OCP 195 : 11 oktober 2006

1. Stakingsaanzegging VSOA zone Charleroi
2. Stakingsaanzegging CIC Oost-Vlaanderen
3. OKB SAT Justitie
4. OKB Bijzondere rekenplichtige
5. OKB Onmiddellijke bescherming van de leden van de Koninklijke familie
6. Ziektecontingent
7. Eindejaarstoelage
8. Staatslogementen
9. Oprichting BOC binnen het SSDGPI
10. Toepassing Pt 27 van het protocol 186/4
11. Uniformcommissie
12. Varia


Dhr Koekelberg opent de vergadering.

1. Stakingsaanzegging VSOA zone Charleroi
De zonechef is aanwezig en gemandateerd. Dhr Koekelberg leest het mandaat voor. We vragen kopie van dit mandaat.
De aanzegging gaat over het welzijn van het personeel. Ook is er een tekort aan personeel.
De infrastructuur in Charleroi is ook verouderd en voldoet niet meer aan de eisen.
Uit het mandaat dat de burgemeester heeft gegeven blijkt dat de zone van goede wil is.
Op het BOC werden er reeds engagementen genomen, maar we willen hiervan de timing weten.
De zone geeft uitleg bij het mandaat.
Inzake de infrastructuur is de zone er zich van bewust dat er iets dient te gebeuren. Er zijn verschillende denkpistes. Eén is renovatie werken voor een totaal van 12.000.000 €. Dit werk is in fases gepland. Een andere denkpiste is een totaal nieuw gebouw optrekken. Op termijn is dit de goedkoopste oplossing. Het Waalse Gewest zou 60% van de kosten dragen en Charleroi de resterende 40%. Deze 40% is ingeschreven in de begroting 2007. We vragen hier sluitende garanties dat dit inderdaad voorzien werd. Indien dit het geval is, kunnen we voor dit punt onze aanzegging intrekken.
We vragen indien de overheid een alternatief achter de hand heeft moest het Waals Gewest niet gaan tussenkomen?
Inzake het tekort aan personeel verzekert de zonechef ons dat de zone op de hoogte is van dit probleem en dat de lokale overheid. De bedoeling van de overheid was elk jaar het kader met vijftig te verhogen. Het probleem stelt zich in het basiskader. Hier zijn ongeveer 200 personeelsleden tekort. De zone probeert via de mobiliteit de plaatsen op te vullen, maar dit lukt niet. De burgemeester wil een soort van getrouwheidspremie invoegen om Charleroi aantrekkelijker te maken.
Wij vragen dat de minimale norm van Charleroi omhoog zou gaan zodat ze kunnen genieten van de maatregelen in zake de bijkomende aanwervingen en ten tweede dat ze voorrang krijgen om personeel aangewezen te krijgen vanuit de federale politie.
De federale politie heeft nu reeds 20 personen afgedeeld naar Charleroi. In februari komen er nog eens 20 bij.
We vragen aan de lokale overheid om in de schoot van het BOC een werkgroep op te richten die de ontwikkelingen op het vlak van welzijn, infrastructuur en personeel.
We verwachten concrete signalen van de over-heid. We hebben deze nog niet gekregen.
We behouden onze aanzegging maar zullen niet tot actie overgaan zonder de betrokken overheden hiervan in te lichten.

