OCP 166 : 12 oktober 2005

1) Stakingsaanzegging VSOA – PZ 5403 Sint-Genesius-Rode – regul 2001
2) Stakingsaanzegging ACOD/CCOD – PZ 5451 Middelkerke
3) Reorganisatie federale politie – bepalingen onderhandelbare materies (documentatie volgt)
4) OKB One Shot – Lok/Fed
5) Aanwervingsprocedure : aanpassing
6) OKB Deontologische code (vervolg van de besprekingen)
7) Staking gevangenisbewakers (vervolg)


Dhr Koekelberg opent de vergadering.
We vragen de overheid een stand van zaken inzake de DAR. Dit was normaal voorzien voor vandaag maar staat niet geagendeerd.
De overheid overhandigt een schrijven van de DIR Dar met de evolutie in dit dossier. Na het bekijken hiervan komen wij tot de vaststelling dat er niet gerealiseerd is van wat op papier staat en het feitelijk onwaarheden betreft.
De overheid gaat de verantwoordelijken van de DAR uitnodigen. Punt zal rond 14.00 Hr behandeld worden.
Er is nog een brevet dat in aanmerking genomen dient te worden in het kader van de regelgeving Vesalius. Jan geeft uitleg.
De overheid vraagt de vakbonden om tegen volgende week een lijst op te maken met alle vergeten brevetten.
Jan haalt het probleem aan van de rangorde die opgemaakt werd om aangesteld te worden in het officierenkader naar aanleiding van de pro-portionaliteit binnen de gerechtelijke zuil. Volgens ons hebben we ons hier vergist en moeten we dit durven toegeven. Volgens ons dienen de gebrevetteerde voorrang te krijgen op de andere R4’s. Debat volgt. De overheid is niet meer bereid het protocol te veranderen.
We vragen de overheid indien de brief van de Minister inzake de onwettige aanstelling in de zone Spoorkin reeds vertrokken is. Dit is nog niet gebeurd.

1. OKB One Shot – Lok/Fed
DGP geef uitleg. Dit is een technische tekst. Het gaat over mandaathouders van de gemeentepolitie die in 2001 onmiddellijk overgegaan zijn naar de federale politie. Het gaat nog over drie mensen. De overheid wil hen indien ze verlof voorafgaand aan de pensionering genieten hun mandaattoelage in aanmerking laten nemen.
VSOA en ACOD geven hun akkoord. De andere zijn niet akkoord.

2. Aanwervingsprocedure: aanpassing
Wij gaan akkoord met de aanpassingen.

3. Stakingsaanzegging VSOA: PZ 5403 – Sint-Genesius-Rode
Er is een vertegenwoordiger van het Vlaams Gewest aanwezig. De lokale overheid is nog niet aanwezig. De federale overheid heeft wel een schrijven ontvangen van de lokale overheid. Zij melden dat er voldoende geld aanwezig is om alles te betalen. Negen twaalfde van het budget werd reeds gestort.
We vragen de overheid wat wij in de toekomst kunnen doen zodat de ontvanger wel alles zal storten.
Volgens het Vlaams Gewest ligt het probleem niet enkel bij de ontvanger maar is er discussie over en weer.
Wij merken dat hier nog andere zaken spelen.
We behouden onze aanzegging en vragen tegen eind oktober een duidelijk signaal van de burgemeester van Rode via een BOC.

4. Stakingsaanzegging ACOD/CCOD – PZ 5451 Middelkerke
Deze aanzegging werd ingediend door het ACOD en het CCOD. Het gaat over de aanleg van persoonlijke dossiers van het personeel waarbij de privacy ten gronde wordt geschonden. Door een computerprobleem werden deze dossiers plots bereikbaar voor iedereen. Ook zou het vertrouwen in de leiding weg zijn.
Voorafgaandelijk overleg met het personeel had hier vele problemen voorkomen.
Inzake het bijhouden van dossiers bestaat er volgens ons regels voorgeschreven in het statuut Wij zijn het niet eens met de visie van DGP. We willen hierover wel eens een principiële discussie voeren.
DGP legt haar standpunt uit en meent dat het mogelijk is zijn een database aan te leggen maar wel onder strikte voorwaarden.
De zone stelt voor om de opmerkingen die in het verleden besproken zijn geweest met het personeel te behouden en terug te bespreken met het betrokken personeelslid. Feiten die niet ter kennis gebracht werden van het personeel worden geschrapt. Opmerkingen in de toekomst zullen ter kennis gebracht worden en besproken kunnen worden. Ook komt er en BOC om de spelregels af te spreken.
De stakingsaanzegging wordt ingetrokken.
Bijkomend punt: Dienstplanning DAR
Zoals afgesproken komen wij nu terug op discussie inzake de dienstplanning DAR.
Het overeengekomen engagement van verleden OCP is volgens ons niet nagekomen.
De overheid verklaart dat het eerste punt inzake het op voorhand uitgeven van de dienst voor de volgende drie dagen wel in orde is. Er zijn een viertal Pc’s beschikbaar waar het personeel deze kan raadplegen.
Wij repliceren dat dit geen officiële dienst is. Enkel de dienst voor de volgende dag is officieel.
Inzake Betsy is er een technisch probleem. Volgens de overheid steekt men de dienst voor drie dagen wel in Betsy, maar komt het er niet uit. Een technicus komt dit namiddag bekijken.
Wij reactiveren terug onze aanzegging inzake de DAR.
Wij willen gewoon dat de gemaakte afspraken nageleefd worden.

