OCP 207 : 14 februari 2007

1. Stakingsaanzegging VSOA -DGJ
2. Stakingsaanzegging Sypol – PZ Charleroi
3. Begunstigden immigratietoelage – overbrenginsopdrachten
4. SPC – brigadecommandanten
5. OKB Mandaten + lexicon


Dhr Duchatelet opent de vergadering. Dhr Koekelberg zal de vergadering later vervoegen.
Wij leggen ter zitting een stakingsaanzegging neer voor de WPR Limburg.
1. Stakingsaanzegging VSOA -DGJ
Deze stakingsaanzegging werd door ons ingediend en handelt over het niet naleven van het statuut inzake de rusten en inzake de voorlopige schorsingen.
Inzake de voorlopige schorsingen antwoordt DGJ dat hij de meest zachte manier heeft gebruikt om enkele personeelsleden die een strafdossier hadden te sanctioneren. Hij verkoos deze optie boven een ambtsontheffing.
We maken hieruit op dat de procedures niet gerespecteerd werden maar dat DGJ dit met goede bedoelingen zou gedaan hebben. We stellen dan wel vast dat de rechten van de verdediging hier geschonden worden. Men zet geen mensen zes weken thuis zonder dat ze zich kunnen verdedigen. We vragen de vertegenwoordiger van de overheid ervoor te zorgen dat dit niet meer kan gebeuren.
De overheid stelt dit in een breder kader. Volgens haar dienen we om deze zaken in de toekomst te vermijden dringend werk te maken ven gesprekken inzake de interne ordemaatregelen.
We nemen akte van de engagementen van de overheid en trekken onze aanzegging in.

2. Stakingsaanzegging Sypol – PZ Charleroi
We stellen ons hierbij toch een algemene vraag. Een erkende niet representatieve organisatie kan een stakingsaanzegging indienen maar kan niet aanwezig zijn op het OCP. We zien hier een grote tegenstelling. We vragen hier duidelijkheid van de Minister. Wij zien het zo dat wanneer een vakbond geen recht heeft om te onderhandelen ook geen stakingsaanzegging kan indienen.
Inzake de aanzegging van Charleroi nemen de vakbonden akte van deze aanzegging.
Inzake onze voorgaande opmerking vraagt de overheid welke het standpunt is van de andere vakbonden.
Het ACOD neemt geen standpunt in en wil hierover eerst intern debatteren.
Het NSPV is zich ervan bewust dat er ergens een probleem is in de wetgeving. Voor het NSPV dient het recht op het indienen van een stakingsaanzegging ook weg te vallen.
Het ACV wil dit eerst intern bespreken maar vraagt de overheid de zones duidelijk op de hoogte te brengen dat Sypol geen recht heeft om op het BOC aanwezig te zijn.

3. Begunstigden immigratietoelage – overbrengingsopdrachten
Dit punt werd door ons gevraagd om in te schrijven op de dagorde.
De mammoet voorziet in de forfaitaire toelage voor bepaalde personeelsleden die belast zijn met de uitvoering van bepaalde opdrachten in het raam van de uitvering van het Federale Immigratiebeleid.
Nu bestaat er een interpretatie van DPS waar we niet mee akkoord kunnen gaan.
We vinden dat iemand die in contact komt met een uitgewezene en die hier een zekere tijd voor moet zorgen, ook recht heeft op deze toelage en niet enkel degene die hem op het vliegtuig moet zetten en die er misschien slechts vijf minuten bij betrokken is.
De overheid legt de idee van deze toelage uit. Het is volgens de overheid slechts bij het zien van het vliegtuig dat de problemen beginnen.
Het NSPV is akkoord met ons. Ook de mensen die de persoon naar de luchthaven overbrengen zijn bezig met een uitwijzing.
De overheid gaat dit terugkoppelen naar de regering en kijken wat haar interpretatie van deze premie is.

4. SPC – brigadecommandanten
Dit punt werd door het NSPV ingediend.
De toenmalige postoversten hadden de graad van opperwachtmeester of de graad van eerste opperwachtmeester. Bij de hervorming werden ze niet gelijkgesteld met de toenmalige brigadecommandanten en desgevallend ook niet benoemd tot officier. Vanaf 2001 werd er besloten dat dit plaatsen zijn van officieren maar daar deze mensen dit goed deden, mochten ze blijven Nu worden deze plaatsen opengesteld voor officieren. Ze mogen mee postuleren en zullen bij het verkrijgen van een plaats via de Vesalius benoemd kunnen worden. Nu hebben ze te horen gekregen dat ze allemaal niet aan de bak gaan komen.
Ook wil het NSPV dat het verleden geregeld wordt.
Ze vragen aan de Minister wat hij nu van plan is.
Wij sluiten ons hierbij aan.
De overheid verwijst naar het protocol 132 waar dit reeds aan bod kwam en de vakbonden akkoord waren met de vooropgestelde oplossing.
We vragen een benoeming op de stoel.
De overheid stelt voor de plaatsen open te stellen voor degene die hun stoel willen laten open stellen. Volgens de overheid benoemen ze altijd degene die reeds op de plaats zit en voldoet.
De overheid is bereid niet alle plaatsen open te stellen maar enkel voor degene die willen.
Voor het verleden wil de overheid zich engageren voor de personen die hun plaats openstellen retroactief de toelage hogere functies toe te kennen vanaf de datum van publicatie van Vesalius (juli 2005).
Degene die de plaats dan niet krijgt, krijgt dan niks. Dit vinden wij niet juist. Na een discussie geeft de overheid ons hierin gelijk.
Voor het einde van de maand dienen deze mensen te beslissen.
VSOA : OK
NSPV: OK
ACV: OK
ACOD: OK

5. OKB Mandaten + lexicon
Dit hoofdstuk uit de Mammoet wordt herschre-ven.
Er zijn hiervoor enkele redenen. DPS geeft een overzicht. Het gaat in hoofdzaak over stukken uit het hoofdstuk VII van de Mammoet.
Het KB van de inspectie zal aangepast worden naar voorstel van de vakbonden
Voor ons is dit punt geen probleem. We gaan akkoord.

6. Allerlei
Bij de wegpolitie wordt er een quota opgelegd inzake het aantal onmiddellijke inningen voor niet dragen van de veiligheidsgordel die de personeelsleden dienen te maken alvorens terug binnen te komen. We vragen of dit wettelijk is? De overheid meldt dat opleggen van quota niet wettelijk is.
Men zou de F081 met terugwerkende kracht kunnen aanvragen. Nu stelt zich bij sommige personeelsleden het probleem dat men voor sommige dagen reeds één heeft binnengebracht. Nu hebben ze SSGPI een overzicht gevraagd van wat ze ingediend hebben om dubbele betaling te voorkomen. SSGPI heeft dit geweigerd wegens te veel werk. SSDGPI zal de nodige info bezorgen. We gaan hen een mail sturen.

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.