OCP 122 : 21 januari 2004

1) Mobiliteit 2) Voorstellen evaluatie statuut – Van Gogh


Dhr Vanderpoorten opent de vergadering. Het kernkabinet zal de bespreking van het Arrest van het Arbitragehof volgende week woensdag voeren. Het advies van de Inspecteur van Financiën dient nog ingewonnen te worden. De onderhandelingen zouden officieel op 04 februari 2004 aanvangen.1. Mobiliteit De overheid heeft haar tekst aangepast naar aanleiding van de opmerkingen van verleden week. De overheid stelt voor om bij mobiliteit van een gespecialiseerde betrekking geen rekening meer te houden of iemand al dan niet het brevet heeft. Dit is voor ons onaanvaardbaar want dit opent weeral de kans aan de overheid om iemand te nemen die zij willen en niet iemand die er recht op heeft maar geen lange arm heeft. De overheid ontkent dit. Een gespecialiseerde functies is een functie gekoppeld aan een financiële voordelen en waar een functionele vorming een noodzakelijke voorwaarde is. In geval van mobiliteit naar een gespecialiseerde betrekking waaraan een bijzondere toelage gekoppeld is, wil de overheid slechts de garantie geven dat betrokkenen deze functie 2 jaar kan behouden. Wij gaan niet akkoord. Men kan volgens ons slechts iemand uit zijn functie zetten bij ordemaatregel of bij een organigram wijziging. Indien men dit van plan is, dient men de periode zeker te verlengen naar 3 jaar ofwel na 2 jaar (indien hij zijn betrekking kwijt is) zijn aanwezigheidstermijn van 3 jaren op te heffen. De overheid gaat de opmerkingen bekijken. De overheid is bereid om de selectieproef die leidt tot mobiliteit naar de aangevraagde zone als dienst te beschouwen.de andere zijn ten laste van het personeelslid. Voor ons laten de teksten alle deuren open voor de overheden. Inzake de mobiliteit dienen de zones te werken binnen deze profielen indien ze van het principe van de anciënniteit willen afwijken. De overheid vraagt in globo het standpunt van de vakbonden : CCOD: verwerpt de tekst omwille van verschillende punten maar vooral het niet garanderen van een gespecialiseerde bediening, het aanwerven van contractuele Calogleden, mogelijkheden geven aan de Lokale overheden om te doen wat ze willen. NSPV: kan zich aansluiten bij veel punten van het CCOD maar vooral het niet voorrang geven aan de brevetten voor de gespecialiseerde bedieningen. VSOA: voor ons is het : het niet genoeg in aanmerking nemen van de anciënniteit, de niet voorrang van gespecialiseerde brevetten bij gespecialiseerde bedieningen, het behoud van de gespecialiseerde bedieningen, de profielen die het mogelijk maken voor het openlaten van verschillende deuren voor de overheden om iemand te nemen die zij willen. Indien dit erdoor komt is de deur voor de federale collega’s zo goed als gesloten. ACOD: tegen de contractuele aanwervingen 2. Voorstellen evaluatie statuut – Van Gogh Vandaag krijgen we enkel een toelichting bij de punten die ter tafel liggen. Volgende week dienen wij ons globaal standpunt over de tekst mede te delen inzake wat bespreekbaar is en wat niet? De minister heeft een werkgroep opgericht om de tuchtwetgevingen te onderzoeken. Ook de evaluatie dient nog te komen. Inzake de taalproblematiek komt er ook nog een apart voorstel. Zijn de items die door de vakbonden naar voren gebracht werden, maar niet op de lijst voorkwamen, bespreekbaar? De overheid meldt dat deze niet onbespreekbaar zijn, maar zij ze niet tot haar voorstellen rekent. Wij stellen duidelijk de vraag of dit nu het einde is met te sleutelen aan het statuut? Buiten de drie boven aangehaalde punten is het sleutelen gedaan. We dienen hierover een duidelijke termijn af te spreken. 3. Allerlei Er dient dringend een oplossing te komen voor het dossier van de logementen. Dit begint dringend te worden. Inzake de bijkomende Brusselpremie werd er verleden week tegen vandaag een datum beloofd voor uitbetaling. Het KB is nog altijd niet terug van het paleis. Indien het dossier deze maand terugkomt, zal de uitbetaling ten laatste in maart gebeuren. De eindejaarstoelage 2002 Calog zal volgende maand geregeld worden. De integratiepremie niveau D stelt nog een probleem bij de begrotingscontrole. DETACHERINGEN IN HET RAAM VAN HET DOSSIER DUTROUX Het personeel en de Dir DAR hebben dit reeds overlegd en hebben een akkoord in dit dossier. De overheid zal eerst proberen om zo veel mogelijk vrijwilligers te vinden. De andere zullen aangeduid worden onder de leden DAR, DAC volgens een opgemaakte en goedgekeurde rangschikking. Aangezien de overheid ons nu meedeelt dat de bespreking tussen de vakbonden en de Dir DAR louter een uitwisseling van ideeën was en geen officieel overleg wensen wij hier volgende week op terug te komen daar wij techniekers dienen mee te brengen. De overheid geeft een overzicht van haar voorstellen. Het personeelslid heeft de keuze tot logement of elke dag naar huis. Indien hij elke dag naar huis gaat, worden zijn uren van verplaatsing en zijn kilometers niet betaald. Wat wordt wel in aanmerking genomen voor de uren : 10 uren per dag en de reis per bus Brussel-Aarlen op maandagmorgen en de reis vrijdagavond Aarlen-Brussel. De bus zal ook op woensdagavond en donderdagmorgen rijden. Deze uren worden niet betaald. Er worden drie maaltijden per dag voorzien; Het personeelslid kan kiezen of hij het WE wil werken of niet. Het personeelslid behoudt ook zijn premies. Het saldo verlof 2003 dat overgedragen werd naar 2004 kan opgenomen worden tot 2004. In geval van opschorting krijgt het personeelslid 10 uren aangerekend. De overheid vraagt een afwijking van de arbeidstijd. We gaan de voorstellen op papier krijgen zodat we dit met de desbetreffende afgevaardigden kunnen overlopen. Zal volgende week op de dagorde van het Hoogoverlegcomité geplaatst worden.

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.