5. Reorganisatie federale politie – bepaling onderhandelbare materies
We hebben hier de tekst voor ons van de reorganisatie van de federale politie. Niet alle aspecten hiervan zijn onderhandelbaar.
De overheid geeft nog eens een overzicht van de nieuwe structuur die de federale politie gaat krijgen.
Hetgeen onderhandelbare materie is in het wetsontwerp zijn de Artikelen 7, 8, 9, 16, 17, 19, 20, 22, 23 tot en met 35, 38, 40, 41, 42.
Het Ontwerp KB is uiteraard volledig onderhandelbaar.
De herstructurering dient zo snel mogelijk plaats te vinden.
We vragen om de OT te kennen van de nieuwe structuur.
Mandaathouders mogen meer dan twee maal hun mandaat bekleden terwijl dit nu beperkt was tot twee mandaten.
De mandaathouders dienen dan ook geen assessment af te leggen.
Onderhandeling van de teksten volgende week.

6. OKB Deonthologische code
We gaan over tot een artikelsgewijze bespreking van de tekst.
Art 1: voor ons staat de democratische medewerking haaks op de bepaling in art 23 dat wij niet politiek actief mogen zijn.
Art 2: wat met politieke verantwoordelijken die gezag uitoefenen op de politie? Volgens ons dienen deze zich in te schrijven in de geest van de code.
De overheid gaat dit inschrijven.
Art 3: /
Art 4: het gaat over de functionele meerdere
Art 5: laatste alinea: invoegen “hij licht ze van zijn bevindingen in”
Art 6: /
Art 7: /
Art 8: doorverwijsfunctie invoegen
Art 9: /
Art 10: /
Art 11: voor ons is dit artikel het instellen van het verkliksysteem. Ook indien iemand een meerdere een inbreuk ziet doen en dit aanklaagt, zou hij beschermd dienen te worden.
In de laatste paragraaf dient men strafbaar te lezen als strafbaar in het strafwetboek.
De overheid stelt voor om het tweede lid van de eerste paragraaf te laten vallen en de tweede paragraaf aan te passen tot : “de personeelsleden die getuige zijn van een zware schending van de deonthologische regels die een onmiddellijk of onherstelbaar nadeel met zich kan mee brengen, treffen alle nuttige maatregelen om deze schending te doen ophouden.”
We kunnen niet akkoord gaan met dit artikel.
Art 12: het gaat over professionele relaties
Art 13: laatste alinea “regelmatig” schrappen
Art 14: is een herhaling van art 8 van de tuchtwet.
Art 15: is moeilijk geschreven. De overheid gaat nadenken over een andere formulering
Art 16: /
Art 17: Tweede zin vervangen door de zin “ze gebruiken de statutaire bepalingen zoals het hoort”
Art 18: woordje voortdurend valt weg
Art 19: /
Art 20: /
Art 21: beroep doen op collega’s via functionele meerdere
Art 22: in tweede aragraaf bijvoegen “in de uitoefening van zijn functie”
Art 23: de hulpagenten worden hier ook uitgesloten
Art 24: de Nederlandstalige tekst dient aangepast aan de originele Franstalige. Voor ons schept dit artikel een grijze zone.
Art 25: tweede paragraaf stelt ons problemen.
Art 26: we vragen de schrapping van dit artikel. De overheid wil dit niet.
Art 27: bijvoegen in de uitoefening van hun functie
Art 28: /
Art 29: /
Art 30: de woorden “ontvluchten” vervangen door “nemen”
Vervolg volgende week.

7. Staking gevangenisbewaarders
Er is een vertegenwoordigster van justitie aanwezig. Het handelt over de problematiek van de stakingen van de bewaarders waar telkens het politiepersoneel dient in te springen en waar de leuze meer blauw op straat niet meer van toepassing is.
Het doel van de overheid is niet om vorderingen in te voeren maar wel duidelijke spelregels inzake het beginnen van een staking.
Er wordt een tekst onderhandeld met de vakbonden van justitie. Deze onderhandelingen zijn nog niet afgesloten.
Ook wordt er voorzien dat bij een stakingsaanzegging er een termijn van zes dagen loopt waarin de bewaarders dienen te werken en waarin er een speciaal overleg met de vakbonden zal zijn.
Inzake een minimumdienst is er niets voorzien.
We erkennen zeker het stakingsrecht maar vragen duidelijke afspraken zodat het politiepersoneel zich kan organiseren.
Wij nemen hier akte van.

8. Allerlei

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.