OCP 173 : 14 december 2005

1) Regularisaties 2001 – stand van zaken
2) OKB bewapening politiediensten
3) Herevaluatie statuut : luik 4 – welzijn (vervolg)
4) Herevaluatie statuut : luik 5 – functionele verloning wijkagenten
5) Herevaluatie statuut : luik 6 – perequatie pensioenen


Dhr Duchatelet opent de vergadering. Dhr Koekelberg zal in de namiddag de vergadering vervoegen.
Dit is het laatste OCP dit jaar. In 2006 starten we terug op 11 januari 2006.
We dienen ter zitting een stakingsaanzegging in voor de zone Brasschaat. Dit is samen met het NSPV.
We vragen ook dat de plaats van de insignes op de vrouwenpulls veranderd zou worden. De Dir Gen van de materiele middelen zal straks aanwezig zijn. We komen hier dan op terug.
We stellen de volgende vraag aan DGP: iemand van het basiskader is in het bezit van alle brevetten van het middenkader en heeft ook nog een diploma van maatschappelijk assistent. Kan hij/zijn rechtstreeks meedingen naar de gespecialiseerde ambten in het middenkader? Volgens de overheid kan dit niet maar zal dit bekijken.
We hebben vernomen dat DGP een schrijven heeft ontvangen van de Minister die niet akkoord is met de minimalistische oplossing die DGP heeft uitgewerkt inzake de medische controle. De Minister wil iedereen laten controleren door een externe firma. Wij vragen wanneer dit hier aan bod gaat komen. Volgens de overheid is er in deze nog geen definitieve beslissing. Indien de politieke beslissingen wijzigingen veroorzaken zal dit logischerwijze hier op het OCP ko-men.
Het ACOD vraagt de overheid hoe het staat met de veiligheidsproblematiek van de WPR. Volgens hen zijn er nog geen grote vorderingen gemaakt en willen hierover na nieuwjaar eens over spreken.
Wij sluiten ons hierbij aan.
Volgens de overheid werden er reeds verschillende maatregelen genomen en dit op het vlak van de signalisatie. De overheid volgt dit op en zal ook DPP opdracht geven dit van nabij te volgen.

1. Regularisaties 2001 – stand van zaken
De overheid heeft beloofd een stand van zaken te geven van de reguls 2001. Bijna alle zones zijn nu in orde.
De zone GAOZ zal op 2 januari regulariseren.
In de zone Rochefort is de goede wil om te regulariseren ook aanwezig. De overheid heeft een mondeling engagement dat dit op het einde van het jaar zou gebeuren.
De gemeente Verviers en Etalles zijn ook nog niet in orde maar dit zou voor het eind van het jaar in orde zijn.

2. OKB bewapeningen politiediensten
De omzendbrief hierover zal sneller klaar zijn dan dit KB. De overheid wenst dus te weten indien dit OKB ergens problemen geeft zodat ze desgevallend haar omzendbrief kan aanpassen.
Het ACOD laat al weten dat ze dit OKB niet gaan goedkeuren.
Voor hen gaat het bewapenen van de leden van het Calog en de overgekomen militairen te ver.
Volgens de overheid gaat dit slecht over neutraliserende middelen ter ondersteuning van operationele acties en gaat het enkel over militairen van het Calog.
We vragen hier dezelfde regeling als voor de hulpagenten.
We gaan artikel per artikel bespreken:
Art 1:/
Art 2:/
Art 3: zie hierboven
Art 4: We vragen dat alle individuele wapens overal hetzelfde zou zijn en dat het de Minister is die dit oplegt. Voor ons kan het niet dat elke zone apart kan beslissen welk wapen ze kopen.
Volgens de overheid is het nu nog niet mogelijk een standaardisering op te leggen. Dit OKB maakt het echter wel mogelijk ,om een normering uit te werken waar nog maar een paar types van wapens aan zal voldoen. Dit sluit de wildgroei die we nu hebben al een groot stuk uit.
Art 5:/
Art 6:/
Art 7:/
Art 8: waarom hier het verschil tussen de federale (politionele overheid) en de locale (politieke overheid) politie.
Dit heeft volgens de overheid te maken met de veiligheidsplannen
Art 9:/
Art 10: het respect van de wapenwet toevoegen.
We merken op dat er scholen zijn die deelnemers aan de baremische vorming verplichten in uniform te komen maar zonder wapen. We stellen ons hier serieuze vragen bij. Volgens ons hoort het wapen bij het uniform.
Art 11:/
Art 12:/
Art 13:/
Art 14: We vragen een aanpassing dat iedereen de bewapening kan ontnemen van een personeelslid en niet enkel de functionele meerdere. We vragen dat de persoon met psychomedische redenen wiens wapen ingetrokken wordt, met verlof thuis gezet wordt en vragen binnen de 24 uur een onderzoek van betrokkene door de arbeidsgeneesheer.
De overheid neemt nota van de opmerkingen.
Art 15:
Art 16:
Art 17:
Art 18: Wat indien er geen veiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn in de voertuigen. We vragen dat het voldoende zou zijn de wagen af te sluiten en de wapens uit het zicht te leggen. De overheid gaat hier iets uitwerken.
Art 19:
Art 20: We vrezen dat de adviezen van de commissie lokaal niet gevolgd worden. Ook vragen we te mogen zetelen als waarnemer in deze commissie. Het ACV gaat hierin mee. De rest niet.
Art 21: /
Art 22:/
Art 23:/
Art 24:/
Na een pauze komt de overheid terug met de volgende wijzigingen:
Art 3: 2° alinea vervalt en bijvoegen : de calogpesoneelsleden belast met de het onthaal in de kwartieren kan uitgerust worden meer neutraliserende middelen.
Art 13 : bijschrijven: het feit het traject thuis werk uit te voeren in uniform impliceert de mogelijkheid tot dragen van het dienstwapen.
Art 14: 2° en 3° alinea worden herschreven. 2 werkdagen voor het verslag van de betrokkenen die het wapen ingetrokken heeft en voor de arbeidsgeneesheer en 2 werkdagen voor het verslag van betrokkenen zelf. Zolang er geen beslissing is van de overheid is betrokkene met dienstvrijstelling, welke gecomptabiliseerd wordt.
Art 18: 2° alinea veranderen in : de wapens achtergelaten in een voertuig mogen niet zichtbaar zijn. De personeelsleden nemen alle maatregelen waarover ze beschikken om diefstal te voorkomen.
In het protocol zal staan dat de overheid er zich toe verbindt naar de toekomstige normeringen toe elk interventievoertuig te voorzien van een gunlock.
VSOA: akkoord met opmerkingen (o.a.aanwezigheid van de vakbonden in de commissie).
NSPV: akkoord
ACV: akkoord
ACOD: akkoord

3. Herevaluatie statuut : luik 4 welzijn

4. Herevaluatie statuut: luik 5 functionele verloning

5. Herevaluatie statuut: luik 6 perequatie pensioenen

6. Allerlei
Er zijn geruchten dat er gevangenisstakingen zouden plaatsvinden tussen Kerstmis en nieuwjaar. De overheid heeft navraag gedaan bij Justitie en deze hebben geen weet van deze geruchten.
De regeling afgesproken een aantal maanden geleden is nog niet in voege doch iedereen werkt al volgens deze regels. Het zou gaan om de gevangenis Lantin. De overheid gaat zich terug bevragen.

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.