OCP 198 : 08 november 2006

1. Stakingsaanzegging VSOA zone Waver
2. Gecertificeerde opleidingen Calog : voortzetting
3. OKB Militairen lokale politie
4. Calog onthaalpersoneel : juridische toestand functionaliteiten
5. Bepaling van de gezagsambten bedoeld in artikel XII.VII. 16 quinquies RPPol


Dhr Duchatelet opent de vergadering. Hij verontschuldigd Dhr Koekelberg die dringend naar het parlement geroepen is.

1. Stakingsaanzegging VSOA zone Waver
De zonechef is aanwezig en is gemandateerd. Wij vragen dat dit bijgevoegd wordt aan het protocol.
De aanzegging gaat in hoofdzaak over drie punten:
*werking van het BOC en het niet respecteren van het RIO van het
*wet op het welzijn
*politiek inzake wervingen, mobiliteit en interne verschuivingen.
Voor punt 1 vragen we simpelweg dat de regels inzake het BOC scrupuleus gevolgd zouden worden.
Inzake punt 2 stellen we vast dat dit gewoon een ramp is en dat er niets bestaat. Er is geen comité preventie, er is geen preventieplan, kortom er bestaat niets in de zone. We vragen hier de strikte toepassing van de Wet op het welzijn.
Voor punt 3 stellen we vast dat er weinig overleg is met de vakbonden en dat er geen uitnodigingen zijn voor de intervieuws. Ook is er een grote leegloop in de zone.
Het ACV-OD ziet geen problemen.
Het NSPV steun ons inzake het eerste punt. Inzake welzijn vragen zij wat de zone gaat doen.
Het ACOD wil eerst de overheid horen.
De zonechef stelt dat hij altijd heeft gewerkt via het systeem van “open deuren”. Er zijn regelmatig technische werkgroepen. De uitnodigingen zullen niet enkel meer gestuurd worden per mail maar ook, zoals het RIO voorziet, per brief.
Inzake het punt welzijn op het werk neemt de zonechef akte van de problemen. Hij vindt wel dat wij de problemen overroepen. Er is wel iets voorzien. Er is een preventieadviseur maar blijkbaar heeft hij een enorme werklast. Ook bestaat er een jaarlijks preventieplan. De zone wil zelf iemand aanduiden en opleiden als preventieadviseur, maar dit vraagt tijd om dit deftig te doen.
Voor punt drie wil de korpschef toch de cijfers van de vertrekkende nuanceren. Sinds januari 2002 zijn er 28 mensen vertrokken. 20 via mobiliteit, de anderen op pensioen of overleden.
Ook bij interviews zijn er al syndicale afgevaardigden geweest. Indien er vastgesteld wordt dat er iets niet in orde is, kan men altijd bij de zonechef terecht. Zijn deur staat altijd open.
Voor punt 1 stellen we na vijf jaren eindelijk vooruitgang vast en we nemen hier akte van.
Voor punt 2 stellen we vast dat de zone reeds lange tijd beter haar best had moeten doen. We nemen akte van het engagement van de zone om zelf iemand op te leiden en stellen voor dat ze eens te rade gaan bij DPP. Deze mensen zullen hen graag op weg helpen.
Inzake het punt mobiliteit hebben we toch andere echo’s gehoord dan de lokale overheid. We vragen de overheid hier toch voorzichtig te zijn. Ook vragen wij dat de korpschef eens zou deelnemen aan de technische werkgroepen om zo een beter zicht te krijgen van wat er in zijn zone omgaat.
Wij heffen onze aanzegging op en hopen dat er met de nieuwe burgemeester betere relaties tot stand komen.

2. Gecertificeerde opleidingen Calog : voortzetting
We gaan verder met deze onderhandelingen die verleden OCP niet afgesloten waren.
Er worden nog een aantal kleine aanpassingen gedaan die verleden week afgesproken werden.
We vragen wel de aanrekening van weekend uren of nachturen indien het personeelslid deze
vorming dient te volgen tijdens deze periode. De overheid is bereid de uren aan te rekenen maar niet te zien als weekend en/of nachturen. We kunnen hiermee niet akkoord gaan daar er weer onderscheid gemaakt wordt.
Na beraad is de overheid bereid de inconvinienten uit te betalen.
De opleidingen zullen gedecentraliseerd plaats vinden. Het NSPV vraagt indien het mogelijk is dat de modules die de vormers geven voor hen zou meetellen als gecertificeerde opleidingen. De overheid gaat hier niet op in en vindt dat deze mensen dan zelf een opleiding dienen te volgen.
Ook inzake de vraag van de vormingen gevolgd met terug werkende kracht kan de overheid niet op ingaan.
Wij gaan akkoord met de tekst.
ACOD: akkoord
NSPV: akkoord
ACMP: akkoord
ACV : akkoord

3. OKB Militairen lokale politie
Het NSPV kan nu al zeggen dat ze niet akkoord kunnen gaan met deze tekst.
We stellen dat deze mensen welkom zijn maar dat we eerst zeker dienen te zijn over onze eigen contractuele mensen. Voor zolang we deze zekerheid niet hebben, kunnen we voor ons niet verder doen. We vrezen dat er hier slachtoffers gaan vallen en dit kunnen we niet aanvaarden. We gaan dus niet akkoord
ACMP is niet akkoord
ACOD is ook tegen het systeem en vraagt zekerheid voor deze mensen.
Volgens de vertegenwoordiger van Defensie zijn het allen vrijwilligers die de overstap maken. Niemand wordt gedwongen.
We merken op dat dit OKB verwijst naar artikels die nog niet bestaan. Zo hebben we geen duidelijkheid.
Zolang onze mensen van het Calog niet allemaal statutair zijn, kunnen we hiermee niet akkoord gaan.
Alle vakbonden zijn niet akkoord.

4. Calog onthaalpersoneel : juridische toestand functionaliteiten
We hebben hier geen documentatie gekregen. De overheid deelt dit rond.
Het doel van deze nota is het bepalen van de rechten en de plichten van deze mensen die bij de dienst onthaal werken.
Deze mensen vallen niet onder de Wet Tobback.
We zetten dit punt volgend OCP verder.

5. Bepaling van de gezagsambten bedoeld in artikel XII.VII. 16 quinquies RPPol
Voor het middenkader is het de anciënniteit van het brevet voor het bepalen van de 5 wagons die speelt.
Voor het officierenkader is het anders. Hier ent men zich op het systeem van de evaluatie voor het bepalen van de gezagsambten. Eerst komen wel de gebrevetteerde adjudanten.
De referentiedatum die in aanmerking genomen wordt kan voor ons niet. Voor ons dient dit 31 maart 2006 te zijn. De overheid is akkoord.
We vragen dat binnen de vier categorieën de anciënniteit zou spelen. De overheid kan hiermee in meegaan.
De verdere bespreking zal volgend OCP verdergaan.

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.