OCP 111 : 22 oktober 2003

1) Mobiliteit
2) Verlofkalender 2004
3) Stakingsaanzegging NSPV Politiezone Kapelle-op-den-Bos,Londerzeel, Meise
4) Stakingsaanzegging CCOD Nationaal


Dhr Vanderpoorten, vertegenwoordiger van Binnenlandse Zaken, opent de vergadering.

1. Mobiliteit
De overheid gaat verder met het punctueel overzicht van haar voorstel. Voor niet gespecialiseerde functies vragen wij dat het retentierecht (tegenhouden van een mutatie voor zes maanden) afgeschaft zou worden.
Inzake de anciënniteit wil de overheid niet ver genoeg gaan en er niet het gewicht aan geven dat wij willen. Voor ons is iemand die zijn basisvorming met succes heeft beëindigd geschikt voor basisfuncties zoals interventie. De profielen dienen voor het ganse land hetzelfde te zijn. Het kan niet dat voor hetzelfde werk er in de ene zone iemand geschikt is en voor een andere zone niet.
De overheid stelt voor om wat betreft de gestandaardiseerde functies, de zone bij het openstellen van de plaatsen verplicht zou zijn te kiezen tussen de anciënniteit (normale procedure) of een andere selectiemodus. Evenwel indien de zone niet kiest voor de inplaatstelling op basis van anciënniteit zo dient zij dit te motiveren.
Indien niet wordt geopteerd voor anciënniteit zou de zone de selectie organiseren op basis van nationaal vastgestelde en nationaal uniform geldende standaardprofielen.
De overheid stelt voor een werkgroep op te richten die gaat kijken welke functies in aanmerking komen voor de opmaak van nationale standaardprofielen en deze profielen uitwerken. De lokale overheid kan aan deze profielen niets veranderen.
Inzake het retentierecht zou de regel worden dat dit enkel zou kunnen gelden vanaf publicatie van de toegekende plaatsen tot het einde van de volgende standaardreferentieperiode ( = 2 maanden).
We vragen dat de problematiek van de interne mutaties hieraan gekoppeld wordt.
De bedenktijd voor het aanvaarden van een plaats wordt terug gebracht van dertig dagen naar 10 werkdagen.
Een definitieve tekst zal pas na de activiteiten van de werkgroep voorgelegd worden.
VSOA stelt dat haar mandaat enkel geldt om maximaal de anciënniteit te laten gelden. Ieder ander voorstel kan heden geen goedkeuring wegdragen. Ons definitief standpunt zal daarenboven pas gegeven worden na beëindigen van de werkgroep werkzaamheden en nadat de basis zich hierover heeft kunnen uitspreken.

2. Verlofkalender 2004
De overheid heeft een voorstel uitgewerkt. Voor de twee dagen van de korpschef zullen deze voor de federale politie ingeschreven worden op de verloffiche. Voor de lokale politie zijn er drie mogelijkheden : verloffiche, 2 vast bepaalde data of 1 verloffiche en 1 vast gekozen en dit na overleg in het BOC.
Voor de wettelijke en reglementaire feestdagen die samenvallen met een zaterdag of een zondag (voor 2004 zijn er dit 4) heeft de minister beslist om er 3 in brugdagen vast te leggen (2 januari, 21 mei en 12 november 2004). De vierde dag zal op de verloffiche bij geschreven worden.
De overheid zal dit in een omzendbrief gieten.
De vakbonden gaan hiermee akkoord.

3. Stakingsaanzegging NSPV Politiezone Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise
Stakingsaanzegging gaat over de bepaling van de gewone plaats van het werk. De zone beschouwt alle gebouwen als 1 gewone plaats van het werk. Zij beroepen zich hierop een schrijven dat zij verkregen van DGP.
De vakbonden vragen voor eens en voor altijd duidelijkheid omtrent deze maatregel daar er verschillende interpretaties mogelijk zijn.
De overheid zal dit verduidelijken en zal dit binnen veertien dagen agenderen. De betrokken zone zal tot dan de regels conform de huidige regelgeving toepassen.
Het NSPV trekt haar aanzegging in.

4. Stakingsaanzegging CCOD Nationaal
Stakingsaanzegging gaat over het Calog. De inhoud van de stakingsaanzegging komt morgen aan bod tijdens de eerste vergadering van de werkgroep Calog. De CCOD schort haar aanzegging op.

5. Allerlei
DGP deelt mee dat er op 25 oktober een ordedienst is in de SHAPE. DGP wil hiervoor ook leerlingen inzetten. Ze worden niet ingezet voor contact met het publiek. We gaan hiermee niet akkoord daar de leerlingen niet beschikken over de nodige beschermstukken.
De overheid deelt ons mee dat de leerlingen uitgerust zullen worden met een helm.
We drukken op het feit dat de problematiek van de staatslogementen zeer dringend wordt. DGP vraagt om de problemen dadelijk over te maken (enkele dossiers worden overhandigd).
Het Arrest zit nog altijd bij de inspecteur van financiën. Daarna dient een werkgroep samengesteld uit de drie kabinetten zich hierover te buigen.

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.