OCP 129 : 30 juni 2004

1) Stakingsaanzegging – VSOA zone La Mazerine
2) Ontwerp KB en Ontwerp MB betreffende de functionele opleidingen
3) Functioneringsevaluatie


Dhr Vanderpoorten opent de vergadering. De vertegenwoordiger van de Minister laat zich excuseren wegens ziekte.1. Stakingsaanzegging – VSOA zone La Mazerine
Deze aanzegging werd door ons ingediend en handelt over het niet naleven van het ARAB, het niet naleven van de wetgeving inzake pesterijen en OSGW op het werk en het niet naleven van de syndicale wet.
We vragen aan de lokale overheid om alles in het werk te stellen om deze problemen op te lossen. We betreuren het dat een van onze afgevaardigden door het comité P gecontacteerd werd in het kader van zijn syndicaal mandaat. Ook bevinden we ons in een wirwar van klachten die ingediend zijn door de korpschef a.i. tegen zijn personeel en van het personeel op individuele basis tegen de korpschef a.i.
De lokale overheid verklaart dat ze in de toekomst correct wil samenwerken in wederzijds respect met de vakbonden. Ook denkt de zone ten laatste oktober over een nieuwe zonechef te kunnen beschikken. De procedure is opgestart.
We stellen vast dat er blijk is van goede wil maar wijzen toch op de elementaire regels die gelden bij de werking van het BOC. De verslagen van de preventieadviseur dienen overgemaakt te worden aan de leden van het BOC. De wet verplicht dit.
De zone wil een moderator aanduiden (een politieofficier) die de relais is tussen de vakbonden en de overheid.
Na overleg met de afgevaardigden van de zone besluiten wij onze aanzegging in te trekken.
We laten het aan het BOC om een modus vivendi te vinden waar beide partijen mee kunnen leven en dit binnen het wettelijke kader.

2. Ontwerp KB en Ontwerp MB betreffende de functionele opleidingen
Dit punt werd verleden week reeds ingeleid.
We hebben problemen met het feit de het brevet slechts geldig blijft zeven jaar na de stopzetting van de uitoefening van de aan het brevet gelinkte betrekking of activiteit.
De overheid stelt voor dat het brevet 12 jaar geldig blijft maar het brevet verliest na 7 jaar haar voorrang.
In het MB wordt de benaming preventieadviseur niveau 3 vervangen door een andere naam bijvoorbeeld door sensibiliseringsvorming welzijn.
Interne detacheringen kunnen slechts voor 6 maanden conform de Mammoet.

3. Functioneringsevaluatie
Het dossier werd ons gisteren laat pas bezorgd; We gaan hier vandaag niet over onderhandelen. Het punt wordt slechts ingeleid vandaag.
De overheid geeft uitleg.
Deze nota die voorligt is reeds een aanpassing van het systeem voorzien in de mammoet; we stellen ons de vraag waarom we nu al een systeem dienen aan te passen dat nog niet draait.De overheid zegt dat de idee is om het simpel te houden.
We maken al allusie op het feit dat de korpschef geen eindverantwoordelijke is. Voor ons kan dit niet.
Ook de motiveringsplicht bij negatieve evaluaties vinden wij niet voldoende terug.

4. Allerlei
Wij vragen aan de overheid indien het normaal is dat een zonechef voor de verkiezingen een brief schrijft aan zijn personeel met de vraag te stemmen voor die of deze kandidaat. Wij vragen dat hier tussengekomen zou worden en wensen op de hoogte gehouden worden van het gevolg dat hieraan gegeven wordt.
Er zijn voor Afghanistan 300 extra militairen aangeduid. Hier gaan 2 personeelsleden mee van DJMM. Wij vragen dat deze mensen alles zouden krijgen waar ze recht op hebben. DGP gaat dit uitklaren.
Vanaf september zal er weer wekelijks een OCP zijn op woensdag. Behalve de eerste woensdag van elke maand. In augustus zijn er geen. In juli enkel nog op 14 juli.

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.