OCP 115 : 26 november 2003

1) Stakingsaanzegging politiezone KLM 2) Stakingsaanzegging zone Brugge 3) Stand van zaken uitvoering protocollen 4) Arbeidstijdorganisatie 5) Procedure medische controle 6) Eerste feedback van de technische werkgroep Calog


Dhr Vanderpoorten opent de vergadering. De twee vertegenwoordigers van de minister zijn onderweg.1. Stakingsaanzegging politiezone KLM Deze aanzegging werd door ons en het NSPV ingediend. De lokale overheid is niet aanwezig. De overheid leest een brief voor van de dienstdoende korpschef. Wij betreuren dat de lokale overheid niet iemand heeft gestuurd om deze mededeling te doen. We schorten onze aanzegging op tot het volgende BOC. We wachten hier op de resultaten van dit overleg. 2. Stakingsaanzegging zone Brugge Deze aanzegging werd door ons ingediend en gaat over het toekennen van het burgerprofiel aan de motorrijders van Brugge. Deze mensen doen ook andere diensten zoals ordediensten, justitiepaleis, enz.. . Federaal werd dit voor de mensen van de PVE geregeld en de mensen van Brugge kunnen gebruik maken van dezelfde argumenten. Wij vinden dat dit in het geheel van de Geïntegreerde politie gelijk zou moeten zijn.Federaal krijgen de mensen van de PVE het uniformprofiel. Volgens de lokale overheid proberen ze om de motorrijders 95% op de moto te zetten en alleszins minder dan 20 dagen andere diensten te laten doen. Voor de moto krijgen ze functionele kledij. We stellen voor om ieder jaar samen met de lokale overheid te kijken hoeveel dagen deze mensen andere kledij dan de functionele kledij hebben gedragen (minder dan 20). Naar aanleiding hiervan kan men dan beslissen inzake het profiel. De lokale overheid deelt mee dat tot en met 2005 de motorrijders hetzelfde aantal punten krijgen dan iemand van interventie. Voor ons dienen ze dan 134000 punten te krijgen voor de aanschaf van de basistenue. Indien de lokale overheid dit kan aanvaarden zijn we bereid onze aanzegging in te trekken en het probleem na twee jaar terug te evalueren. De overheid vraagt een pauze. DGP deelt mee dat de twee profielen van in het begin gelden en niet vanaf 2006. Met de verhoging van 50 % zullen zowel het burgerprofiel en het uniformprofiel een basisuniform kunnen aanschaffen. We dienen dit te berekenen en eventueel terug bekijken. De termijnen in het KB dienen herbekeken te worden. De lokale overheid stelt voor om de punten die iedereen heeft gekregen (iedereen uniformprofiel) te behouden en dan vanaf januari 2004 de twee verschillende profielen toe te passen. De lokale overheid engageert zich om vanaf 2004 degene met burgerprofiel niet meer als 20 dagen te laten werken in het basisuniform. We merken wel op dat de kledij die gedragen wordt onder het motorpak aangekocht dient te worden met punten. Zolang we niet weten wat functionele kledij is, kunnen wij niet weten hoeveel punten dit het personeelslid zal kosten. We kunnen niet akkoord gaan met het voorstel van de lokale overheid. Ook het NSPV gaat niet akkoord. De staking zal geactiveerd worden. 3. Stand van zaken uitvoering protocollen De overheid geeft een overzicht (in bijlage). Binnen drie weken zal er een nieuw overzicht gegeven worden. 4. Arbeidstijdorganisatie De overheid heeft haar voorstel aangepast en geeft een overzicht (in bijlage). Volgens de preventieadviseur kan men niet afwijken van de elf uren rust. De overheid deelt deze mening niet.Inzake preventie op het werk is 11 uren rust tussen 2 diensten een noodzaak. Men kan hiervan afwijken, maar dan dienen er compensatoire maatregelen voorzien te worden. Dit punt zal binnen een aantal weken terug aan bod komen. VSOA kan dit voorstel zoals het nu is in pakket niet aanvaarden, zelfs al zijn er enkele verbeteringen. NSPV zal zich uitspreken na consult basis. CCOD is totaal niet akkoord. ACOD heeft een gemengd standpunt. 