OCP 110/1 : 15 oktober 2003

1) Problematiek SPN Zeebrugge
2) Toerustingsmagazijn
3) Baremische voortgezette opleidingen – versoepeling van het concept en overdracht 2003 naar 2004
4) Opstarten technische Calog werkgroep
5) OKB Copernicus Niveau A
6) Mobiliteit
7) Stakingsaanzegging VSOA Politiezone Hermeton et Heure
8) Stakingsaanzegging VSOA Politiezone Komen-Waasten
9) Stakingsaanzegging ACOD Politiezone Mariemont


Dhr Vanderpoorten, vertegenwoordiger van Binnenlandse Zaken, opent de vergadering.

1. Problematiek SPN Zeebrugge
De overheid heeft een voorstel tot protocol overgemaakt aan de vakbonden. De overheid engageert zich bovendien om, indien de stakingsaanzegging ingetrokken wordt, met de wedde van december de toelage SPN te kunnen betalen. Inzake het personeelstekort in Gent zal de overheid de juiste gang van zaken bekijken en indien nodig de juiste maatregelen nemen. De overheid kan geen spijkerharde garantie geven over de inplanting van een RAAK doch de Minister heeft begrip voor de standpunten van de vakbonden en zal dit inbrengen in de politieke discussie rond het RAAK. Over veertien dagen zullen wij over Gent spreken en uitleg krijgen van de personeelsformatie. Het ACOD en CCOD trekken hierbij hun aanzegging in.

2. Toerustingsmagazijn
De Minister zal het protocol nakomen zoals afgesproken. Elk individueel lid (ex GD) zal een bedrag van 74,62€ ontvangen

3. Baremische voortgezette opleidingen
Het KB zal eerdaags verschijnen zodat deze maatregel nog dit jaar van start kan gaan.
Functionele vormingen (geen voortgezette vormingen) en sociale promoties worden ook in aanmerking genomen voor het aantal uren.
Ook de basisvormingen zullen in aanmerking komen zodat het personeel dat jaar geen vorming dient te volgen.
De minister zal een lijst opmaken met hierin de vormingen die in aanmerking komen.
We vragen ook dat externe opleidingen in aanmerking genomen zouden worden. De overheid wil zover niet gaan, doch wil wel na een jaar de situatie evalueren.
Ook het aantal behandelende thema’s zal uitgebreid worden. De uren gevolgd in 2003 worden overgedragen naar 2004 daar het besluit pas eind december in voege zal treden.
Er dient een procedure te bestaan voor personeelsleden die door hun chef geweigerd worden om deel te kunnen nemen aan deze baremische vormingen zodat het personeelslid zijn baremische loopbaan niet in het gedrang zou komen.

4. Opstarten technische Calog werkgroep
Dit is op vraag van de vakbonden. De taken van deze werkgroep zijn tweeledig. Enerzijds duiding bij en opvolging van de te voeren procedure en anderzijds de overheid adviseren inzake concepten voor de toekomst.
De vakbonden kunnen zich laten vergezellen door één technieker bovenop de drie effectieven. Er zal wel slechts één lid per vakbond als woordvoerder aangeduid worden. In principe vergadering op donderdag om de twee weken.
Eerste vergadering volgende donderdag (23/10) om 09.00 vergaderzaal DGP.
De vakbonden gaan akkoord. We vragen wel dat de chefs van de deelnemers verwittigd zouden worden zodat de personeelsleden geen problemen ondervinden om naar de vergaderingen te komen.
Er wordt een stand van zaken gegeven inzake de toestand GESCO. De begeleidingscommissie heeft haar besluiten klaar en zal deze aan de bevoegde overheid voorleggen. De Ministerraad dient nu de agenda te bepalen. Er dient een overleg te komen tussen de verschillende overheden (federaal, gewesten).

5. OKB Copernicus Niveau A
Dit is de finalisering van een eerder gemaakt protocol. Het gaat over protocol 100.
De vakbonden gaan akkoord.

6. Mobiliteit
De vakbonden hebben hun reacties op de tekst van de overheid overgemaakt en geven een overzicht.
Het probleem van de interne verschuivingen dient hier ook in mee genomen te worden.
We kunnen niet akkoord gaan met het beperken tot 3 plaatsen die men kan aanvragen. De wervingsreserve kan andere personeelsleden in hun rechten schaden. Het beperken van de dertig dagen regel is voor ons onbespreekbaar. Enkel wanneer de selectieprocedures gelijk plaatsvinden kan er hierover gepraat worden.
Het retentierecht is een stap vooruit, maar hij gaat niet ver genoeg.
De anciënniteit is voor ons het criterium voor de toekenning van gewone functies.
De overheid gaat over tot een punctueel overzicht van haar tekst en geeft verduidelijkingen waarom ze deze voorstellen geformuleerd heeft.
Discussie inzake dit punt zal volgende week verder gezet worden.

