OCP 205 : 24 januari 2007

1. Stakingsaanzegging ACOD + globale vraag VSOA : SPN
2. Aanbod gecertificeerde opleidingen Calog
3. Perequatie pensioenen
4. OKB betreffende de kwaliteitsstandaarden, de pedagogische en omkaderingsnormen van de politiescholen en het college van de directeurs van de politiescholen
5. OKB delegaties / administratieve vereenvoudiging
6. Legitimatiekaarten
7. Berekening ziektecontingent – vraag VSOA


Dhr Koekelberg opent de vergadering.
1. Stakingsaanzegging ACOD + globale vraag VSOA : SPN
De aanzegging gaat over de SPN Antwerpen. Voor hen is er een probleem inzake tekort personeel. Ook zijn er aanpassingen gebeurd aan de arbeidstijd zonder dat deze overlegd werden. Ook heeft de calorisering gezorgd voor een verlies van ervaring.
We kunnen ons hierbij in grote lijnen aansluiten.
De overheid stelt voor de problemen planmatig aan te pakken. Gisteren heeft er een vergadering plaatsgevonden met de dienst vreemdelingenzaken. Hier is afgesproken dat de Europese burgers niet meer gecontroleerd gaan worden. Dit is een vermindering van 25% van controles.
Op het BOC komt de problematiek niet genoeg aan bod. Voor ons is dit inderdaad een groot probleem inzake deze provinciale BOC’s. De voorzitter van deze BOC is niet goed geplaatst om hier beslissingen te nemen.
De overheid zal de dienstregeling op het BOC brengen. Voor de rest vraagt de overheid het vertrouwen om de andere zaken te regelen. De vermindering van de controle is al een eerste stap.
Het ACOD wil enkel dat de genomen afspraken in functie van de twaalf uren diensten en de functiebeschrijvingen inzake de aanwervingen gerespecteerd zouden worden. Deze mensen werden aangeworven onder een twaalf uren regime en indien dit niet te handhaven is, dient er volk bij te komen.
We vragen dat deze mensen hun contract geëerbiedigd zou worden.
De overheid stelt voor om inzake arbeidstijd terug te gaan naar de toestand 2006 tot aan de volgende BOC (15 februari). Wij vragen welke toestand 2006?
Na overleg stelt het ACOD dat men eerst de technische aanpassingen dient door te voeren en dan pas het personeel hier in plaats stellen. Ook vragen zij een herziening van de provinciale BOC.
Ten derde vragen zij dat de beloftes gemaakt tijdens een informeel overleg in februari 2006 de situatie 2006 zou zijn waar de overheid naar verwijst.
De overheid gaat akkoord.
Het ACOD trekt haar aanzegging in.
Ook wij hebben gevraagd enkele punten inzake de SPN op de dagorde te zetten en dit sedert lang. De overheid heeft deze nu op de dagorde gezet.
We overlopen punt per punt:
*Calog personeel – operationele inzet
In het domein grenscontrole zijn er Calog leden die taken doen die voor een operationele weggelegd zijn.
Volgens de overheid is dit niet waar. Indien er een inbreuk is, is het de verantwoordelijke politieambtenaar die de vaststellingen doet. De overheid zal de richtlijnen verduidelijken.
De mensen aan de paspoortcontrole hebben geen enkele politie bevoegdheid.
We vragen ons af wie de verantwoordelijkheid gaat dragen indien er iets mis gaat.
*Calog personeel – opleidingen
We kunnen niet akkoord gaan dat deze mensen opgeleid worden tot “schipper snel politievaartuig”.
Er bestaat een protocol dat stelt dat dit operationeel personeel dient te zijn. We vragen de overheid zich aan dit protocol te houden.
*Calog – kledij
Dit punt zal volgende kledijcommissie behandeld worden.
*Opleidingen SPN – functionele opleidingen
De datum voor de vrijstelling werd bepaald op 01/01/03. Voor ons dient deze verschoven te worden. De overheid is akkoord en zal dit naar 08/02/06 veranderen.
*Personeelstekort SPN
In Antwerpen gaan ze hun permanentiediensten niet meer rond krijgen. De overheid wijst naar de OT.
*Uitvoering van protocol SPN van 4/12/02
Het gaat over punt 3 inzake de talen.
Volgens de overheid is Selor voorlopig niet bereid om bepaalde taalbrevetten of diploma’s anders dan Engels te erkennen.
De overheid gaat werk maken van de talen Duits, Spaans en Russisch.
*Toepassing van het principe van de interne mobiliteit binnen de directie
Vragen dit naar analogie van de WPR
Overheid verwijst naar de onderhandelingen van vorige week en wil dit aan de nieuwe Dir Gen overlaten.

