OCP 134 : 13 oktober 2004

1) Stakingsaanzegging VSOA zone « Des Colli-nes »
2) Stakingsaanzegging ACOD zone Zottegem/Herzele/St-Lievens-Houtem
3) Stakingsaanzegging VSOA zone Antwerpen
4) Ontwerp KB directiebrevet
5) OKB, OMB en omzendbrief inzake de basisuitrusting en de algemene functieuitrusting
6) Wetsontwerp SSGPI, art.2 (148 septies), art. 7 et 8


Mr. Vanderpoorten opent de zitting.

1. Stakingsaanzegging VSOA zone “Des Collines”
Deze aanzegging werd door ons ingediend en handelt over :
– Het niet naleven van het syndicale statuut inzake de richtlijnen voor het organiseren van een BOC.
De lokale overheid heeft wel degelijk de info ontvangen van het SSGPI inzake de regularisaties 2001. zijn engageren zich om de verschillende gegevens te leveren.
De politieke overheid van de zone is niet aanwezig en heeft de korpschef gemandateerd om haar te vertegenwoordigen.
In het kader van het geschil dat bestaat tussen de politieke overheid (Mr Masure) en de representatieve vakbonden engageert de vertegenwoordiger van de Minister zich de lokale politieke overheid een laatste waarschuwing te sturen alvorens hen onder voogdij te plaatsen. Antwoord van de politieke overheid wordt binnen de 15 dagen verwacht zoniet zal de procedure opgestart worden.
Wij behouden onze stakingsaanzegging.

2. Stakingsaanzegging ACOD zone Zottegem/Herzele/St-Lievens-Houtem
Geen verslaggeving gezien dit een persoonlijk probleem was.45

3. Stakingsaanzegging VSOA zone Antwerpen
Deze aanzegging werd door ons ingediend en handelt over :
– Niet correcte toepassing van het artikel VI.I.8 van de RPPol betreffende de betaalde maaltijdpauze (operationeel personeel GEOV).
– Het niet tijdig uitbetalen van de maandelijkse kostennota gestaafd met L-021 (art.XI.IV.123 par 1 RPPol)
De burgemeester heeft zijn korpschef gemandateerd om hem te vertegenwoordigen.
De politie van Antwerpen is in personeelssterkte één van de, zoniet de grootste zone. Deze formulieren zijn vaak slecht ingevuld of niet volledig ingevuld. Ze dienen eerst door de zone nagekeken te worden alvorens ze naar SSGPI gestuurd worden. Na controle door SSGPI worden ze terug naar de zone overgemaakt voor uitvoering. De uitleg van de zone is voor ons niets meer dan een pingpong spelletje tussen de zone en SSGPI. We vragen gewoon dat de onkosten op tijd uitbetaald zouden worden.
De overheid engageert zich om de toestand inzake de niet betaalde onkostenformulieren te controleren en hiervan een stand van zaken te geven tijdens het volgende BOC. De formulieren zullen elke week opgestuurd worden.
In zake het eerste punt van de stakingsaanzegging hebben wij vastgesteld dat de pauze van 30 minuten tijdens de maaltijduren niet gerespecteerd wordt zonder dat er hier een vergoeding voor gegeven wordt. Verschillende personeelsleden worden tijdens het half uur opgeroepen.
Voor ons is het vrij simpel. Indien het personeelslid tijdens zijn pauze van 30 minuten opgeroepen wordt, dient de maaltijdvergoeding uitbetaald te worden.
Het VSOA stelt zich de vraag indien bijvoorbeeld een personeelslid die werkt in het justitiepaleis en tijdens zijn 30 minuten pauze toch op post moet blijven zijn vergoeding krijgt. Voor ons dient hij deze te ontvangen daar hij niet vrij over zijn tijd kan beschikken.
De overheid geeft ons haar standpunt te weten dat de dienst zo georganiseerd wordt dat iedereen over een half uur vrij kan beschikken zoals voorzien. Indien de dienst dit niet toelaat door een onvoorziene gebeurtenis, wordt de maaltijdvergoeding uitbetaald.
Wij zijn niet akkoord met de zienswijze van de lokale overheid omdat dit niet gebeurt in Antwerpen. De pauzes worden niet gepland.
Wij behouden onze stakingsaanzegging.

4. Ontwerp KB directiebrevet (vervolg van de onderhandelingen van 14-07, 22-09 en 29-09-2004
De overheid heeft een aangepast voorstel (in bijlage) en legt dit uit.
Alle vakbonden, behalve het ACOD, zijn tegen dit voorstel.

5. OKB, OMB en omzendbrief inzake de basisuitrusting en de algemene functieuitrusting
De overheid overhandigt ons het OKB, het OMB en de bijlagen. Ze geven uitleg.
Enkele gevolgen met betrekking tot de statutaire toepassingen zijn dat het aantal punten bij sommige verloven (verlof voorafgaand aan de pensionering, verlof voor stage, loopbaanonderbreking…) proportioneel verminderd worden.
Wij komen volgende vergadering op dit punt terug.

6. Wetsontwerp SSGPI, art.2 (148 septies), art. 7 et 8
De overheid overhandigt ons een wetsontwerp en geeft uitleg.
Men wil het SSGPI weghalen uit de federale politie en onderbrengen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De vakbonden gaan allen akkoord.

ALLERLEI :
Inzake de eretitels werd er in de schoot van het Ministerie van Buitenlandse Zaken een werkgroep opgericht. Deze Minister is hiervoor verantwoordelijk.

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.