5. Procedure medische controle Dit voorstel gaat over de centralisatie van de medische controle. Het is een aanpassing en een vervollediging van de GPI 8. De medische getuigschriften dienen vanaf 01 januari naar een centrale dienst verstuurd te worden. Het administratief gedeelte naar de personeelsdienst. Dit zal de overheid toelaten om de controles beter te kunnen doen en het absenteïsme tegen te gaan. De centralisatie laat de overheid toe om lijsten op te maken van mensen die dikwijls al dan niet kortstondig ziek zijn. Het is de controledienst (de medici)die bepalen of iemand op de lijst komt en niet de korpschef. Ook de controles worden gecentraliseerd. We merken op dat wij in dit verband ook een voorstel hebben gedaan in functie van een bonus. De overheid is hiervan op de hoogte en zal hieromtrent iets uitwerken. In principe gebeurt de controle in het controlecentrum behalve indien op het medisch getuigschrift staat dat men de woning niet mag verlaten, dan zal de controle aan huis plaatsvinden. We waarschuwen de overheid dat haar voorstel niet mag leiden tot de opmaak van een zwarte lijst om zo een heksenjacht te ontketenen. Wij vrezen dat de echte zieken hier de dupe van gaan worden. We blijven met het probleem zitten van het binnen de 24 uren opsturen. Het personeelslid kan dit nooit bewijzen dat hij dit gedaan heeft indien het BV bij de post vier dagen blijft liggen. We hebben het er moeilijk mee dat zieke mensen zich telkens moeten verplaatsen voor een controle indien men op de “zwarte lijst voorkomt. Het voorstel zal in een circulaire gegoten worden en toepasbaar voor het geheel van de geïntegreerde politie. Wij vragen ons af welke maatregelen de overheid kan nemen tegen burgemeesters die deze regels niet volgen. Wij nemen nog geen stelling inzake deze tekst daar wij onze basis dienen te raadplegen. We zullen onze besluiten schriftelijk meedelen. Zal volgende week terug geagendeerd worden. 6. Eerste feedback van de technische werkgroep Calog De Voorzitter van de werkgroep Calog geeft een overzicht van de punten die besproken werden en binnenkort op de onderhandelingstafel komen. Het gaat over de getransfereerde militairen. Dit is in uitvoering van protocol 85 en 96. Ook de mobiliteit en de rechtsbescherming van het Calog zal besproken worden. Deze punten zullen volgende week geagendeerd worden. 7. Allerlei Het probleem van het omzetten van minuren naar verlof in de PVE Antwerpen zal opgelost worden. We vragen de overheid om dit van zeer nabij te volgen en zeker ook in andere eenheden. De uitbetaling van de liquidatie van het toerustingsmagazijn dient binnen de twee weken geregeld te zijn. Inzake de kledij waren er nog enkele bemerkingen van de vakbonden. Het verschil in kepie tussen federaal en lokaal zal verdwijnen. Het verschil tussen hulpagent en andere in kleur wordt behouden doch hemd hulpagent krijgt lichtblauwe kleur. De vareuse voor hulpkader, basiskader en middenkader zal niet verplicht worden. Indien de zone dit verplicht zal het op kosten van de zone zijn. Geen nestels voor hulp, basis en middenkader op blouzon. Op de rug van blouzon en parka politie behouden. De overheid stelt voor om vanaf volgende week en dit gedurende drie weken dinsdag en woensdag te onderhandelen. We vragen voor de leden van het Calog een halve dag faciliteiten om het examen voor te bereiden net zoals dit vorig jaar het geval was. De overheid staat dit toe. In de DAR zijn de mensen hun verlof kwijt dat ze hebben laten staan voor begin volgend jaar. Op het OCP werd gezegd dat de periode voor het nemen van verlof voor de leden Dar verlengd was tot 31/03/04 net zoals vorig jaar. We hebben de nodige stukken om dit te bewijzen. Nu is er een nota die iets anders zegt. Dit heeft implicaties voor het personeel. De diensten hebben dezelfde nota gemaakt dan deze van vorig jaar maar deze nota werd opgesteld voor ons onderhandelingscomité vorig jaar. DGP stelt voor dat de verloven die genomen kunnen worden aangevraagd en eventueel geweigerd worden waarna automatische overdracht. De verloven die niet meer kunnen aangevraagd worden, zullen automatisch overgedragen worden. DGP zal dit aan de Dar meedelen. Er is een nota van Dhr Demesmaeker inzake het verlof. Brussel ,past deze verkeerd toe zodat de mensen daar hun verlof kwijt zijn. De overheid gaat dit rechtzetten. De informaticapremie wordt uitbetaald in januari. De eindejaarspremie wordt op 19 december uitbetaald.

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.