2. Aanbod gecertificeerde opleidingen Calog
Uitgesteld naar latere datum

3. Perequatie pensioenen
Het Min van Pensioenen heeft de mogelijkheden bekeken. Het gaat over de mensen die in het oude statuut gepensioneerd zijn er waar er geen vooruitgang meer is in hun oude schalen.
In de nieuwe wetgeving wordt het probleem opgelost door het systeem van de korven. Op dit moment kan men niet overgaan tot een perequatie. Wat de vooruitgang dan voor deze mensen is, is dat ze nu een toekomstperspectief hebben inzake de korven.
Voor 2009 zal er dus niets gebeuren.
Volgens de vertegenwoordiger is de minister bereid iets te doen, maar kan de minister wettelijk niets doen.
Voor ons is de oplossing een herziening van de oude weddeschalen. We vragen indien de overheid hiertoe bereid is en dit binnen de wettelijke contouren? Dat er geblokkeerde weddeschalen zijn, is door de politiehervorming gekomen dewelke wij niet gevraagd hebben.
We vragen nu aan de overheid wat haar oplossing is voor onze vraag.
De oplossing kan liggen in globale loonsonderhandelingen voor de actieve nieuw statuut en voor de actieve oud statuut.
Op dit moment is de regering niet bereid hier iets te doen.
Voor ons ligt dit punt zeer gevoelig. We merken op dat we kort bij verkiezingen zitten en de regering er geen baat bij heeft dat we onze grieven op straat kenbaar gaan maken.

4. OKB betreffende de kwaliteitsstandaarden, de pedagogische en omkaderingsnormen van de politiescholen en het college van de directeurs van de politiescholen
Dit KB heeft de bedoeling een zekere uniformiteit in de scholen te brengen.
We stellen de vraag over het karakter van VZW van de scholen en de plaats van de vakbonden hierin.
Alle elementen in deze tekst hebben betrekking op aanwezigheden van vakbonden. We vragen duidelijkheid. Ofwel betrekt men ons overal bij ofwel zegt men ons dat we hier niets te maken hebben.
We vragen om per school een BOC op te richten. Ook vragen we wie hier de bevoegdheid heeft inzake welzijn op het werk.
De vakbonden vragen dat de leerlingen in de ra-den te vervangen door een syndicale vertegenwoordiger daar wij de vertegenwoordigers zijn van de personeelsleden.
We willen een eenvormige school en geen eilandjes.
Dit punt wordt volgende onderhandeling verdergezet.

5. OKB delegaties / administratieve vereenvoudiging
We hebben enkel problemen met artikel 5 waar een HRM van een zone kan oordelen over een baremische bevordering. Ook Art 7 inzake het ontslag stelt ons problemen. De termijnen zijn hier niet duidelijk en ook de toestemming is niet duidelijk. De overheid gaat dit bekijken.

6. Legitimatiekaarten
Uitgesteld naar latere datum

7. Berekening ziektecontingent – vraag VSOA
Uitgesteld naar latere datum

8. Allerlei
We stellen de vraag of een agent van politie een wijkagent kan zijn?
Volgens de overheid kan dit niet.
We hebben geen recht op de twee bijkomende brugdagen toegekend door de Minister van Ambtenarenzaken daar we niet van een FOD afhangen.

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.