OCP 163 : 14 september 2005

1)Stakingsaanzegging- NSPV – DAC Zaventem ;
2)Evaluatie van het statuut ;
3)Vakantiegeld Operationele kader ;
4)Opstarten van de werkgroep Calog ;
5)Opstarten van de werkgroep Zelfmoord ;
6)OKB interventiekorps ;
7)Varia : Reactie van de overheid op de brief van NSPV betreffende opvorderingen in de gevangenissen


Dhr Koekelberg opent de vergadering.
We vragen om de termijn voor het indienen van de aanvragen voor het interventiekorps te verlengen.
De overheid gaat de bestaande vraag veertien dagen verlengen.
De overheid overhandigt ons een document met twee artikelen uit een programmawet die betrekking hebben op de tuchtregeling van de politie.
De overheid wil dit zo snel mogelijk onderhandelen. Het gaat om het aanduiden van een vervanger indien de titularis van de tuchtoverheid tijdelijk afwezig is.
Volgende week zullen wij ons standpunt hieromtrent geven.

1. Stakingsaanzegging VSOA zone Spoorkin
De lokale overheid is vandaag niet beschikbar. Volgende week woensdag kan de korpschef, voldoenden gemandateerd, zich wel vrijmaken. We dringen erop aan dat de burgemeester zelf dan ook aanwezig zou zijn. We stellen dit punt uit tot volgende week.

2. Stakingsaanzegging NSPV – VDNL
De aanzegging werd door het NSPV ingediend. Wij steunen deze.
De aanzegging heeft zijn basis in het incident dat verleden week gebeurd is. Ook het ontbreken van een snelle reactie van de overheid kan voor het personeel niet.
Er ontbreken nog altijd duidelijke richtlijnen en wettelijke bescherming bij verwijderingen. Dit is niet meer te verantwoorden. Ook de problematiek van verzekeringen voor het personeel dat naar het buitenland dient te gaan, bestaat nog altijd.
Er is een verslag van de commissie Vermeersch dat blijkbaar nergens meer te vinden is.
Ook duidelijke afspraken met de diverse maatschappijen ontbreken.
De overheid meldt dat het rapport van de commissie Vermeersch zich in het parlement bevindt.
Dit verslag zal geïmplementeerd dienen te worden in al de bestaande nota’s.
De overheid geeft toe dat er een personeelstekort is van ongeveer 15%. Ze wil zich engageren om zo snel mogelijk het personeelsbestand aan te vullen om zo het rotatiesysteem van vier maanden uitwijzingen en 2 maanden identiteitscontroles in de box te kunnen aanhouden.
Het personeel wil gaan naar een systeem van zes maanden uitwijzing en twee maanden box zoals vroeger het geval was indien het personeelsbestand niet op peil komt.
DGA engageert zich om tegen maandag in totaal 50 personeelsleden te hebben voor de dienst verwijderingen. Indien dit niet kan, zal de overheid het rotatiesysteem aanpassen.
We vragen wel dat het gaat over voldoende ervaren en opgeleid personeel.
Ook dient er tegen het einde van het jaar een duidelijke allesomvattende nota te komen inzake de verwijderingen.
De mensen van de verwijderingen zouden ook graag betrokken worden bij de opmaak van de diensten. Vroeger deden ze dit wel zelf en waren er geen problemen.
Het NSPV schort haar aanzegging op en zal na maandag evalueren.

3. Evaluatie van het statuut
We gaan vandaag een planning opmaken om de verschillende punten te onderhandelen.
Voor alle vakbonden is dit een protocol van niet akkoord.
Het gaat de overheid erom de tekortkomingen in het statuut weg te werken en niet om besparingen door te voeren. Aan de andere kant wil de overheid ook geen bijkomend geld uittrekken. Ze werkt met gesloten omslag. Eventuele maatregelen die een besparing zouden inhouden, worden elders gecompenseerd.

4. Vakantiegeld operationeel kader
Het voorstel van de overheid is zich te engage-ren om voor 2009 voor iedereen te komen tot 65%.
We gaan hier niet mee akkoord.
Dit zal meegenomen worden in de evaluatie van het statuut.
De overheid wil niet eerder en voor niemand komen tot meer dan 65%.

5. Opstarten van de werkgroep Calog
De werkgroep staat onder het Voorzitterschap van Dhr Vandenberghe Paul die lid is van het SAT maar geen lid is van de politie. Ook leden van de federale en lokale politie nemen deel. De afvaardiging van de vakbonden wordt beperkt tot drie leden per vakbond waaronder minimum één permanente. Namen doorgeven aan het SAT.
De overheid wil vooral een flexibelere politie dan nu het geval is. Ze zijn ook vragende partij om maatregelen die meer capaciteit vrijmaken voor de politiediensten. Inzake de vorming dringen er zich ook veranderingen op.
Ook de strijd tegen het absenteïsme is voor de overheid belangrijk.
Conclusies van de werkgroep worden verwacht tegen half november.
De toestand van het Calog personeel dient ook besproken te worden alsook de situatie van de gepensioneerden van de politie (de perequatie).
Eerste vergadering in de loop van volgende week.
De overheid geeft ons een timing inzake de onderhandelingen die gevoerd dienen te worden met het oog op de evaluatie van het statuut (in bijlage).

6. Opstarten van de werkgroep zelfmoord
Wij mankeren in het verslag van de AIG eventuele aangereikte oplossingen.
De werkgroep zal voorgezeten worden door Dhr Eric Cobut. De overheid vraagt de twee deelnemers per syndicale organisatie.
Wij vragen de overheid indien met deze timing ook rekening gehouden werd met de punten van de vakbonden. De timing heeft hiermee rekening gehouden en is zeker niet limitatief voor wat betreft aangebrachte punten.
De overheid heeft ook de directeur van het Comité P uitgenodigd deel te nemen aan deze werkgroep.
Namen van de 2 deelnemers aan de werkgroep binnensturen bij DGP.
Wij merken ook op dat we dit dossier als een afzonderlijk dossier beschouwen en we dit niet linken aan enig ander dossier. We willen een afzonderlijk protocol. De overheid verklaart dat dit zo zal zijn.

7. OKB interventiekorps
Het gaat over de toekenning van de kleine maaltijdtoelage aan de mensen die bij de DIRCO zitten en buiten werken.
De vakbonden kunnen akkoord gaan met de voorgestelde timing.
Wij kunnen hiermee niet akkoord gaan daar dit de mensen uitsluit van de grote maaltijdvergoeding indien ze dit wettelijk dienen te krijgen.

8. Reactie van de overheid op de brief van NSPV betreffende opvorderingen in de gevangenissen
NSPV vraagt hetzelfde als het openbaar ambt.
CCOD idem
VSOA idem
De overheid stelt voor dit punt volgende week te behandelen daar de vertegenwoordiger van justitie niet aanwezig kon zijn.
ACMP idem
ACOD idem.
Voor 2006, 2007 en 2008 is er dus niets voorzien. Voor ons stelt dit grote problemen.

9. Allerlei
Inzake het art 62 van de syndicale wet heeft de overheid het gevraagde advies gekregen van
We gaan ons hierover beraden.
De overheid meldt ons dat er nu niets mogelijk is.
De overheid zal een nieuwe opmaken.
ambtenarenzaken. De nota die nu gemaakt werd, is niet te verzoenen met de inhoud van het Artikel 62 en zal dus ingetrokken worden.
Het SAT zal dit advies ook overmaken aan de zone Malmedy zodat deze een BOC dient samen te roepen op Art 62.

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.