. Deze maatregel zal niet retroactief werken.
We gaan de tekst afwachten.

2. OMB varend personeel
De regelgeving van voor de hervorming is opgeheven. Er zijn nu twee overgangsbepalingen die de situatie regelen.
Deze nieuwe tekst is geënt op de oude tekst.
We hebben hier geen problemen mee.
We willen van de gelegenheid gebruik maken om binnen de luchtsteun een ander probleem aan te kaarten. Kandidaten voor de luchtsteun die niet slagen in hun opleiding zijn hun plaats kwijt in hun oorspronkelijke eenheid. Ze gaan naar de DAR. Als men weet dat slechts 25% slaagt, is het niet verwonderlijk dat men geen kandidaten meer vindt. Hier dient iets te gebeuren.
Volgens de overheid is er een oplossing voorhanden door degene die niet slaagt terug te herplaatsen naar zijn oorspronkelijke eenheid. In de Federale is dit geen probleem maar in de Lokale is dit anders.
De overheid is bereid om op korte termijn hierover een werkgroep op te richten om de problematiek luchtsteun te bepreken.

3. OKB Toelagen bepaalde leden van het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse
We vragen ons af waar deze bedragen op geënt zijn.
Het referentiepunt dat gebruikt is, is deze van Advocaat Generaal van het Arbitragehof.
We gaan hiermee akkoord maar zullen dit in de toekomst gebruiken als we spreken over de vergoeding van andere functies.
De andere vakbonden gaan akkoord behalve SPV die niet akkoord kunnen gaan wegens problemen representativiteit voor dit orgaan.

4. OKB Calog directeurs DGS
De bedoeling is om de plaats van directeurs DGS ook open te kunnen stellen voor de leden van het
Calog niveau A (minstens klasse A2).
De vakbonden gaan akkoord.

5. Allerlei
Het KB inzake de luchtvaartpolitie werd niet behandeld in het parlement maar zal het voorwerp uitmaken van een apart wetsvoorstel of ontwerp. Het is niet de bedoeling van de overheid om op de lange baan te schuiven.
Het probleem wordt aangekaart inzake de VDNL indien er hier een recherchedienst is of niet. Dit is reeds lang een discussiepunt. Er zijn mensen naar de verkorte opleiding gestuurd dus we nemen aan dat het gaat om een recherchedienst.
De overheid is hier niet mee akkoord.
Degene die het brevet BOB hebben, is er geen probleem.
Degene die geen brevet BOB hebben en toch de verkorte opleiding gevolgd hebben, krijgen geen brevet.
Het NSPV verklaart actie gaan te voeren indien de teksten van het ziektecontingent niet binnen de maand op het OCP liggen. Wij steunen het NSPV volledig en zullen de acties ondersteunen.
Indien er 40 dagen voor de verkiezingen geen verschenen tekst is, gaan we tot actie over.

Een lid van ons heeft een schrijven gekregen dat ze hem geen vervangend logement kunnen aanbieden buiten zijn gerechtelijk arrondissement. In de programmawet staat de beschikking dat hij een toegewezen krijgt in zijn arrondissement van werkplaats of woonplaats. Dit is volgens ons een beschermingsmaatregel die toen genomen is om te voorkomen dat een lid naar de andere kant van het land gestuurd wordt.
Volgens ons sluit deze beschikking niet uit dat het lid deze beschermingsmaatregel kan laten varen en vrijwillig naar een ander arrondissement gaan. De overheid gaat dit regelen.
We vragen de overheid een onderzoek te doen naar de munitie type hollow point. Hier blijken veel incidenten mee te gebeuren. De overheid gaat dit onderzoeken.
Blijkbaar bestaat er een probleem bij het invoeren van verhoren in ISLP. De overheid gaat dit nagaan.

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.