2. Stakingsaanzegging CIC Oost-Vlaanderen
Deze aanzegging werd ingediend door het NSPV. Wij kunnen deze volledig onderschrijven.
De aanzegging handelt over het niet naleven van de arbeidstijdorganisatie en het tekort aan personeel.
De andere CIC’s hebben gelijkaardige problemen.
Alle problemen zijn terg te brengen naar het tekort aan personeel.
We vrezen dat er geen personeel meer gaat bijkomen daar de calltakers allen burgers dienen te zijn en het politiepersoneel dat als calltaker fungeert voor zijn job dient te vrezen.
Wij onderschrijven deze standpunten van de andere vakbonden. Ook willen wij dit verder opentrekken naar alle diensten van de federale politie waar er overal een tekort aan personeel is.
We vernemen dat er een ontwerp bij de Minister ligt om af te wijken van de arbeidstijdorganisatie toe te staan naar 520 nachturen. Dit kunnen we niet accepteren. De overheid verklaart dat er een dossier hieromtrent is maar dat de beslissing in beraad gehouden wordt.
De federale politie stelt voor om de operationele calltakers die vervangen worden door burgers te laten blijven als extra capaciteit.
Dit is voor ons een oplossing op lange termijn en biedt nu geen soelaas.
De overheid heeft een resem van maatregelen bedacht zodat men op 01 januari 2007 in Gent voldoende personeel zal hebben. Men gaat werken met vervangingscontracten zodat de overheid de engagementen van de lokale overheden kan invullen. Voor ons is dit niet voldoende. We vragen de overheid wat nu haar bedoeling is met de verhoging naar 480 nacht-uren en zelfs naar 520 nachturen.
Ook vragen wij hierover het advies van de preventieadviseur.
Om de toestand tot volgend jaar te overbruggen wil de overheid afwijken van de arbeidstijd en op vrijwillige basis personeelsleden toe te laten 520 nachturen te doen. Dit geldt enkel voor het CIC Gent.
De overheid stelt nu voor om enkel voor de periode november-december een maximum van 15 nachtbeurten te voorzien men een maximum van 4 nachten op rij.
Het NSPV is niet akkoord en handhaaft haar aanzegging. Ze gaan zeker tot acties over. Wij gaan hierin mee.

3. OKB SAT Justitie
Naar analogie van het SAT Binnenlandse Zaken wordt er een SAT Justitie opgericht.
De vertegenwoordiger van Justitie geeft een overzicht van de dienst.Hij stelt voor de mensen die nu reeds werken voor de politie bij Justitie hier al in te laten schuiven.
Wij kunnen akkoord gaan.

4. OKB Bijzondere rekenplichtige
De overheid heeft een nieuwe tekst opgemaakt met enkele verbeteringen.
De originele tekst werd besproken op 30 augustus.
Alle vakbonden gaan akkoord.

5. OKB Onmiddellijke bescherming van de leden van de Koninklijke familie
Dit ontwerp is bedoeld de toelage aan te . Men neutraliseert de Brusseltoelage en men kent de maximum Brusseltoelage toe. Dit is de toepassing van de regel DSU. De overheid dient wel toe te geven dat de job inhoud wel niet hetzelfde is.
Alle vakbonden gaan akkoord, behalve NSPV dat tegen is.
We gaan akkoord met opmerkingen.

6. Ziektecontingent
Dit is een voorstel van ons. We vragen de visie van het openbaar ambt te volgen dat wanneer er een ongeval gebeurt in de privé door de fout van een derde de overheid geen ziektedagen zou aanrekenen.
De overheid wil dit van toepassing maken vanaf 01/01/07.
Wij kunnen hiermee niet akkoord gaan en vragen de toepassing vanaf 01/04/01.
De overheid is enkel bereid de datum te vervroegen naar 01/11/06.
We blijven hier met een probleem zitten.
Akkoord van de vakbonden.

7. Eindejaarstoelage
De overheid wacht hier de gesprekken met het openbaar ambt af.

8. Staatslogementen
Werd op onze vraag op de dagorde geplaatst. Ondanks de maatregelen die in het begin van het jaar afgesproken werden, vinden wij dat dit niets oplost en een negatieve sociale impact heeft. Vele personeelsleden dienen te verhuizen en dit brengt vaak veranderingen mee van school voor de kinderen of van job voor de echtgenote. Wij vragen dat deze logementen onder aanvaardbare voorwaarden te koop zouden aangeboden worden aan de mensen die ze op dit moment betrekken. Vele zijn vragende partij.
De vertegenwoordiger van de regie der gebouwen De zones hebben nog altijd een voorkooprecht op deze gebouwen. Eventueel kan er een tweede voorkooprecht ontstaan van het protocol 186/4
personeelslid indien de zone niet koopt. Dit dient nagegaan te worden.
Het gegeven om een bezette woning te verkopen aan het personeelslid is een nieuw gegeven. Dit dient aan de bestaande reglementering afgetoetst te worden.
De overheid gaat eerst kijken indien er een politiek akkoord kan gevonden worden en indien de reglementeringen dit toelaten.

9. Oprichting BOC binnen het SSDGPI
We kunnen de besluiten van de werkgroep onderschrijven
Ok voor ons.

11. Uniformcommissie
We gaan akkoord.

12. Varia
De maatregel inzake de overdracht verlof zal reeds van kracht worden. Dus verlof 2006 kan opgenomen worden tot en met maart 2007. De nota werd door de Minister ondertekend.

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.