OCP 112 : 05 november 2003

1) Stand van zaken uitvoering protocollen
2) Notie gebouwencomplex
3) Arbeidstijdorganisatie : voorstellen tot aanpassingen
4) Verzoek tot agendering ACOD
5) Stakingsaanzegging VSOA Politiezone Antwerpen
6) Stakingsaanzegging ACOD Politiezone Des Collines


Dhr Vantigchelt, vertegenwoordiger van Binnenlandse Zaken, opent de vergadering. Dhr Vanderpoorten zal in de namiddag de vergadering vervoegen.
De Voorzitter meldt ons voorafgaandelijk dat er gisteren contact is geweest met de zone “Des Collines”. Er zijn zeven plaatsen voor inspecteur opengesteld bij mobiliteit. Er zijn genoeg kandidaten om deze plaatsen op te vullen. Ook heeft de burgemeester aan de Dirco versterking gevraagd om voorlopig het tekort aan het personeel op te vullen door mensen van de DAR (10) in te zetten. De lokale overheid van de zone wil het punt van de stakingsaanzegging uitstellen naar volgende week woensdag daar ze vandaag onmogelijk aanwezig kan zijn. We wisten dit reeds en twijfelen eraan dat Dhr Massure volgende week aanwezig zal zijn. Ook het aanwerven van zeven inspecteurs zal volgens een goede bron niet gebeuren.
Wij besluiten om vanaf nu de staking te activeren en zullen nu dadelijk contact opnemen met onze verantwoordelijken ter plaatse.1. Stand van zaken uitvoering protocollen
Dhr Koekelberg geeft een overzicht (zie bijlage).
Wij merken op dat wij op 4 oktober een lijst overgemaakt hebben naar de overheid met onze punten die nog behandeld dienen te worden op het onderhandelingscomité. Tot nu toe hebben we hiervan nog niets gezien. Andere punten worden verschoven naar de discussie over de evaluatie van het statuut. Indien tegen volgende week er geen punten van ons op de dagorde staan, zullen wij niet meer aanwezig zijn. We zullen voor elk punt afzonderlijk een stakingsaanzegging indienen zodat we dan toch de garantie krijgen dat ze behandeld zullen worden. De overheid zal volgende week een updating maken van al de punten ingediend door de vakbonden.

2. Notie gebouwencomplex
De overheid heeft hier een aanpassing van de Mammoet gedaan om in het vervolg verdere discussies te vermijden over de afstand GPW. voor de uitbetaling van de maaltijdvergoedingen. De overheid stelt het volgende voor: “een geheel van gebouwen en aanhorigheden die zich bevinden binnen een cirkel met een straal van 750 meter en/of als dusdanig zijn aangeduid door de bevoegde overheid na overleg in het betrokken overlegcomité, zonder dat de cirkel waarbinnen de kwestieuze gebouwen zich bevinden, een straal kan hebben van meer dan 4000 meter.” Het ACOD en het CCOD willen dit punt uitstellen naar een latere datum daar zij geen tijd genoeg hebben gehad hun basis te raadplegen. We willen wel reeds een eerste reactie geven. Daar dit punt kadert in het geheel van de maaltijdvergoedingen stellen wij voor om het systeem van de maaltijdvergoedingen te vervangen door maaltijdcheques. Dit maakt deze discussie overbodig. De overheid heeft hier één groot probleem namelijk budgettair. Dit sluit wel niet uit dat dit in een grondige discussie aangekaart kan worden. Dit punt wordt nog niet afgesloten.

3. Arbeidstijdorganisatie : voorstellen tot aanpassingen
De overheid geeft uitleg bij haar voorstellen. Wij hebben dit aan de leden voor gelegd. We
hebben nog niet alles binnen maar het overgrote deel staat negatief tegen dit voorstel. Enkele punten stellen weinig probleem, doch het overgrote merendeel stelt grote problemen. Volgende week zal er overgegaan worden tot een punctuele bespreking van de tekst.
Binnen drie weken krijgen we een voorstel van een globale herziening van de mammoet. Dit zal in globaal pakket onderhandeld worden.

4. Verzoek tot agendering ACOD
Het ACOD heeft een lijst ingediend met enkele punten die ze graag behandeld zou zien worden op het OCP.
Inzake het personeelstekort SPN Gent geeft de overheid een overzicht. Er zullen 5 mensen bijkomen (dit in het kader van herplaatsingen). Het engagement van de overheid om de premie SPN met de wedde van december uit te betalen zal nagekomen worden. We vragen wel dat de herplaatsingen op vrijwillige basis zouden gebeuren.
De problematiek van de herplaatsingen van operationele personeelsleden die een Calog functie bezetten zal volgende week geagendeerd worden.
Men kan nog contractueel onderhoudspersoneel aanwerven zonder beroep te doen op mobiliteit en dit met tijdelijke contracten.

5. Stakingsaanzegging VSOA Politiezone Antwerpen
De aanzegging gaat over vier punten : niet betalen van maaltijden voor zekere diensten (dienst justitiepaleis), het niet terugbetalen van de maandelijkse kostennota, het niet correct toepassen van de nabijheidstoelage en de regularisaties 2001. Voor de dienst justitiepaleis zal er een dienst rooster opgemaakt worden waardoor iedereen van tevoren weet wanneer hij ’s middags kan eten en een half uur ter zijner beschikking heeft. Indien dit niet gaat zal de lokale overheid haar verantwoordelijkheid nemen en het half uur uitbetalen. De maandelijkse kostenstaten tot en met juni 2003 zullen ten laatste op 15 november uitbetaald worden. Juli en augustus zijn gepland voor het einde van het jaar. We vragen garanties dat de betaling gebeuren volgens het statuut (ten laatste 2 maanden na de maand van prestatie). De overheid streeft ernaar om deze regelgeving zo snel mogelijk toe te passen.
De mensen die werken bij de dienst diamantwijk krijgen geen nabijheidstoelage. Ze begeven zich in de wijk en zijn permanent aanspreekbaar. Voor ons komen zij perfect in aanmerking. De lokale overheid heeft hier een andere zienswijze. Na discussie zal de overheid de nabijheidstoelage voor de diamantwijk betalen.
Inzake de regularisaties 2001 vallen wij terug op het nationale probleem en de afspraken die daaromtrent gemaakt zijn.
We vragen dat de lokale overheid met een duidelijk dienstrooster komt voor de regeling van de maaltijden in het justitiepaleis tijdens het BOC van 20 november. De overheid gaat akkoord.
We schorten onze aanzegging op.

6. Stakingsaanzegging VSOA Politiezone Des Collines
Staking is geactiveerd (zie opmerking in het begin van de vergadering).

7. Allerlei
De mensen die deel uitmaken van een exedentaire zone blijven al zeker, zonder dat hierover concreet gepraat werd, in de zone tot eind 2004.
Het probleem dat sommige mensen hadden met hun ziekenfonds is ondertussen opgelost. Het CDVU heeft de nodige maatregelen genomen.
Inzake de problematiek staatslogementen zal er een interkabinetten vergadering bijeenkomen op 12 november.
De werkgroep inzake de mobiliteit zal doorgaan volgende week vrijdag. De syndicale organisaties worden schriftelijk uitgenodigd.
Mensen die de voorbereiding van een BOC meemaken hoeven niet aanwezig te zijn op het BOC om hun dagen voorbereidingsverlof te krijgen. DGP zal dit in zijn nota verduidelijken.

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.