7. Stakingsaanzegging Politiezone Hermeton et Heure
Stakingsaanzegging werd door ons ingediend en gaat over het niet naleven van het ARAB.
Het gaat over de burelen van Cerfontaine. De arbeidsgeneesheer is ter plaatse geweest en heeft dringende maatregelen gevraagd. Er werd een ander gebouw gevonden, maar dit is tot op de dag van vandaag nog niet aangekocht. De gemeente dient dit gebouw aan te kopen zodat de zone dit gebouw kan huren. Indien we zeker weten dat de gemeente het gebouw gaat aankopen en gaat verhuren aan de zone kunnen wij onze aanzegging opschorten tot volgende week. De lokale overheid engageert zich om maandag een beslissing te nemen.

8. Stakingsaanzegging Politiezone Komen-Waasten
Stakingsaanzegging werd door ons ingediend en gaat over de arbeidstijd, pecuniaire problemen, toerustingsfonds en het ontbreken van een korpschef. Het effectief van de zone is veel te weinig. Er zijn collega’s die 32 dagen achter elkaar dienen te werken. Slechts 2 vrije weekends op een periode is geen uitzondering. De lokale overheid geeft toe dat er een tekort is aan effectief die volgens hen niet altijd hun fout is. Er zijn twee vacatures nog in te vullen. De procedure is gestart. Ook werden er 4 Calog plaatsen open gesteld. De KUL norm is hier veel te klein.
Inzake het pecuniaire gaat het vooral over de achterstallen 2001. Dit is een algemeen probleem.
Inzake het ontbreken van een korpschef zijn er reeds drie selecties geweest. Geen enkele kandidaat werd weerhouden. Selor werd reeds verleden jaar november gevraagd om een selectie te houden. Tot op dit moment nog geen antwoord.
We vragen om tot aan de herevaluering van de KUL normen mensen af te delen naar de zone.
De overheid raadt de zone aan gebruik te maken van de GPI 39 waar de federale politie tegen een forfait mensen afdeelt. Vanaf 4 november zouden er twee personeelsleden afgedeeld kunnen worden tot de twee plaatsen opgevuld worden.. De lokale overheid gaat hiermee akkoord.
Inzake de korpschef zal de federale politie contact opnemen met Selor om dit te reactiveren. Om voor het personeelstekort definitief een oplossing te vinden, dient eerst de KUL norm aangepast te worden.
We willen nog een BOC daar er sedert lange tijd geen geweest is en wij nog enkele kleine puntjes hebben die niet hier maar op een BOC besproken dienen te worden. De lokale overheid zal op korte termijn een BOC organiseren.
Indien dit in een protocol kan komen zijn wij bereid onze aanzegging op te schorten tot na het eerste BOC.

9. Stakingsaanzegging Politiezone Mariemont
Stakingsaanzegging ingediend door het ACOD. Het gaat over pecuniaire problemen (niet toekenning recherchepremie aan de leden dienst jeugd, terugbetaling kosten medische keuring), de veiligheid van het commissariaat, statutarisatie van de Calogleden en het toerustingsfonds. De lokale overheid geeft uitleg.
Volgens hen zijn alle problemen opgelost.
We vragen dat de lokale overheid zich enga-geert om genoeg budgetten te voorzien voor 2004-2005 wanneer de nieuwe kledij beschikbaar wordt zodat alle punten vrijgegeven kunnen worden. Dit engagement krijgen wij.
ACOD schort haar aanzegging op.

10. Allerlei
DGP overhandigt ons een brief gericht aan de Minister om voor de zone Brussel (lokaal en federaal) en PVE een bijzondere periode uit te roepen voor Italeur op 16 en 17 oktober. We nemen hier nota van.
We overhandigen foto’s aan de overheid met hierop een maaltijd die de mensen gekregen hebben tijdens een ordedienst. Dit pakket stelt niets voor en we dringen er op aan dat dit in de toekomst vermeden zou worden.
Wat is de situatie in Lessinnes? De overheid had beloofd om vandaag een situatieschets te geven. Er is een personeelstekort van 12 personen en de burgemeester houdt alles tegen en doet maar op. De overheid zal dit bij de Minister ter sprake brengen.

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.