OCP 206 : 31 januari 2007

1. Aanbod gecertificeerde opleidingen Calog
2. OKB delegaties / administratieve vereenvoudiging
3. OKB betreffende de kwaliteitsstandaarden, de pedagogische en omkaderingsnormen van de politiescholen en het college van de directeurs van de politiescholen
4. Legitimatiekaarten
5. Berekening ziektecontingent – vraag VSOA


Dhr Koekelberg opent de vergadering.
1. Aanbod gecertificeerde opleidingen Calog
Het ACOD heeft vragen bij het systeem van validatie. Men spreekt van de regel “met vrucht gevolgd hebben”. Wat betekent dit? Ook drie maanden na de opleiding kan niet? Wel dadelijk na de opleiding.
Volgens de overheid kan dit op verschillende manieren gebeuren. Dit kan ene schriftelijke test zijn maar evengoed kan dit een praktische proef zijn. Voor de niveaus D zal er geen schriftelijke proef zijn. Deze proef zou aansluitend na de opleiding gebeuren. De overheid is bereid de termijn voor de niveaus B, C en D vast te leggen op maximum twee maanden.Het woord examen zal overal vervangen worden door het woord test.
Er zal een analyse van het systeem komen in 2009.
Alles zal opgenomen worden in een omzendbrief.
De vakbonden gaan akkoord. Enkel ACV gaat niet akkoord.

2. OKB delegaties / administratieve vereenvoudiging
Dit punt is de verderzetting van de onderhandeling van verleden week.
De overheid engageert zich in het protocol een wijzigend besluit te nemen inzake het Art 7 over het ontslag. Het gaat over het al dan niet toekennen van het ontslag. Dit is hier niet duidelijk.
We blijven ook een fundamenteel probleem hebben met de toekenning van de loonschaal. Het kan niet dat dezelfde persoon eindverantwoordelijke is.
De overheid stelt voor om enkel de positieve evaluaties te delegeren.
Indien deze twee aanpassingen er komen kunnen we akkoord gaan met deze tekst.
De vakbonden gaan akkoord.

3. OKB betreffende de kwaliteitsstandaarden, de pedagogische en omkaderingsnormen van de politiescholen en het college van de directeurs van de politiescholen
Dit is de verderzetting van het punt van verleden week. De vakbonden hadden gevraagd betrokken te zijn bij de werking van de scholen. De overheid stelt nu voor deze discussie uit te stellen en te voeren tijdens de onderhandelingen over de nieuwe overlegstructuren. Men zou eventueel naar een speciaal BOC kunnen evolueren.
De leerlingenraad stelt ons nog problemen. Voor ons zijn het de vakbonden die de leerlingen vertegenwoordigen.
Wij kunnen moeilijk akkoord gaan met deze tekst daar wij uitgaan van één en dezelfde school gedeconcentreerd in de provincies met dezelfde opleidingen, dezelfde examen kortom een uniforme regeling voor iedereen.
Ook de rol van de vakbonden hierin is zeer on-duidelijk. Ook een enig eindexamen ontbreekt.
Voor ons is dit het KB van de gemiste kansen. Niet alle directeurs van de scholen dragen de volledige tekst 100%.
We gaan niet akkoord met dit OKB.
ACOD: is akkoord met de tekst.
ACV: akkoord.
NSPV : akkoord

4. Legitimatiekaarten
We vragen nieuw kaarten voor de agenten van politie daar ze van naam veranderd zijn en ook andere bevoegdheden gekregen hebben.
Ook voor het Calog vragen we voor de mensen die politioneel bezig zijn een identificatiebewijs. Het gaat dus over de mensen die bv werken bij slachtofferbejegening.
De overheid meldt dat dit voor de agenten van politie geen probleem is en dat dit gedaan wordt.
Voor de mensen van het Calog zal er in 2007 een ontwerp komen.

5. Berekening ziektecontingent – vraag VSOA
Er zijn nog vele mensen die hun ziektecontingent niet kennen. Het probleem stelt zich vooral bij de federale politie.
De overheid geeft uitleg. De mensen van de ex GemPol zijn berekend. Ook de ex Gd die naar de zones zijn gegaan zijn ook berekend. Van de mensen in de federale politie (11000) zijn er reeds 6000 berekend. Dit gebeurt alfabetisch
Dan zijn er nog de dringende dossiers van gepensioneerden en van mensen die in disponibiliteit vallen. Prognose is dat iedereen binnen twee jaar zijn contingent zal kennen.
De overheid stelt voor om de mensen die 55 jaar zijn en die hun contingent nog niet hebben, zullen op aanvraag deze krijgen.
Wij nemen akte van de voorstellen van de overheid.

6. Allerlei
Inzake de samenstelling van de AIG werd er bij de onderhandelingen in maart 2006 een ambt vergeten. De overheid vraagt indien de vakbonden akkoord gaan om dit bij te voegen. Iedereen is akkoord.
We melden dat weldra het proces Ghislenghien van start gaat gaan. We hebben bericht gehad van de advocaat dat ze gaan tussenkomen voor een bedrag per schadegeval en niet per individu. Blijkbaar heeft de zone zich laten tegen verzekeren door een maatschappij. De verzekeringsmaat-schappij komt slechts tussen tot een max. van 12500€. Voor ons kan dit niet daar de rechtsbijstand volledig ten laste ligt van de staat. De overheid beaamt dit en zal de situatie uitklaren.
We vragen de overheid indien de examen en de correcties van de beroepsproef anoniem gebeuren. Volgens de overheid weten de correctoren niet wij ze verbeteren. De overheid garandeert dit.
Vandaag zijn er plaatsen open gekomen om afgedeeld te worden vanuit de Dar. Blijkbaar werd dit geheim gehouden en weten enkel de mensen die uit de school komen dit. Volgens de overheid is dit logisch daar de Dar Bis leeg is en het niet de bedoeling is de mensen van de Dar zelf af te delen.
De mensen die deel uitmaken van de operationele eenheden van de Dar maken geen aanspraak op deze afdelingen. Deze mensen hebben destijds gekozen om in de Dar te willen zitten.
Inzake het punt van verleden week over de cavalerie was de afspraak aanrekening van dienst een half uur voor het buiten rijden en een half uur na het binnenrijden. De overheid bevestigt dit.
Het OKB ziektedagen bevindt zich op het kabinet. De tekst is gemaakt. Deze is gekoppeld aan drie andere maatregelen inzake het absenteïsme.

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.